Skyltprogram

All skyltning i staden bör kännetecknas av omsorg och estetik och få en genomtänkt storlek och placering. En lyckad skyltning samverkar med byggnaden och betraktar inte bara byggnaden som en "ställning" för skylten. Skyltprogrammet antogs 25 februari 2013 av byggnads- och räddningsnämnden, reviderades i mars inför kommunfullmäktiges antagande 21 maj 2013.

Några bilar står parkerade längs en gata i Skänninge innerstad

Vad ingår i skyltprogrammet?

Programmet omfattar skyltar på byggnader samt fristående skyltar, elektroniska skytar, skyltbelysning, affischer, flaggor och flaggstänger, samt markiser och baldakiner som används för skyltning. Med skyltar avses både skyltning i kommersiellt syfte och olika typer av informationsskyltar.

Till vem riktar sig skyltprogrammet?

Programmet riktar sig till skyltägare, närings-idkare, offentliga verksamheter, föreningar och handläggare på kommunen.

Skyltprogrammet för utskrift Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

En bil står parkerad vid en butik i Mjölby innerstad

Hur och när ska det användas?

Skyltprogrammet ska användas som stöd vid:

 • bygglovansökan, som stöd för den sökande.
 • utformning av skyltning för en verksamhet.
 • utformning av informationsskyltar i stadsmiljön.
Folk som står i kö utanför ett konditori i Väderstad

Skyltar kräver bygglov

Vid uppsättning, flytt eller väsentlig ändring av skylt krävs bygglov. Plan- och bygglagen säger att de krav som gäller för utformning av en byggnads yttre vad gäller god form-, färg- och materialverkan också gäller för skyltar och ljusanordningar. Även andra lagar påverkar hur och var man får skylta.

Lagen ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. I ett skyltärende ska kommunen utifrån lagen och omständig-heterna i det enskilda fallet bedöma vad som är lämpligt. Skyltprogrammet är då ett hjälpmedel för konsekvent handläggning.

Inspiration

Inspiration till bra skyltning kan många gånger hämtas i den befintliga miljön. Skyltprogrammet visar ett antal exempel, och pekar på generellt gällande principer. En bra skylt har ett egenvärde, ger ett mervärde åt en verksamhet och kan förhöja stadsbilden.

Jerns Reklam AB

Bra och dålig skyltning

Bra skyltning tillför extra värden i stadsbilden, medan dålig skyltning kan slå sönder upplevelsen av byggnader och stadsrum så att intresset förtas.

Överdriven skyltning kan göra att budskapet "drunknar i mängden". Skyltar får heller inte skymma för grannen. Felaktigt placerade skyltar kan äventyra säkerhet.

Byggnad med texten Holmer konfektion på fasaden i Mjölby innerstad

Huvudprinciper

Kommunen har en omfattande erfarenhet i skyltärenden och kan ge synpunkter och vägledning. För gärna en dialog med kommunen, som en förberedelse för din bygglovansökan.

Bra huvudprinciper är:

 • Skyltar ska underordna sig byggnad, landskapsbild och gatu- eller vägmiljö till utformning, färg och format.

 • Placera skyltar i direkt anslutning till verksamheten, ovanför ingången.
Saga bio i Mjölby innerstad
  • Placera inte skyltar på tak, pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer.

  • Skyltarska vara lätta att uppfatta.

  • Begränsa gärna skyltar till näringsidkarens namn och/eller logga.

  • Undvik att i onödan upprepa skyltar och flaggor inom samma verksamhet.
  Industribyggnad i Skänninge
   • Placera skyltar inom den egna fastigheten där verksamheten bedrivs.

   • Placera skyltar på anvisad skyltplats om det finns en sådan för den aktuella byggnaden.

   • Placera inte fristående reklamtavlor och flaggor så att de stör viktiga utsiktsstråk eller kulturmiljöer.
   Max Hamburgerrestaurang
    • Placera inte nya skyltar och flaggor så de skymmer befintlig skyltning.

    • Placera inte rörliga, blinkande eller bild-växlande skyltar i stadskärnan eller i komplexa trafikmiljöer.

    • Placera skyltar och flaggor så att de inte skymmer vägmärken.

    • Anpassa skyltar till platsen så att de inte i onödan skymmer byggnader, landskap eller grönområden.

    • Skyltar, flaggor, belysning och övriga tillhörande anordningar ska alltid vara i gott skick och ha ett aktuellt budskap.
    Kronans droghandel

    Fasadskyltar

     • Målade bostäver på fasad är en traditionell, enkel och vacker skyltning.
     • Ljuslådor har en tendens att upplevas som klumpiga och kan vara svåra att anpassa till byggnad. Ljuslådor bör undvikas i innerstaden.
     • Planskyltar i plåt, polykarbonat eller likvärdigt är lätta att anpassa till byggnad i utformning och storlek. Ofta ser man dessa belysta med spotlight som sitter på en arm; ett enkelt, funktionellt och ofta vackert sätt att skylta.
     Café Nyfiket
      • Profilbokstävereller något på distans. Fasaden syns mellan bokstäverna vilket ger ett lätt och luftigt intryck.
      • Skyltfönster, plastfolie eller dylikt som är fäst direkt på glas. Om texten täcker mer än 15 procent av glaset räknas det som en förändring av fasad. 
      • Vepor trycks upp på duk av väv, plast eller liknande. De har ofta en kort livslängd. Den bakomliggande fasaden bör synas på alla sidor av vepan. Vepor bör inte placeras på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tidsbegränsat bygglov krävs.
      Slöjdmagasinet
       • Vepor trycks upp på duk av väv, plast eller liknande. De har ofta en kort livslängd. Den bakomliggande fasaden bör synas på alla sidor av vepan. Vepor bör inte placeras på kultur-
       Skyltfönster med dekorationer och annonstext direkt på glaset
       • Reklamtavlor kan vara vepor uppspända i ett ramverk. Bör undvikas i alla miljöer. Har stor påverkan på stadsmiljön och tar ofta överhanden överbygglov krävs och kan beviljas för kortare perioder.
       Mjölby innerstad och flaggskylten för Bankomat

       Uthängande skyltar

       • Flaggskyltar placerade vinkelrätt mot fasad. Flaggskylten placeras ovanför entré, oftast i innerstadsmiljö där man vill synas i gatumiljön. Skylten bör ge ett lätt uttryck, inte vara för tjock.
        • Pendelskylt som flaggskylt, gjord i metall och infäst i konsolen i överkant, så att den kan pendla i vinden. Smäcker skylt som passar i de flesta innerstadsmiljöer.
        Pendelskylt som hänger ut från fasad
        • Volymbildande skyltar är synliga framifrån och från sidan. De lägger till ett nytt formelement till byggnaden och kan dominera både byggnad och stadsrum. Därför är de sällan lämpliga i innerstadsmiljö.
         • Rörliga skyltar med kommersiellt innehåll är svåra att anpassa till stadsmiljö. Boende kan bli störda av dessa typer av skyltar och de bör inte heller användas utmed trafikerade gator eftersom de kan distrahera och utgöra en trafikfara.
         Takskylt på Saga biograf
         • Digitala skyltar, en elektronisk skärm som installeras påoffentliga platser. Digital skyltning är en form av ljusreklam som används för underhållning, information och marknadsföring. Bör undvikas i innerstadsmiljö. Ljusprojektion av bilder på fasad i reklamsyfte bör likaså undvikas.
         • Bildväxlande skyltar ändrar utseende med jämna intervall. Den bör liksom digitala skyltar undvikas i innerstadsmiljö.
          • Takskylt är placerad ovan takfot på tak. Skyltarna förändrar taksiluetten markant och bör utföras med utskurna bokstäver, så att det ger ett lätt intryck mot himlen. Skylt på entrétak har fasad bakom sig och bör också vara utskurna bokstäver, så att fasaden syns emellan. Mjölby kommun har en mycket restriktiv hållning till takskyltar.
          Rejmes med reklamskylt för Volvo

          Markstående skyltar

           • En pylon är en fristående markskylt. Placeras på den tomt där verksamheten bedrivs. Ofta hög och smal för att tydliggöra budskapet. Ska ha rimlig storlek och placeras inom rimligt avstånd till fastighetsgräns. Man bör inte placera pyloner för tätt, då försvinner budskapet. Normalt beviljas inte bygglov för mer än en pylon per fastighet inom kommunen.
           Reklam skylt som står i vinkel mot marken
            • Med trottoarpratare och trottoarflaggor menas lösa skyltar som ställs utanför affärer eller andra verksamheter. Dessa skylttyper försämrar framkomligheten för synskadade och andra funktionshindrade, samt för renhållingsfordon. Kräver fastighetsägarens och tekniska kontorets godkännande och kan kräva polistillstånd.
            Reklampelare med reklam för skraplotter
             • Reklampelare är en cirkulär eller trekantig fristående markskylt. Placeras på allmän mark efter avtal med kommunen. Företag köper reklamplats och behöver inte finnas i närheten. En skylttyp som skall undvikas, i Mjölby kommun.
             • Reklamtavla är en enklare fristående markskylt med utbytbart reklambudskap. Ska ha rimlig storlek och placeras inom rimligt avstånd till fastighetsgräns.
             Reklamskylt uppsatt på en lyktstolpe
              • Stolpskyltar är skyltar som monteras tillfälligt på belysningsstolpar. Får endast förekomma mycket sparsamt, eftersom de kan dra uppmärksamhet från trafiken. Kräver polistillstånd och tillstånd från service- och teknikförvaltningen
              Reklamskylt med reklam för olika byggföretag
              • Byggskyltar sätts upp i samband med byggnationer och innehåller information om bygget. Är uppsatta under byggtid på den tomt där bygget pågår. Tidsbegränsat bygglov krävs, kan i regel hanteras i samband med bygglovet för byggnaden.
              Samlingsskylt med reklam för diverse byggföretag
               • Samlingsskylt kan vara fasadskylt eller fristående markskylt. Visar vilka företag eller verksamheter som finns samlade i en byggnad eller i ett område. Ett bra sätt att undvika att få en skog av olika skyltar, en för varje verksamhet. Lätt att orientera sig, och få syn på den verksamhet man söker. Fungerar väl såväl i innerstaden som inom industriområden.
               Flaggor som används som reklampelare

               Övriga skyltar

                • Flaggor i stora mängder med grafik och starka färger påverkar omgivningen på ett mycket påtagligt sätt. Rådgör med kommunen i god tid innan färdigställande. Markägarens tillstånd krävs. Nationsflaggor kräver inte bygglov.
                Reklam på markiser och hängande skylt
                • Markiser och baldakiner som är försedda med verksamhetens logga eller annat budkap betraktas som skyltar och kräver bygglov. Dessa fungerar ofta mer som skylt än som solskydd och är därför ständigt utfällda. Att markiser och baldakiner är utfällda året om bör undvikas, eftersom markisväven åldras fort och blir sliten. Väl anpassade i form och färg till byggnadens förutsättningar kan markiser och baldakiner vara ett tillskott, men överdrivet stora eller olämpliga i färg kan de förvanska byggnaden.
                • Mjölby kommun har en mycket restriktiv hållning till mobila skyltar. När huvudsyftet är att vara reklambärare krävs bygglov.

                Skyltar i olika miljöer

                I staden finns miljöer med olika karaktärer. Vi har definierat tre olika karaktärer som har olika förutsättning och därmed får olika riktlinjer.

                Innerstad

                Stadens centrum har en tät bebyggelse, ofta många äldre byggnader och inslag av nyare. Människor rör sig ofta till fots i ett relativt långsamt tempo och nära den bebyggda miljön. Skyltar är vanligt förekommande och bidrar till att förmedla livet i staden.

                Externhandel  och industri

                I stadens yttre delar finns områden med extern handel och industri (t.ex. servicenäringar, verkstäder). Byggnaderna har en större skala och enklare karaktär.

                Verksamheterna nås oftast med bil vilket innebär att människor rör sig i ett högre tempo längre ifrån byggnaderna. Här krävs det mer för att fånga kundens uppmärksamhet. Det är viktigt att snabbt få en överblick.

                Tyngre industri

                Den tyngre industrin har ännu större skala och industriell karaktär. Tydliga skyltar och hänvisningar till entré, inlastning, parkering mm behövs.

                Kartor

                Nedan beskrivs övergripande skyltprinciper för Mjölby, Skänninge och Mantorp. De olika miljöer enligt ovan som har definierats med olika krav på skyltning, har markerats med färgtoner på kartor. Men skyltprinciperna är tillämpbara även utanför tätorterna.

                Andra områden

                De områden som inte är markerade på kartor på följande sidor är mestadels bostads-områden där skyltar sällan förekommer och inte bör förekomma i någon större utsträck-ning. Även i dessa områden krävs dock bygglov för skylt.

                Råd och riktlinjer för Mjölby

                Reklamskylt i Skänninge innerstad

                Innerstad

                • Här ser vi gärna skyltar som bidrar till inbjudande och levande gaturum. Skyltningen ska tillföra värde för såväl stadens invånare som tillfälliga gäster.
                • Skyltning bör kännetecknas av omsorg och god estetik och få en genomtänkt storlek och placering. Skyltar i innerstaden betraktas ofta på kort avstånd, varför måttlig storlek kan räcka.
                • Skyltar på fasad ska vara väl anpassade till byggnadens karaktär och förutsättningar. Pyloner undviks. Överdriven skyltning som riskerar medföra att skyltar drunknar i mängden undviks. Skyltar på tak undviks.

                Externhandel och industri

                • Här ser vi gärna få men tydliga skyltar, som är lätta att uppfatta på medellångt avstånd.
                • Skyltar kan sitta på fasad eller på tak, men också i anslutning till parkering eller infart till verksamheten. Skyltar på mark eller pyloner kan förekomma. Flaggstänger och flaggor kan förekomma. Skyltning ska vara placerad i omedelbar anslutning till verksamheten.

                Tyngre industri

                • Här ser vi gärna få "huvudskyltar" som är lätta att uppfatta även på långt avstånd. Skyltar kan vara stora i förhållande till vad som är lämpligt i innerstaden. Gärna samlingsskyltar för delområde i samband med infart.
                • Skyltar på mark eller pyloner kan förekomma. Pyloner placeras företrädesvis i anslutning till verksamheten, men kan undantagsvis också stå i andra annonslägen. Flaggstänger och flaggor kan förekomma. I samband med infarter, entréer, varumottag med mera kan sedan vägledande skyltning finnas i storlek som är lämplig till betraktelseavståndet.

                Råd och riktlinjer för Skänninge

                Innerstad

                • Här ser vi gärna skyltar som bidrar till inbjudande och "levande" gaturum, men också tar stor hänsyn till de kulturvärden som finns i den äldre bebyggelsen. Skyltningen ska tillföra värde för såväl stadens invånare som tillfälliga gäster.
                • Skyltning bör kännetecknas av omsorg och god estetik och få en genomtänkt storlek och placering. Skyltar i innerstaden betraktas ofta på kort avstånd, varför måttlig storlek kan räcka. Traditionell och hantverksmässig stil på skyltar kan vara lämplig för vissa verksamheter. Inom kulturbebyggelsen är skyltar med friliggande bokstäver att föredra framför ljuslådor.
                • Skyltar på fasad ska vara väl anpassade till byggnadens storlek, karaktär och förutsättningar. Överdriven skyltning med allt för många skyltar som gör att dessa "drunknar i mängden" undviks. Skyltar på tak undviks, och förekommer inte alls inom kulturbebyggelsen.

                Externhandel och  industri

                Här ser vi gärna få men tydliga skyltar, som är lätta att uppfatta på medellångt avstånd. Skyltar kan sitta på fasad eller på tak, men också i anslutning till parkering eller infart till verksamheten. Skyltar på mark eller pyloner kan förekomma. Flaggstänger och flaggor kan förekomma. Skyltning ska vara placerad i omedelbar anslutning till verksamheten.

                Tyngre industri

                Här ser vi gärna få "huvudskyltar" som är lätta att uppfatta även på långt avstånd. Skyltar kan vara stora i förhållande till vad som är lämpligt i innerstaden. Skyltar på mark eller pyloner kan förekomma. Pyloner placeras i anslutning till verksamheten. Flaggstänger och flaggor kan förekomma. I samband med infarter, entréer, varumottag med mera kan sedan vägledande skyltning finnas i storlek som är lämplig till betraktelseavståndet.

                Råd och riktlinjer för Mantorp

                Innerstad

                Här ser vi gärna skyltar som bidrar till göra tätorten inbjudande och levande, men också tar hänsyn till de kulturvärden som finns i den äldre bebyggelsen. Skyltningen ska bidra till att annonsera centrum och dess verksamheter. Skyltning bör kännetecknas av omsorg och god estetik och få en genomtänkt storlek och placering. Skyltar betraktas ofta på kort avstånd, varför måttlig storlek kan räcka. Skyltar på fasad ska vara väl anpassade till byggnadens storlek, karaktär och förutsättningar.

                Externhandel och industri

                Här ser vi gärna få men tydliga skyltar, som är lätta att uppfatta på medellångt avstånd. Skyltar kan sitta på fasad eller på tak, men också i anslutning till parkering eller infart till verksamheten. Skyltar på mark eller pyloner kan förekomma. Flaggstänger och flaggor kan förekomma. Skyltning ska vara placerad i omedelbar anslutning till verksamheten.

                Tyngre industri

                Här ser vi gärna få "huvudskyltar" som är lätta att uppfatta även på långt avstånd. Skyltar på mark eller pyloner kan förekomma. Pyloner placeras i anslutning till verksamheten. Flaggstänger och flaggor kan förekomma. I samband med infarter, entréer, varumottag med mera kan sedan vägledande skyltning finnas i storlek som är lämplig till betraktelseavståndet.

                Vad säger lagen?

                Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 8 kapitlet 1och 3 §§

                Skyltar och ljusanordningar ska bland annat

                1. vara lämpliga för sitt ändamål,

                2. ha en god form-, färg- och materialverkan

                8 kap 13 §

                Lagen säger också att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.

                Plan- och byggförordning, PBF (SFS 2011:338) 6 kap 3 §

                I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

                6 kap 4 §

                Kommunen får i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att bl.a. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.

                9 kap 13§

                Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en skylt eller ljusanordning trots att det krävs lov enligt 6 kap. 3 eller 4 § är:

                1. för en skylt: mellan 0,125 och 0,75 prisbasbelopp

                2. för en ljusanordning: 0,25 prisbasbelopp.

                Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning o. skyltning (SFS 1998:814) 6-9 §§

                Säger bland annat att tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda, eller liknande ändamål inte får finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd.

                Väglag (SFS 1971:948) 46 §

                Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus.

                I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

                Bestämmelserna i första stycket gäller inte

                1. inom område med detaljplan eller

                2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller

                3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,

                4. åtgärder för vilka bygglov krävs.

                Hur ansöker jag?

                • Skyltar inom detaljplanelagt område är bygglovpliktiga. Det krävs även bygglov för att ändra en skylt.
                • Se till hela fasaden och gaturummet, eller vägmiljön. Din skyltning kan bidra till att framhäva byggnadens eller platsens kvaliteter.
                • Arbeta in samtliga skyltar och flaggor redan i utformningen i samband med nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad.
                • Tala med fastighetsägaren, det finns kanske ett skyltprogram för fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för skyltar som förekommer på byggnaden.
                • Rådfråga bygglovhandläggare.För att få en snabb behandling måste din ansökan innehålla tillräckliga beskrivningar samt bilder eller ritningar som klart visar hur skyltningen kommer att se ut.

                Följande bör du ha med:

                • Fastighetsbeteckning och adress.
                • Fastighetsägarens medgivande till skyltning. Situationsplan, skalenlig, vid fristående placering.
                • Fasadritning, väderstreck ska framgå, med skyltens placering skalenligt markerad.Ritning på skyltens utformning, kulörer, material, belysning och mått.
                • Komplettera gärna din ansökanan med fotografi eller fotomontage.

                Du är välkommen att kontakta byggnadskontoret för rådgivning och bedömning.

                Kontakt

                Byggnadskontoret

                Telefon: 010-234 50 00

                byggnad@mjolby.se

                Senast publicerad