or

Riktlinjer för småskalig vedeldning i Mjölby kommun antagna av miljönämnden § 48, 28 maj 1998.

Riktlinjer för vedpannor i Mjölby kommun:

 • Vid nyinstallation samt vid byte av panna avsedd för vedeldning ska endast miljögodkänd panna med ackumulatortank(ar) installeras.
 • Befintliga icke miljögodkända vedpanneanläggningar skall kompletteras med
  ackumulatortank(ar) samt om möjligt förses med keramisk insats senast år 2008.
 • Eldning med ved efter år 2008 får endast ske vid tillfälliga fel på el- eller oljedrift om pannanläggningen ej är kopplad till ackumulatortank.
 • Vid installation av eldstäder avsedda för sekundär uppvärmning eller trivseleldning
  (typ braskaminer, vedspisar et cetera) får endast miljögodkända anläggningar installeras. Gäller även byte av eldstad.
 • Samtliga installationer av fastbränsleanläggningar ska dimensioneras och utföras på
  fackmannamässigt sätt, samt godkännas av sotningsväsendet eller annan sakkunnig
  som byggnads- och räddningsnämnden godtar innan de tas i bruk. Om dessa riktlinjer
  inte följs kan miljönämnden meddela föreläggande eller förbud enligt miljöbalken.

Riktlinjer för vedpannor, för utskrift Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad