Riktlinjer för braskaminer

Riktlinjer är antagna av miljönämnden § 49, 27 april 2006. Riktlinjerna reviderades av miljönämnden § 33, 23 april 2009.

Elda rätt i din braskamin

Braskaminer, kakelugnar, spisinsatser och liknande så kallade lokala eldstäder som säljs idag, har en relativt modern teknik och är till största delen miljögodkända. Inom tätorter ska de användas med förnuft och framförallt som sekundära eldstäder. De ska inom tätort endast användas för trivseleldning vid enstaka tillfällen per vecka, eller som reserveldstad vid exempelvis strömavbrott.

Utsläpp

Koldioxid från vedeldning bidrar inte till att öka växthuseffekten. Tyvärr kan dock eldning med ved ge andra stora miljö- och hälsoskadliga utsläpp till följd av ofullständig förbränning. Speciellt astmatiker och personer som lider av luftrörs- och andningsbesvär kan drabbas. En annan orsak till stora miljö- och hälsoskadliga utsläpp är användning av förorenat virke eller ved som inte är tillräckligt torr.

Omfattande eldning i tätbebyggda villaområden kan ge upphov till problem vilka kan förstärkas då fläktstyrda ventilationssystem blir allt vanligare i villorna. Rök från grannars vedeldning kan dras in i bostadshus genom ventilationen.

Installation av eldstaden

Välj en miljögodkänd eldstad. Fråga efter testresultat från genomförda provningar och välj en
anläggning med minsta möjliga utsläpp. Information, testresultat med mera finns även på RISE, Sveriges Tekniska Forskningsinstituts hemsida Länk till annan webbplats..

Innan du installerar anläggningen måste du göra en bygganmälan till byggnadskontoret. En sådan krävs för en ny eldstad, ny rökkanal eller väsentlig ändring av eldstaden eller rökkanalen. Se till att anläggningen installeras av en kunnig installatör. Gamla anläggningar, men även moderna och miljögodkända anläggningar, kan ge höga halter av föroreningar om de inte är riktigt installerade eller eldas på ett felaktigt sätt eller med felaktigt bränsle.

En vanlig orsak till utsläpp av föroreningar är att dessa lokala eldstäder lämnar mer värme än den lilla välisolerade villan kan ta emot. Då stryper tyvärr många eldare lufttillförseln med pyreldning och stora utsläpp som följd. Oförbrända kolväten, sot och andra små partiklar är exempel på ämnen som då kan släppas ut.

Rådgör med skorstensfejarmästaren om den anläggning du planerar att installera är lämplig att ansluta till villans befintliga rökkanal. Det är inte tillåtet att använda eldstaden innan skorstensfejarmästaren har besiktigat och godkänt anläggningen.

Eldning

Använd endast torr ved. Torka veden under tak, inte presenning, i minst 1 år. Veden hinner inte bli tillräckligt torr om du hugger vinterns behov under sommaren.

Se till att snabbt få fyr. Tänd med torra stickor och papper och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på med mer ved. För att få ordentlig luftinblandning, lägg inte in veden så att det blir för tätt i eldstaden utan att det finns mellanrum mellan vedträna. Håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden.Om spjällen stryps får man pyreldning med stora utsläpp av föroreningar som följd. Lägg därför endast in lite ved i taget så att anläggningen inte blir överhettad.

En braskamin ska enbart användas för trivseleldning, det vill säga vid högst två tillfällen per vecka under högst 4 timmar per tillfälle. Vid ett mer regelbundet användande riskerar eldningen att medföra olägenheter för omgivningen.

En mer regelbunden eldning kan även öka brandrisken i bostadshuset, i och med att många braskaminer är byggda enbart för trivseleldning. En braskamin som används för  trivseleldning behöver sotas minst vart tredje år.

Tänk på att askan kan utgöra en brandrisk i flera dygn. Ta ut den i en plåthink eller liknande behållare, gärna med lock. Ställ inte behållaren på brännbart underlag. Sprid den släckta askan på gräsmattan eller bland prydnadsbuskarna. Undvik trädgårdslandet eftersom askan kan innehålla föroreningar vilka kan tas upp av grönsakerna.

Riktlinjer för braskaminer, för utskrift Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad