Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Mjölby kommun

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 18 december 2017, uppdaterad 18 november 2019.

Inledning

En omfattande och stimulerande fritid är en av de viktigaste komponenterna för att invånarna i Mjölby kommun ska trivas och vilja bo där. Det ideella föreningslivet bidrar med en stor del av kommunens utbud av bra och varierande aktiviter vilket i sin tur också i hög grad medverkar till att uppfylla det kommunmål Mjölby kommun satt upp, nämligen att ”medborgarnas hälsa ska förbättras”.

Kultur och fritidsnämnden har i uppdrag att i egen regi och genom att stödja föreningslivet, skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens invånare att utöva aktiviteter som bidrar till en varierande och innehållsrik fritid. En del av nämndens stöd utgörs av direkta bidrag, en annan del genom att tillhandahålla kommunala lokaler och anläggningar med subventionerade hyror. Stöd ges även till de föreningar som äger och förvaltar egna anläggningar.

Syftet med kultur- och fritidsnämndens bidrag är att stödja och underlätta de ideella föreningarnas arbete med att erbjuda en omfattande och stimulerande fritid, som på olika sätt främjar kommuninvånarnas hälsa.

Snabbguide, vem kan söka vad?

Bidragstyp

Vem kan söka?

Ansökan senast

Verksamhetsbidrag
Registrerad förening med verksamhet för barn och ungdomar i åldersgruppen 7-25 år. Registrerad förening (ej handikappförening) med verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

25 februari

HyresbidragRegistrerad förening med verksamhet för barn och ungdomar i åldersgruppen 7-25 år som hyr extern lokal (ej kommunala lokaler).

25 februari

DriftbidragRegistrerad förening med verksamhet för barn och ungdomar i åldersgruppen 7-25 år som svarar för drift av egen anläggning.

1 april

Bidrag till handikappförening

Registrerad handikappförening med riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

1 april

Bidrag till pensionärsförening

Registrerad pensionärsförening med riktad verksamhet för målgruppen pensionärer.

1 april

Arrangemangsbidrag, kultur

Registrerad förening som arrangerar offentliga arrangemang inom kulturområdet.

Löpande

Arrangemangsbidrag, idrott och fritid

Registrerad förening som arrangerar offentliga arrangemang inom området idrott och fritid.

Löpande

Bidrag till inköp av utrustning

Registrerad förening som bedriver verksamhet där utrustning behövs.

Löpande

InnovationsbidragRegistrerad förening med goda idéer där verksamverksamheten eller aktiviteten inte ryms i andra bidragsformer.

Löpande

För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag och/eller hyra kommunal lokal enligt föreningstaxa krävs att föreningen uppfyller följande bestämmelser. Under respektive bidragsrubrik anges de speciella regler som gäller för de olika bidragsformerna.

 1. Kommunalt bidrag kan utgå till ideell förening med säte i Mjölby kommun (föreningens medlemmar ska till övervägande del vara mantalsskrivna inom Mjölby kommun), som bedriver verksamhet och har den stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd är motiverat.
 2. Förening med säte i annan kommun kan efter särskild prövning erhålla bidrag för verksamhet som bedrivs i Mjölby kommun.
 3. Föreningen ska ha antagit skriftligt utformade stadgar och ha stadgeenligt vald styrelse. Förening ska hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna föredras och godkänns. Förening ska ha ett organisationsnummer hos Skatteverket samt e-post adress.
 4. Föreningen ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, vara öppen för alla samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. Med diskriminering avses direkt diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskidande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 5. Föreningen ska aktivt arbeta med jämställdhet och fair play. Föreningen ska verka för och i en trygg och drogfri miljö genom att motverka och förebygga användning av droger (Med droger avses: snus, tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat) samt alla former av mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp.
 6. Föreningen ska årligen, senast två månader efter genomfört årsmöte, uppdatera föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister. Förening som fått någon form av kommunalt bidrag och/eller hyr kommunal lokal enligt föreningstaxa ska även lämna årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse och revisionsberättelse till kultur- och fritidsförvaltningen.
 7. Föreningen är skyldig att på begäran låta kommunen ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som kan ha betydelse för bidragsgivningen.
 8. För att kunna söka bidrag via ”webbansökan föreningsbidrag” krävs inloggningsuppgifter som ges av kultur- och fritidsförvaltningen efter en kortare introduktion och utbildning.
 9. Krav på medlemsavgift och medlemsregister gäller för de föreningar som uppbär bidrag och/eller lokalsubvention. Medlemsavgiften ska vara minst 50 kronor permedlem alternativt familjemedlemskap på minst 150 kronor per år och familj.

Undantag

Ekonomiska föreningar samt fackliga och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen är inte berättigade till bidrag och föreningstaxa. Exempel på sådana föreningar och organisationer är personalklubbar, skol-, student- och föräldraföreningar.

Bidrag ges inte till politisk eller religiös verksamhet. Däremot kan politiska och religiösa
föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och fritidsverksamhet om den till övervägande del, saknar politiska och religiösa syften och innehåll.

Registrering

För att kunna söka föreningsbidrag och/eller hyra lokal enligt föreningstaxa krävs att föreningen är godkänd och registrerad i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister. För att bli godkänd och registrerad ska protokoll från möte vid föreningens bildande alternativt årsmöte, stadgar, intyg om organisationsnummer samt blanketten ”allmänna föreningsuppgifter” lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökan

Beviljade bidrag utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade konto. Bidrag ska av flersektionsförening sökas av huvudföreningen.

Ansökan skall vara undertecknad av föreningen utsedd firmatecknare eller bidragsansvarig.

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet och att föreningen kan avstängas från möjligheten att erhålla bidrag.

Tolkningsföreträde

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde av gällande
bidragsreglemente.

Ändamål

Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år.

Kan sökas av

Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska under föregående
kalenderår ha genomfört minst 20 godkända sammankomster och ha minst 10 aktiva medlemmar i åldersgruppen 7-25 år för att kunna söka bidraget.

Övriga föreningar som bedriver verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning under förutsättning att verksamheten finns med i kommunens utbudsprogram ”Fritids- och Kulturverksamhet – för dig som behöver extra stöd”.

Bidragsform

Bidrag utgår med ett fast belopp på 25 kronor per bidragsberättigad sammankomst samt med ett rörligt belopp per deltagartillfälle enligt följande åldersindelning:

 • 7-12 år: 5 kronor per deltagartillfälle.
 • 13-20 år: 10 kronor per deltagartillfälle.
 • 21-25 år: 5 kronor per deltagartillfälle.
 • Funktionsnedsatt: 20 kronor per deltagartillfälle (ingen övre åldersgräns).

Villkor för bidragsberättigad sammankomst

 1. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst

  med minst tre deltagare (exklusive ledare) i åldern 7 till och med 25 år (deltagare i föreningens ”pröva på” och andra aktiviteter i rekryteringssyfte får också räknas som deltagare utan att vara medlemmar i föreningen, under förutsättning att födelsedata noteras på samtliga deltagare.) Ledare i bidragsberättigad ålder (lägst 13 år) får räknas som deltagare. Deltagare får räknas under hela det kalenderår man fyller 7 respektive 25 år

  som varar minst 60 minuter och innehåller gemensam samling och avslutning

  som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande

  som genomförs i föreningens regi. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Inget hinder föreligger att föreningen i sin verksamhet köper externa tjänster eller utrustning i någon form.

 2. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Gäller även vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande då bidrag endast utgår för en sammankomst per dag oavsett antal tränings- eller tävlingstillfällen. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster (gäller även för ledare i bidragsberättigad ålder).
 3. En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få mera bidrag. Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniorlag et cetera kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. Undantag: Fotbollskolor et cetera som bedrivs under en begränsad period (1-2 veckor) får delas i mindre grupper under förutsättning att varje grupp har egna ledare.
 4. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras alternativt närvaro registreras via Idrott- Online. Gruppledare ska vara utsedd av föreningen, vara lägst 13 år och vara närvarande under hela sammankomsten. Gruppledare kan inte redovisningsmässigt vara ledare för flera grupper samtidigt. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.
 5. För aktiviteter under skoltid, eller verksamhet som beviljats annat kommunalt stöd utgår inte verksamhetsbidrag.

Ansökan

Ansökan om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, ”webbansökan föreningsbidrag”, och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 25 februari. Närvarokort ska inte bifogas ansökan men kan begäras in vid granskning. Utbetalning sker senast 30 april.

För ansökan om statligt aktivitetsstöd gäller:

 • Idrottsföreningar ansöker hos Riksidrottsförbundet via IdrottOnline Klubb senast 25 augusti respektive 25 februari varje år. För information kontakta Östergötlands Idrottsförbund, telefon: 010-476 50 00
 • Övriga föreningar: Respektive riksförbund har själva rätt att bestämma över regler för LOK-stöd. Kontakta ert riksförbund för besked.

Ändamål

Bidrag avser stöd till föreningens hyreskostnader för externt hyrda lokaler.

Kan sökas av

Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska under föregående kalenderår ha genomfört minst 20 godkända sammankomster och ha minst 10 aktiva medlemmar i åldersgruppen 7 – 25 år för att kunna söka bidraget.

Bidragsform

Bidrag utgår med 25 procent av redovisad hyreskostnad föregående år. Hyresbidrag kan utgå med högst 40 000 kronor per förening och år.

Villkor

 • Bidrag för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för vilken hyresavgift har betalats.
 • I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, el och värme.
 • Bidrag utgår inte till förening som hyr kommunal lokal (hyran är redan subventionerad av kommunen).
 • Bidrag utgår inte till hyra av lokal då entréavgift tas ut.
 • Kostnaden ska vid behov kunna styrkas via utdrag ur föreningens resultaträkning alterna-tivt kopior på betalningsverifikationer.

Ansökan

Ansökan om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, ”webbansökan föreningsbidrag”, och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1april. Utbetalning sker senast 30 juni.

Ändamål

Stöd till förening för drift av egen anläggning.

Kan sökas av

Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska under föregående
kalenderår ha genomfört minst 20 godkända sammankomster och ha minst 10 aktiva medlemmar i åldersgruppen 7-25 år för att kunna söka bidraget.

Bidragsform

Bidrag utgår med fast belopp per anläggning och år. Bidragets storlek regleras via avtal tecknat mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningen. Som bas för avtalet finns förteckning med fastställda belopp för respektive typ av anläggning.

Bidrag per anläggning kan justeras efter följande kriterier:

 • Antal medlemmar 7-25 år
 • Antal deltagartillfällen
 • Nyttjandegrad internt och externt
 • Geografiskt läge

Avtal tecknas för en period om två år. Senast under november månad under avtalets andra år ska uppföljning och tecknande av nytt avtal ske. Eventuella förändringar som sker under avtalsperioden regleras i nästkommande avtal.

Villkor

 1. För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga
  driftkostnader. Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av förening under
  ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses, tomträtt eller långsiktigt arrendeavtal.
 2. Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras.

Ansökan

Ansökan om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, ”webbansökan föreningsbidrag”, och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1april. Utbetalning sker senast 30 juni.

Ny förening eller anläggning ansöker skriftligen till kultur- och fritidsförvaltningen om att avtal ska tecknas.

Ändamål

Bidraget syftar till att ge idrottsföreningar förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet på nationell och regional elitnivå. Stödet syftar också till att skapa förutsättningar för ökad ungdomsverksamhet.

Kan sökas av

Bidraget söks inte. Kultur- och fritidsförvaltningen utser och kontaktar aktuella föreningar inför respektive säsong. Beredning sker vid två tillfällen per år. För sommarverksamhet senast 31 december, för verksamhet höst och vår senast 30 juni.

Bidrag kan ges till lagidrotter på seniornivå. Idrotter där lagtävling är en del av en annars individuell idrott, exempelvis ett stafettlag eller laghoppning, omfattas inte.

Bidragsform

Bidraget beräknas på två beräkningsgrunder.

 • Idrottslig nivå
 • Omfattning ungdomsverksamhet

Beräkning idrottslig nivå
Nationell nivå: 20 000-40 000 kronor
Regional elitnivå: 10 000–20 000 kronor
Regional nivå: 5000-10 000 kronor

Beräkning omfattning ungdomsverksamhet
Deltagartillfällen, 15 000 per år: 10 000-20 000 kronor
Deltagartillfällen, 7000-15 000 per år: 5000-10 000 kronor
Deltagartillfällen, 3000-7 000 per år: 1000-5000 kronor

Ändamål

Avser stödja handikappföreningar med riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar inom kategorin handikappförening.

Bidragsform

Bidrag utgår i form av hyresbidrag respektive verksamhetsbidrag. Hyresbidrag utgår med
25 procent av hyreskostnaden föregående år.

Verksamhetsbidrag utgår med maximalt 4 200 kronor per sammankomst. Storleken på bidraget per sammankomst beror på det totala antalet ansökningar.

Villkor hyresbidrag

 • Hyresbidrag utgår för expeditions-, klubblokal eller annan inomhuslokal för vilken
  hyresavgift betalas.
 • I de bidragsberättigande kostnaderna ingår hyra, el och värme.
 • Hyresbidrag utgår inte för hyra av kommunala lokaler (hyran redan subventionerad)

Villkor Verksamhetsbidrag

 • Bidraget baseras på redovisad verksamhet för föregående år.
 • Bidrag utgår för sammankomst arrangerad av föreningen.
 • Minst tre av föreningens medlemmar ska delta för att sammankomsten ska få räknas.
 • Aktiviteten ska äga rum inom kommunens gränser (gäller inte resor) och majoriteten av deltagande medlemmar vara bosatta i Mjölby kommun.
 • Bidrag ges inte till styrelsemöten, årsmöten eller för deltagande i kurser och konferenser.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett alternativt via ”webbansökan föreningsbidrag” och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1april. Ansökan ska kompletteras med verksamhetsberättelse från föregående år. Utbetalning sker senast 31 maj.

Ändamål

Avser stödja pensionärsföreningar och deras möjligheter till att bedriva verksamheter för målgruppen pensionärer.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar inom kategorin pensionärsförening.

Bidragsform

Bidrag utgår i form av hyresbidrag respektive verksamhetsbidrag. Hyresbidrag utgår med
25 procent av redovisad hyreskostnad.

Verksamhetsbidrag utgår med maximalt 5200 kronor per sammankomst. Storleken på bidraget per sammankomst beror på det totala antalet ansökningar.

Villkor hyresbidrag

 • Hyresbidrag utgår för expeditions-, klubblokal eller annan inomhuslokal för vilken hyresavgift betalas.
 • I de bidragsberättigande kostnaderna ingår hyra, el och värme.
 • Bidraget baseras på hyreskostnad föregående kalenderår.
 • Hyresbidrag utgår inte för hyra av kommunala lokaler (hyran redan subventionerad).
 • Hyreskostnaden ska redovisas i föreningens resultaträkning. Hyresavi eller kvitton ska vid behov kunna uppvisas.

Villkor verksamhetsbidrag

 • Bidraget baseras på redovisad verksamhet för föregående år.
 • Bidrag utgår för sammankomst arrangerad av föreningen.
 • Minst tre av föreningens medlemmar ska medverka för att sammankomsten ska få räk-nas.
 • Sammankomsten ska äga rum inom kommunens gränser (gäller inte resor) och
  majoriteten av deltagande medlemmar ska vara bosatta i Mjölby kommun.
 • Bidrag ges inte till styrelsemöten, årsmöten eller för deltagande i kurser och konferenser.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett alternativt via ”webbansökan föreningsbidrag” och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1april. Ansökan ska kompletteras med verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning från föregående år. Utbetalning sker senast 31 maj.

Ändamål

Avser stödja hembygds- och bygdegårdsföreningar för vård och bevarande av kulturanläggningar samt stöd för den verksamhet som bedrivs vid respektive anläggning.

Kan sökas av

Bidraget söks inte. Aktuella föreningar erhåller bidrag enligt en av hembygdsrådet och kultur- och fritidsförvaltningen fastställd fördelningsmodell.

Bidragsform

Fast årlig bidragsumma baserad på respektive förenings fastighets och byggnadsbestånd samt verksamhetsutbud.

Utbetalning sker efter att samtliga föreningar till kultur- och fritidsförvaltningen lämnat
årsmöteshandlingar inklusive verksamhetsberättelse från föregående år.

Ändamål

Avser stöd till Sverok och dess medlemsföreningar inom Mjölby kommun som bedriver verksamhet inom Sveroks hobbygrenar: bordsspel, digitala spel, levande spel och spelkultur.

Kan sökas av

Bidraget söks inte. Sverok redovisar årligen till kultur- och fritidsförvaltningen föreningarnas verksamhet i Mjölby kommun under föregående år.

Bidragsform

Fast bidrag till Sverok per registrerad förening i Mjölby kommun enligt Sveroks kriterier för ungdomsföreningsbidrag där minst 60 procent av föreningens medlemmar ska vara i ålder 6-25 år.

För att bidrag ska utgå ska föreningen ha genomfört verksamhet i minst den volym som angivits i överenskommelse mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Sverok.

Bidrag utgår per förening baserat på antal medlemmar inom intervall:
3-10, 1000 kronor
11-20, 3000 kronor
21- , 5000 kronor

Ändamål

Avser stöd för inköp av utrustning och inventarier. Exempelvis möbler, datorer, verksamhetsspecifik utrustning (ej av förbrukningskaraktär, se nedan), hjälpmedel för funktionsnedsatta. Bidrag ges inte för utrustning eller material av förbrukningskaraktär exempelvis bollar, klubbor, matchställ eller uniform.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar.

Bidragsform

Bidrag utgår baserat på beräknad kostnad för planerat eller genomfört inköp. Förening ska i ansökan beskriva behov, syfte och mål med inköpet.

Villkor

 • Bidrag kan ges med maximalt 50 procent av utrustningens eller inventariens totala kostnad.
 • Bidrag kan ges med maximalt 10 000 kronor per förening och år.
 • Bidrag kan sökas för inköp retroaktivt tre månader.

Ansökan

Ansökan sker löpande på särskild blankett. Utbetalning sker efter genomfört och redovisat
inköp.

Ändamål

Avser att stödja offentliga arrangemang inom kulturområdet för kommunens invånare. Exempel som kan beviljas stöd är konserter, teaterföreställningar, danser, utställningar och jubileumsfirande.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar.

Bidragsform

Bidrag utgår i form av arrangörsbidrag och bidrag för övriga kulturarrangemang. Varje
ansökan bedöms utifrån attraktivitet, förväntad publik och det mervärde som ges kommunen.

Villkor arrangörsbidrag

 • Bidrag utgår med maximalt 3000 kronor per arrangemang, föreställning et cetera.
 • Högre bidrag kan endast beviljas efter särskild prövning.
 • Underskottstäckning kan beviljas med maximalt 75 procent av arrangemangets totala underskott, dock högst 5 000 kronor.
 • Bidrag kan maximalt ges med 50 000 kronor per förening och år.
 • Bidrag kan även bestå av lokalsubvention och tillhandahållande av kommunala tjänster.
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter.

Villkor övriga kulturarrangemang

 • Bidrag kan ges för exempelvis jubileumsfirande, deltagande i tävlingar och festivaler som
  bedöms ge ett mervärde för kommunen.
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med
  beräknade kostnader och intäkter.
 • Bidrag utgår efter särskild prövning och baseras på verksamheten/aktivitetens omfattning och ekonomiska förutsättningar.

Ansökan

Ansökan sker löpande och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda i god tid före
genomförande av ett arrangemang. Ansökan sker på särskild blankett alternativt via brev eller e-post.

Ändamål

Avser att stödja offentliga arrangemang inom idrott/fritidsområdet för kommunens invånare. Exempel som kan beviljas stöd är idrottsevenemang, utställningar, guidningar och jubileumsfirande.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar.

Bidragsform

Bidrag utgår i form av arrangörsbidrag och bidrag för övriga idrotts- och fritidsarrangemang. Varje ansökan bedöms utifrån attraktivitet, förväntad publik och det mervärde som ges kommunen.

Villkor arrangörsbidrag

 • Bidrag kan ges för större offentliga arrangemang.
 • Bidrag ges inte för tävlingar, cuper eller matcher som anses ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
 • Bidrag utgår med maximalt 3 000 kronor per arrangemang.
 • Högre bidrag kan endast beviljas efter särskild prövning.
 • Underskottstäckning kan beviljas med maximalt 75 procent av arrangemangets totala underskott, dock högst 5 000 kronor.
 • Bidrag kan även bestå av lokalsubvention och tillhandahållande av kommunala tjänster.
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter.

Villkor övriga idrotts- och fritidsarrangemang

 • Bidrag kan ges för exempelvis jubileumsfirande, deltagande i tävlingar och turneringar som bedöms ge ett mervärde för kommunen.
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter.
 • Bidrag utgår efter särskild prövning och baseras på verksamheten/aktivitetens omfattning och ekonomiska förutsättningar.

Ansökan

Ansökan sker löpande och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda i god tid före
genomförande av ett arrangemang. Ansökan sker på särskild blankett alternativt via brev eller e-post.

Ändamål

Avser att möjliggöra stöd till föreningar för verksamhet som inte ryms i någon av de befintliga bidragsformerna.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar.

Bidragsform

Bidrag utgår efter enskild bedömning av respektive ansökan och det kultur- och fritids-förvaltningens ekonomiska möjligheter.

Ansökan

Ansökan sker via brev eller e-post. Ansökan ska innehålla verksamhetsbeskrivning, syfte, mål och ekonomisk kalkyl.

Var finns blanketter att hämta?

Hos medborgarservice ellerhos kultur- och fritidskontoret i stadshuset i Mjölby. Du kan också hämta blanketter i blankettarkivet

Vart skickar jag ansökningarna?

Till Mjölby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 595 80 Mjölby

Vem kan man prata med om föreningsbidrag?

Ring kommunens växel, 010-234 50 00,fråga efter ansvarig för föreningsbidrag.
E-postadress: kulturofritid@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset Mjölby, kultur- och fritidsförvaltningen.

Hur startar man en ny förening?

Hämta broschyren ”Vi bildar en förening” på medborgarservice eller Kultur- och fritidskontoret eller se sidan "Bilda en förening" här på webbplatsen.

Vad ska en nybildad förening göra för att kunna få bidrag?

Föreningen måste först godkännas och registreras i kommunens föreningsregister. Lämna till kultur- och fritidsförvaltningen protokoll från mötet då föreningen bildades alternativt årsmötesprotokoll, föreningens stadgar, intyg om organisationsnummer samt blanketten ”Allmänna föreningsuppgifter”.

Senast publicerad