Kvalitetsdeklaration för förskoleklass

Fastställd av utbildningsnämnden 2014-04-28, § 29, uppdaterad februari 2018.

Beskrivning av verksamheten

Alla barn i Sverige är skyldiga att gå i förskoleklass från höstterminen det år de fyller 6 år. Verksamheten i förskoleklass regleras i skollagen och läroplanen.

Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar och bedrivs under ett läsår som består av en hösttermin och en vårtermin. Förskoleklass är avgiftsfri.

Eleverna har vid behov tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, specialpedagog, tal- och språkpedagog. Det serveras skollunch till eleverna.

Du har möjlighet att söka skolskjuts till ditt barn enligt de regler och riktlinjer som finns på Mjölby kommuns hemsida. Rektor på respektive skola ansvarar för verksamheten.

Det här kan du förvänta dig

Lärare som är legitimerade att arbeta i förskoleklass leder arbetet. Lärarna samarbetar med personal i förskola, grundskola, fritidshem.

Förskoleklassen stimulerar elevernas allsidiga utveckling och lärande och förbereder för fortsatt utbildning. Verksamheten kombinerar förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Förskoleklassen är en bro mellan förskola och grundskola. Leken ger eleverna möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet, förmåga att samarbeta och kommunicera.

Eleverna är utomhus varje dag under ledning av personal. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem, omsätta idéer i handling
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 •  kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • röra sig allsidigt i olika miljöer och förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Eleverna har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.

Vårdnadshavare har rätt till inflytande och att ta del av verksamheten, genom ömsesidigt utbyte av information och kommunikation mellan vårdnadshavare och personal. Föräldraråd finns på alla skolor.

Vi arbetar för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare

 • Ser till att ditt barn kommer till skolan varje dag.
 • Tar del av information. Informerar om allergier.
 • Medverkar vid utvecklingssamtal, möten och utvärderingar.
 • Följer regler och överenskommelser mellan hem och skola.
 • Ansvarar för att barnet har tillgång till kläder lämpliga för utevistelse och fysisk aktivitet.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på verksamheten tar du i första hand kontakt med personalen i förskoleklassen. I andra hand vänder du dig till rektor.

Du kan också lämna synpunkter genom synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller vända dig till Medborgarservice.

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 010-234 50 00
E-post: utbildning@mjolby.se

Senast publicerad