Ansökan om stöd och hjälp inom äldreomsorgen

Vårt mål är att du ska kunna bo kvar där du känner dig trygg och hemma även om åldern gör det svårare att klara sig på egen hand. Därför kan du ansöka om hjälp. För att kunna ta del av insatserna måste du göra en ansökan hos kommunen.

Från ansökan till beslut

Ansökan

Du som är äldre och vill ansöka om stödinsatser inom äldreomsorgen gör du det via blanketten för Ansökan om bistånd enligt SoL. Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hemtjänst och våra boenden för äldre.

Du kan också kontakta en biståndshandläggare på utredningsenheten för att göra en muntlig ansökan, se kontakt nedan.

Den enskilde måste själv ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Den enskilde kan ta hjälp en anhörig för att kontakta biståndshandläggare eller att fylla i en skriftlig ansökan.

Vad händer när du ansökt?

Det är en biståndshandläggare som fattar beslut om olika former av stöd och hjälp och bedömer varje fall individuellt, och hjälpen du får beror på vad just du behöver och vad du inte kan göra själv.

Besök

När biståndshandläggaren har tagit emot din ansökan kontaktar hen dig för att boka tid för hembesök. Närstående får gärna vara med vid besöket. Tillsammans går ni igenom vad du klarar av på egen hand och vad du behöver hjälp med.

Dokumentation

Biståndshandläggaren dokumenterar ert samtal och skriver ett så kallat beslutsunderlag. Sedan gör hen en utredning utifrån informationen hen fått. Ibland behövs även information från till exempel läkare. Vi frågar alltid dig om vi får ta del av den sortens uppgifter.

När biståndshandläggaren har fått in all information som behövs så tar det cirka tre månader att göra en utredning och fatta ett beslut kring dina önskemål om stödinsatser. Biståndshandläggaren strävar alltid efter att kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt utifrån karaktär och omfattning i ansökan.

Beslut

Biståndshandläggaren fattar ett beslut som grundas på socialtjänstlagen (SoL) och kommunens fastställda riktlinjer. Du får alltid beslutet hemskickat skriftligt. Om det behövs ringer vi också upp dig och berättar om beslutet.

Särskilt boende

Syftet med särskilt boende är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg som inte kan ges i ett ordinärt boende. I huvudsak beviljas särskilt boende till personer som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad och säkerhet tillgodosett i ett eget ordinärt boende. Insatsen kan också ges utifrån psykiska aspekter samt behov av trygghet.

Beställning

När din ansökan beviljats skickas en beställning till chefen för personalgruppen som ska utföra din hjälp. I beställningen finns informationen om dig som de behöver för att kunna hjälpa dig. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när hjälpen ska starta. Ni planerar hjälpen tillsammans och skriver en så kallad genomförandeplan. Här har du möjlighet att vara delaktig och påverka när och hur du vill ha din hjälp.

Avslag

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

I det skriftliga beslutet som du får kan du läsa hur du gör för att överklaga. Även biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga om du vill.

Överklagan ska göras skriftligt och skickas till omsorgs- och socialförvaltningen inom tre veckor från dagen när du fått del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det inte prövas.

Skriv i brevet vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutets ärenderubrik och öppnandedatum. Beskriv också vilken ändring du önskar.

I samband med överklagan gör omsorgs- och socialförvaltningen en bedömning av om beslutat ska ändras. Om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Det innebär ingen kostnad för dig.

Läs mer under Överklaga beslut.

Förändrat behov

Om ditt behov förändras kan du när som helst ansöka om mer hjälp eller säga upp ditt bistånd. Det görs via blanketten för Uppsägning av insatser enligt SoL/LSS Pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster. eller muntligt till din biståndshandläggare.

Avgift för omsorg

Mjölby kommun tar ut en avgift för omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Avgifter vård och omsorg.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se


Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby


Senast publicerad