Utvecklingssamtal, IUP (individuell utvecklingsplan)

Barn och elever i för- och grundskolan har rätt till utvecklingssamtal. Samtalen handlar om barnets eller elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Utvecklingssamtal

Barn i förskolan och förskoleklass ska ha utvecklingssamtal en gång per år. För elever från årskurs 1 och upp till grundskolans slut ska utvecklingssamtal hållas en gång per termin. Fokus ligger på att informera om hur det går för barnet eller eleven och hur hen på olika sätt kan stödjas i sin utveckling.

IUP (individuella utvecklingsplaner)

För elever i årskurs 1–5 i grundskolan och grundsärskolan samt i årskurs 1–6 i specialskolan ska en IUP upprättas. En IUP ska även tas fram för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan (och för elever i årskurs 7–10 i specialskolan) i de fall betyg inte sätts. Där ska det framgå vilken nivå elevens kunskaper ligger på (omdömen) i de olika ämnena, samt framåtsyftande planering. Den framåsyftande planeringen är en plan för vad skolan, eleven och vårdnadshavare kan göra för att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Senast publicerad