Till innehållet
Mjölby centralstation.

TRAFIK & RESOR

Tillgänglighet

Har du svårt att gå eller har du en synnedsättning? Mjölby kommun arbetar för ökad tillgänglighet och att det ska bli enklare att ta sig fram på gator och torg.

I Mjölby, Skänninge och Mantorp har en inventering av så kallade enkelt avhjälpta hindren gjorts på allmänna platser och i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde. De platser med störst problem har åtgärdats, och vid om-, ny- och tillbyggnationer på gatumark görs ständigt förbättringar.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

  • Fysiska hinder såsom tunga dörrar, mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter skall undanröjas.
  • Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering skall undanröjas.
  • Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas.
  • Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas.
  • Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning samt felaktigt placerade eller utformade manöverdon, skall undanröjas.
  • Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon skall undanröjas.
  • Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning skall undanröjas.
Plattläggning övergångsställe Foto: Mjölby kommun

Exempel på åtgärder i gatumiljön

I gatumiljön är det främst vid övergångsställen, busshållplatser och parkeringsplatser som åtgärderna görs och då syftar åtgärderna till att undanröja svårforcerade kanter och att kontrast- och varningsmarkera.

Övergångsställena byggs om så att det fungerar för både de som använder rullator/rullstol och för de med synnedsättningar. Delen för rullatorer/rullstolar får en jämn och slät passage. Delen för personer med synnedsättningar har däremot en 6 cm hög kantsten och en rad med supervita plattor, detta för att markera övergångsstället. Det behövs också någon form av ledning så att övergångsstället hittas. Ibland fungerar gräs eller husfasad som naturlig ledning men ibland behöver ledning skapas. Det görs isåfall av vågade plattor, så kallade sinusplattor.

Hjälp oss - anmäl ett enkelt avhjälpt hinder

Upplever du svårigheter med en plats, eller lokal? Anmäl isåfall det till Byggnadsnämnden eller i kommunens synpunkts- och felanmälningssystem. Ange platsen eller namnet på lokalen och dess adress, vilket typ av hinder och dina egna kontaktuppgifter.

Mer information

Arbetet med tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder styrs av Plan- och bygglagen 17 kap. 21 a § och Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 HIN 1. I och med den åläggs näringsidkare, fastighetsägare och kommuner att fortlöpande undanröja enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa.

Länkar

Kommunala lekplatseröppnas i nytt fönster

DHRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverkets tillämpningsregler för enkelt avhjälpta hinderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se


Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se