Behandling av personuppgifter på kulturskolan

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi får dina uppgifter från dig via vår e-tjänst eller ansökningsblankett. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ett avtal samt allmänt intresse.

Vilka personuppgifter lagras?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, telefon-nummer, e-post och personnummer (gäller både elev och vårdnadshavare). Syftet med vår behandling är för att kunna behandla din ansökan till Kulturskolan och därefter för elevadministration, fakturahantering, ev. instrumentlån, schemaläggning och för uttag av statistik.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Ett avslutningsdatum registreras då eleven avslutar sin kurs och avskrivs i Kulturskolans elevregister. Uppgifterna raderas tre år efter avslut. Detta sker årligen.

Vem kan få tillgång till personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunens ekonomikontor för fakturahantering. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot överför vi inte dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.

När dina personuppgifter behandlas har du följande rättigheter:

Du har rätt att kontakta oss om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av din behandling, göra invändningar mot vår behandling. Du har även rätt begära ett registerutdrag. Rätten att begära betyder inte att kommunen alltid kan genomföra din begäran, då annan lagstiftning exempelvis kan kräva att uppgifterna bevaras. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: kulturofritid@mjolby.se

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun, organisationsnummer: 212000-0480. Om du har frågor, klagomål eller vill ha ett registerutdrag är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, e-post: kulturofritid@mjolby.se eller Mjölby kommuns dataskyddsombud, e-post: dataskyddsombud@mjolby.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydssmyndigheten IMY.

Senast publicerad