Beslutade medborgarförslag 2019

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Januari

Förvaringsfack för batterier till elcyklar Dnr KS/2018:203

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-01-24 § 4 med att förvaringsboxar ska installeras om en lämplig plats kan anvisas.

Februari

Bowlinghall i Gallerian AB Dnr 2018:174

Kommunstyrelsen har 2019-02-13 § 46 besvarat medborgarförslaget med att ett bolag utför en marknadsanalys för att fastigheten ska bästa anpassas till dagens och morgondagens krav och behov. Förslaget har lämnats till det bolag som utför analysen.

Discgolfbana Väderkvarnsbacken i Skänninge Dnr KS/2018:317

Kultur-och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2019-02-11 § 3 med att medborgardialoger anordnades under 2018 där discgolfbana fanns med som ett alternativ men saknade tillräckligt stöd i förhållande till andra typer av aktivitetsparker.

Mars

Gallring av skog vid Grytsbergsringen Dnr KS/2018:270

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-03-14 § 40 med att detta område finns med i den gällande skogsbruksplanen för perioden 2011 – 2021 och aktuellt område beräknas bli gallrat 2019 eller 2020.

Inventering av skog Väderkvarnsbacken Dnr KS/2018:296

Medborgarförslaget beviljades 2019-03-14 § 41 av tekniska nämnden med hänvisning till att området ska gallras under 2018 och 2019 enligt aktuell skogsbruksplan enligt önskemål från förslagsställaren.

Trafiksituationen på Riddarängsvägen i Mantorp Dnr KS/2018:173

Vägen stängs inte av enligt förslag från förslagsställarna vilket tekniska nämnden beslutade 2019-03-14 § 39. Nämnden uppdrog till personalen på förskolan att informera om trafiksituationen samt informera tydligare om möjligheten att söka tillstånd för att placera ut blomlådor på vägsträckan.

Bowling/aktivitetshall i Gallerian Dnr KS/2018:240

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2019-03-20 § 75 med att förslaget lämnas till det bolag som ansvarar för Gallerians utveckling.

April

Utfartsskylt korsningen Ravinvägen/Glaciärvägen Dnr KS/2018:224

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden 2019-04-25 § 53 med hänvisning till att en annan typ av vägvisningsskylt ut mot riksväg 50.

Kostnadsfri entré till Lundbybadet för 85+ Dnr KS/2019:68

Kultur- och fritidsnämnden besvarade medborgarförslaget 2019-04-29 § 24 med att en utvärdering av satsningen att erbjuda 75+ besökare gratis vattenträning som pågick under hösten 2018 och våren 2019

Maj

Ställplatser för husbilar Dnr KS/2018:297

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2019-05-23 § 69 med att det redan finns möjlighet till uppställningsplats av husbilar inne på Skogssjöns camping. Beslutet kompletteras med en uppmaning att informera om var ställplatser finns på kommunens hemsida och i appen ”Ställplatser”.

Bänkar till Depot och plask- och lek för barn Dnr KS2018:155

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-05-23 § 70 med hänvisning till att kommunen under sommaren 2018 placerat ut bänkar vid gångvägarna till depot Mantorp. När det gäller förslaget om plask och lek för barn avslogs detta för närvarande men att det finns med som ett förslag i den fördjupade översiktsplanen.

Augusti

Lekplats på Slomarp Dnr KS/2018:259

Den 29 augusti 2019, § 101 beslutade tekniska nämnden att avslå medborgar-förslaget med hänvisning på att resultatet i lekplatsutredningen ska bli klart.

Kameraövervakning i Mantorp Dnr KS/2018:214

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget den 29 augusti 2019 § 102 med att de inte bedömer det som en kommunal uppgift.

Inrättande av en fullvärdig familjecentral Dnr KS/2018:223

Omsorgs- och socialnämnden beslutar 2019-08-27 § 135 att ställa sig bakom en fördjupad utredning om att belysa förutsättningarna för en fullvärdig familje-central.

Bilpool Dnr KS/2017:226

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2019-08-21 § 177 med att det blir en fördyrande kostnad för kommunen och medborgarna inte kan subventioneras i förhållande till att hyra bil på den privata marknaden.

September

Konstgräsplan vid Blåklintsskolan Dnr KS/2019:145

Den 9 september 2019 § 49 besvarade kultur- och fritidsnämnden förslagsställaren med att de ser ett behov av en konstgräsplan på västra sidan av Mjölby men att den föreslagna platsen beaktas vid behov av en lek- och aktivitetspark.

Funktionsanpassning av lekplatsen Väderkvarnskvarnsbacken Dnr KS/2019:60

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget den 19 september 2019 § 120 med att en badramp installeras ner i Månsjön. Lekplatsen på Väderkvarnsbacken är anpassad för funktionshindrade vilket har genomförts.

Cykelställ med låsbåge på Mantorps station Dnr KS/2019:146

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget den 19 september 2019 § 122 och har för avsikt att finansiera cykelställ med låsbåge på Mantorps station.

Oktober

Förslag på olika påsar för avfall Dnr KS/2018:271

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 9 oktober 2019 § 246 med att kommundirektören fick i uppdrag att kontakta Tekniska verken för ett samtal om planerna för en framtida optisk sortering. I dagsläget finns inte den möjligheten i närområdet.

Badstrand nedanför stadsparken Dnr KS/2019:252

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget den 14 oktober 2019 § 59 efter ha samrått med service- och teknikförvaltningen och konstaterat att det idag finns kommunala badplatser som tillgodoser behovet och att man först bör avvakta utvecklingen av eventuell strand vid Svartå strand.

Aktivitetspark i Väderstad Dnr KS/2019:255

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 oktober 2019 § 60 beslutades att ta med förslaget till den långtidsplan som för närvarande kartläggs.

Utegym i Vasaparken Dnr KS/2019:259

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut 14 oktober 2019 § 61 tar med sig förslaget om utegym i sin långtidsplanering för aktivitetsplatser i Mjölby tätort.

Flytta biblioteket till Gallerian Dnr KS/2018:22

Kommunstyrelsen avslog 25 oktober 2019 § 221 medborgarförslaget med att frågan är överlämnad till FAMI som ser över vilka verksamheter som kan vara lämpliga.

November

Belysning utmed promenadstråk Dyhagen i Skänninge Dnr KS/2019:43

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 21 november 2019 § 164. Belysning sätts upp på gångstråket mellan Järntorget – Återvändsgränd och Dyhagen.

Ambitionen är att utföra detta objekt under 2020.

Hastighetsgränsande åtgärder i Mantorp Dnr KS/2019:69

Den 21 november § 166 besvarade tekniska nämnden förslaget med att en upphöjd korsning var påbörjad på den aktuella platsen genom ett samarbete mellan kommunen och trafikverket.

Anslagstavla för affischering för föreningar i Mjölby kommun Dnr KS/2018:320

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 november 2019 § 162 med hänvisning till att de anser att det finns flera olika kanaler idag som täcker behovet av komma ut med information i form av befintliga anslagstavlor, digital evenemangskalender som informationsbladet ”På gång”.

Gatljus på del av gång- och cykelvägen mellan Sya och Mantorp Dnr KS/2019:130

Tekniska nämnden beslutade 21 november 2019 § 163 att delge Trafikverket informationen. Trafikverket har ansvar för aktuell sträcka och det är de som kan ta beslut i frågan om belysning i trevägskorsningen.

Förlängd parkeringstid Mjölby centrum Dnr KS/2019:136

Bedömningen är att parkeringstiderna bör vara kortare ju närmare centrum man kommer. Det finns tillgång till ett stort antal allmänna kommunala parkeringsplatser inom 500 meter från Zenit som medger längre parkeringstid varför tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 21 november § 165.

December

Avfallstaxa Dnr KS/2019:165

Kommunfullmäktige biföll delvis medborgarförslaget den 17 december 2019 § 145 med att taxan för att byte till kärl av mindre storlek slopades. Samtidigt avslogs förslaget att höga priset på de kärl som benämns som 200 liter.

Cykelväg mellan Mjölby och Hogstad Dnr KS/2018:295

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 18 december 2019 § 332 med hänvisning till att ett sådant stort projekt måste samordnas med Trafikverket.

Trafikverket har en pågående utredning inom den regionala cykelstrategin som förväntas bli klar under 2020 och ska bevakas av tekniska nämnden.

Vägbula vid övergångsstället på Skänningevägen Dnr KS/2018:322

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden den 19 december 2019 § 191 med hänvisning att andra åtgärder har genomförts som minskat hastigheten. Dels har hastigheten begränsats från 50 km/h till 40 km/h samt har ett aktivt system som börjar blinka när någon vill passera installerats.

Återbruk av byggmaterial från kommunens renoveringar Dnr KS/2019:97

Medborgarförslaget avslogs den 19 december 2019 § 187 av tekniska nämnden med anledning av ekonomiska och resursmässiga prioriteringar samt oklarheter i det organisatoriska arbetsmiljöansvaret. Tekniska nämnden har dock för avsikt att fortsätta att bevaka området för möjligheten att återvinna resurser framöver.

 

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11