Riktlinjer gällande skolskjuts i Mjölby
kommun

Fastställd 16 mars 2020 av utbildningsnämnden.

Lagstiftning

Skollagen reglerar skolskjuts enligt följande:

”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.”
Skollagen 10 kap. 32§

Samma lagtext gäller också förskoleklass 9 kap. 15b§, och grundsärskola 11 kap. 31§.

Utöver Skollagen finns Förordningen om skolskjutsning samt
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning.

Skolskjuts

Skolskjuts är transport av elev i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskolan, från en plats i anslutning till elevens hem, till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Resa mellan korttidshem och skola samt tillbaka omfattas också av skolskjuts, och motsvarar då resa till och från bostaden.

Kommunen är inte skyldig att anordna skjuts till eller ifrån fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan inte är berättigad till skjuts hem från fritidshemmet på eftermiddagen

Avståndet till skola och hållplats för skolskjuts

Respektive kommun fastställer de avstånd som ska gälla för att vara berättigad till skolskjuts. För att en elev i Mjölby kommun ska vara berättigad till skolskjuts ska färdvägen mellan hemmet till skolan vara:

F-klass och årskurs 1-3: 2 km
Årskurs 4-6: 4 km
Årskurs 7-9: 5 km

Med hemmet menas elevens folkbokföringsadress eller den andra vårdnadshavarens folkbokföringsadress vid växelvis boende.

Med färdväg menas den kortaste vägen eleven kan gå eller cykla från hemmet till skolan.

Skolskjuts är inte transport från dörr till dörr, utan den erbjuds mellan en fastställd skolskjutshållplats och skolan. I Mjölby kommun har det fastställts att avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen får vara upp till 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-3. För elever i årskurs 4-9 får avståndet vara upp till 3 km.

Andra skäl än avstånd mellan hem och skola som kan ge rätt till skolskjuts

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera avsteg från reglerna och att en elev beviljas skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är:

 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts
  anordnas. Detta ska styrkas med läkarintyg.
 • Andra särskilda omständigheter.

Växelvis boende

I de fall en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna har eleven rätt till skolskjuts om övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Det gäller dock bara om båda adresserna är inom Mjölby kommun, och eleven går i den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i
med hänsyn till var eleven är folkbokförd. Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Planeringen av skolskjuts sker för hela veckor måndag till fredag från en och samma adress. Ny ansökan om skolskjuts ska lämnas inför
respektive läsår.

Res- och väntetider

Skolskjuts planeras efter skolans ramtider, inte efter varje elevs schema. Planeringen ska ske med en strävan att om möjligt undvika långa restider. Den maximala restiden får inte överstiga 60 minuter enkel resa. Med angivna tider menas tid i skolskjutsfordon.

Skolskjuts erbjuds endast med en avgång på morgonen, om inget annat är motiverat med hänsyn taget till skoltider eller för att fördela resandet.

Från skolan till hemmet erbjuds skolskjuts med hänsyn till maximala väntetider enligt nedan:

 • Förskoleklass till årskurs 3: 60 minuter
 • Årskurs 4-9: 80 minuter

Skolan ramschema är utgångspunkt vid bedömningen. Väntetider som uppstår tillfälligt p.g.a. förseningar eller tillfälligt inställda turer påverkar ej.

Formerna för skolskjuts och elevresor

Skolskjuts med allmän kollektivtrafik

I första hand fastställs i samband med skolskjutsplaneringen vilka elever som kan nyttja allmän kollektivtrafik för resor till och från skolan. Mjölby kommun köper läsårskort från Östgötatrafiken till aktuella elever. Läsårskortet är en värdehandling. Borttappat kort
ersätts med nytt mot en administrationsavgift som motsvarar Östgötatrafikens spärravgift

Särskilt upphandlad skolskjuts

Mjölby kommun har via Östgötatrafiken upphandlad skolskjuts i delar av kommunen.

Självskjutsning

Överenskommelse om ersättning för självskjuts innebär att vårdnadshavare mot viss ersättning från kommunen tar över ansvaret för de dagliga resorna till och från skolan.
Överenskommelse kan tecknas när annan form av skolskjuts inte är möjlig, eller som ett alternativ vid skolskjuts vid växelvis boende.

Elevresor gymnasieskola

Elever inom gymnasieskolan omfattas inte av skolskjuts. Elever som har ett avstånd mellan hemmet och skolan på minst 6 km erbjuds ett läsårskort för resor med Östgötatrafiken. Om eleven dessutom har mer än 4 kilometer mellan hemmet och närmaste hållplats lämnas ett bidrag på 900 kr per termin.

Ansvarsfördelning

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, förälder och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Östgötatrafiken ansvarar för driften av kommunens skolskjutsverksamhet. Det är endast kommunens skolskjutsamordnare som kan beställa eller avbeställa skolskjutsar.

Elevens ansvar

Eleven har ansvar för att följa föreskrivna regler, t.ex. bältesanvändning, ordningsregler mm.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på platsen tills eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven har stigit av skolskjutsen vid hemfärd. Ansvaret omfattar även att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen. Vid sjukdom eller annan tillfällig frånvaro ska vårdnadshavaren omgående meddela entreprenören att eleven inte ska åka med skolskjutsen. Vid resa med allmän kollektivtrafik ansvarar vårdnadshavare tills eleven
anländer till skolan på överenskommen tid, samt då eleven har lämnat skolan för färd hem med allmän kollektivtrafik.

Vårdnadshavaren ansvarar för att information till entreprenören lämnas om t.ex. elevs sjukdom eller funktionsnedsättning, som är viktig att känna till för föraren.

I de fall det finns en tecknad överenskommelse om självskjutsning ansvarar vårdnadshavaren fram till dess att elevens skoldag börjar.

Entreprenörens ansvar

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs. Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem som uppstår under transporten. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.

Skolans ansvar

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn samt att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut. Vid hemfärd ansvarar skolan för att eleverna passar fastställda avgångstider. Vid eventuella väntetider vid skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet.

Utbildningsförvaltningens ansvar

Utbildningsförvaltningen ansvarar för att ordningsregler för skolskjutsning upprättas i samråd med skolor och entreprenören, samt att information om reglerna lämnas till skolor, elever och vårdnadshavare.

Säkerhet och försäkringar

Om en elev skadas vid en trafikolycka, eller får någon av sina tillhörigheter förstörda i samband med olyckan, täcks kostnaderna av fordonets trafikförsäkring.

En elev som avsiktligt skadar något på skolskjutsfordonet är ersättningsskyldig gentemot entreprenören, som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven.

Om en elev oavsiktligt skadar något på fordonet kan vårdnadshavarens hemförsäkring användas i vissa fall.

Vid olycka i samband med att vårdnadshavaren skjutsar själv är det aktuella fordonets trafikförsäkring som täcker kostnader som uppstår.

Om en elev skadar sig under skoltid, och p.g.a. detta under en tid inte kan resa med ordinarie skolskjuts, finns möjlighet att erhålla ersättning från kommunens försäkringsbolag för tillfällig taxiresa.

En sådan typ av resa ingår inte i kommunens skolskjutsverksamhet utan sker i samråd mellan vårdnadshavare och försäkringsbolag.

Information, ansökan och handläggningstid

Ansökan om skolskjuts görs via E-tjänst på Mjölby kommuns websida.

Om den sökande saknar möjlighet att ansöka via websidan, kan ansökan ske på för ansökan avsedd blankett och sändas till:
Mjölby kommun
Skolskjutssamordnare
595 80 Mjölby

Ansökan om skolskjuts inför nytt läsår ska lämnas senast den 1april. Handläggningstid för ansökan är en månad.

Överklagan av beslut

Överklagan när eleven går i den skola som kommunen har anvisat Beslut om skolskjuts kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det är ett förvaltningsbesvär enligt skollagen
om eleven går i den skola som kommunen har anvisat. Överklagan ska innehålla:

 • den klagandes namn, postadress och telefonnummer
 • vilket beslut som överklagas
 • varför beslutet är felaktigt och vilken ändring som önskas

Överklagan skickas senast tre veckor efter att beslutet har tillkännagivits till:
Utbildningsförvaltningen
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Överklagan när eleven går i en annan skola än den kommunen har anvisat

Rätten till skolskjuts vid val av annan skola än den som kommunen har anvisat kan överklagas till Förvaltningsrätten som gör en laglighetsprövning. Överklagan ska innehålla:

 • den klagandes namn, postadress och telefonnummer
 • vilket beslut som överklagas
 • Varför beslutet är felaktigt och vilken ändring som önskas

Överklagan skickas senast tre veckor efter att beslutet tillkännagivits till:
Förvaltningsrätten Östergötland
Box 406
581 04 Linköping

Senast publicerad