Regler för tomtkö

Antagna av kommunfullmäktige 20 december 2016 § 142.

Regler för tomtkön, tilldelning och försäljning av småhustomter i Mjölby kommun

Registrering

  1. Genom tomtkön förmedlas villatomter. Anvisning sker i turordning efter anmälningstid.
  2. Personer som har fyllt 18 år har rätt att anmäla sig till tomtkön. Makar och sammanboende har endast rätt att lämna en gemensam anmälan.
  3. För en plats i tomtkön ska 200 kronor erläggas i anmälningsavgift. Därefter betalas en årlig avgift på 200 kronor nästkommande kalenderår. Den årliga avgiften ska betalas senast den 31 januari varje år. Sökande som ej erlagt tomtköavgift före 1 mars avregisteras ur kön. Inbetald avgift återbetalas ej.
  4. Anmälan sker genom registrering via e-tjänst alternativt att en fullständig ifylld anmälningsblankett lämnas till kommunledningskontoret, mark och exploatering.
  5. Den sökande ansvarar själv för att anmäla adressändringar för att behålla sin plats i kön. Detta gäller även e-postadress.
  6. Registrering i tomtkön förutsätter att sökanden själv avser att bebo anvisad tomt. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.
  7. Avregistrering sker när tomt tilldelats, när brev kommer i retur vid utskick och om tomtköavgift inte betalas inom föreskriven tid. Återinträde kan ske efter nyanmälan.

Tilldelning

  1. Sökande informeras om kommunens utbud via utskick. Sökande har möjlighet att rangordna erbjudna tomter och lämna intresseanmälan. Därefter sker anvisning efter köplats i tomtkön.
  2. Anvisad tomt kan reserveras för sökande i högst fyra veckor. Därefter faktureras en handpenning som är 10% av tomtpriset. Handpenningen återbetalas inte ifall sökanden skulle ångra sig. Bygglov ska vara sökt inom ett år från det att handpenningen är betald annars stryks reservationen.

Förtur

  1. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja förtur i tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt tomtköavgift. Synnerliga skäl ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. Ansökan om förtur ska vara skriftlig.

Regler för tomtkö, för utskrift Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad