Kvalitetsdeklaration för fritidshemmen

Fastställd av förskole- och skolnämnden 2011-09-28, § 70, uppdaterad mars 2018.

Beskrivning av verksamheten

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet arbetar efter läroplanen och utifrån allmänna råd om kvalitet i fritidshem.

Personalen på fritidshemmet arbetar med eleven i centrum och samverkar med skolans övriga pedagoger för en ökad måluppfyllelse. Rektor på respektive skola ansvarar för verksamheten. Vi har en högre andel utbildad personal med pedagogisk högskolexamen än genomsnittet för andra kommuner. Personalen kompetensutvecklas minst tre dagar per år. Fritidshemmets verksamhet är avsedd att komplettera skolan tids- och innehållsmässigt.

Fritidshemmet är öppet helgfri mån-fre året runt, upp till 12 timmar per dygn utifrån familjernas behov. Verksamheten pågår före och efter skoltid. Under semesterperioder och studiedagar/ planeringsdagar sker samverkan mellan skolor/fritidshem/förskolor och det innebär att verksamheten då koncentreras till ett fåtal platser. Elever utan fritidshemsplats har möjlighet att köpa plats enstaka dagar under skolloven. På loven serveras lunch.

Det här kan du förvänta dig

Undervisningen kompletterar förskoleklassen och grundskolan, genom att lärandet i fritidshemmet i hög grad är situationsanpassat, upplevelsebaserat och grupporienterat. Fritidshemmet arbetar för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Detta görs utifrån en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling/ likabehandlingsplan. Verksamheten utgår från elevernas behov, intressen och initiativ.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling
 • ta hänsyn till personliga behov av balans - aktivitet och vila
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig via olika estetiska uttrycksformer
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • röra sig allsidigt i olika miljöer och förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Lärare som är legitimerade att arbeta i fritidshem, leder det pedagogiska arbetet.

Vårdnadshavare har rätt till inflytande och rätt att ta del av verksamheten. Det sker genom ömsesidigt utbyte av information och kommunikation mellan vårdnadshavare och personal. Föräldraråd finns på skolorna.

Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare

 • tar del av information.
 • anmäler behov av plats och vilka tider som behövs
 • informerar om behov av specialkost och allergier
 • medverkar vid möten och utvärderingar
 • följer de regler som finns och de överenskommelser som träffats mellan hem, fritidshem och skola
 • ansvarar för att barnet har tillgång till kläder lämpliga för utevistelse och fysisk aktivitet.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på verksamheten tar du i första hand kontakt med personalen på fritidshemmet. I andra hand vänder du dig till rektor.

Du kan också lämna synpunkter via synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller vända dig till Medborgarservice.

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 010-234 50 00
E-post: utbildning@mjolby.se

Senast publicerad