Svartån-Sommens vattenråd

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. I vattenrådet ska berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera idéer och problem inom sitt område.

Vattendirektivet

EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet, anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, avrinningsområden.

För att nå ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet.

God vattenkvaltitet i Europa, EU:s Vattendirektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenrådets syfte

Vattenrådets syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv verka för ett ändamålsenligt bruk av yt- och grundvatten, för att bidra till hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vattenrådet kan ta initiativ till eller driva egna projekt. Rådet är också en viktig remissinstans.

Huvudman för Svartån-Sommens Vattenråd

Mjölby kommun är huvudman för vatenrådet. Miljökontoret administrerar vattenrådet, se kontaktuppgifter nedan.

Styrelse

Styrelsen för vattenrådet består av representanter från kommuner inom avrinningsområdet (Aneby, Boxholm, Linköping, Mjölby, Motala och Tranås) och representanter från andra vattenintressenter som naturskyddsförening, markägare, verksamhetsutövare och fiskevårdsområden. Ingemar Nordström från Boxholms kommun är ordförande för vattenrådet.

Verksamhet

Styrelsen sammanträder ett par gånger per år. Dessemellan träffas arbetsgrupper. Vattenrådet har blivit beviljade extra bidrag för att genomföra vattenvandringar med olika teman. Vattenrådet är en aktiv part i samband med samråd kring vattendirektivet.

Kontakt

Miljöchef

Jenny Asp Andersson

jenny.asp.andersson@mjolby.se

Telefon: 010-234 50 24

Senast publicerad