Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Mjölby centralstation.

TRAFIK & RESOR

Trafikregler & säkerhet

Mjölbys, liksom hela Sveriges trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen - att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen innebär bland annat att trafikanter ska följa regler men om en olycka händer ska väg- och gatusystemet vara så säkert att konsekvenserna inte leder till död eller svåra skador.

Kommunen arbetar enligt ett trafiksäkerhetsprogram som visar vilka platser som är i störst behov och vilka åtgärder som gör störst nytta. Vi har också som mål att minska olyckor som berott på halka, att sänka hastigheterna och bygga fler säkra passager. Kommunen gör regelbundet uppföljningar på hur trafiken utvecklas när det gäller bland annat trafikflöden och trafikolyckor.

Mjölby kommuns trafiksäkerhetsprogramPDF

Hastighetsgränser

Hastighetsgränserna 30, 40 och 60 kilometer i timmen gäller i Mjölby kommun.

Gatorna har fått en hastighet beroende på hur de ser ut, hur omgivningen ser ut och vilken typ av trafik som går där.

Principer för hastighetsgränser

  • Gångfartsområde eller gågata är  Områden och gator med många korsande fotgängare eller cyklister. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför biltrafiken som har en begränsad framkomlighet.I bostadsområden och på gator där gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik är det 30 kilometer i timmen.
  • I industriområden, på bussgator, på vissa matargator och på de större gatorna eller huvudlederna där det är blandtrafik är det 40 kilometer i timmen. Gång- och cykeltrafikanterna har oftast en separerad bana men korsar både på ordnade passager och spontant.
  • På de stora infartslederna där gång- och cykeltrafikanter är separerade och där passagerna enbart sker på ordnade passager är det 60 kilometer i timmen.

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Kommunen, länsstyrelsen och Polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter gäller inom ett speciellt område eller en plats, de märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller.

Exempel på lokala trafikföreskrifter

  • förbud mot trafik
  • hastighetsbegränsningar
  • parkering och parkeringsförbud

Som trafikant är du skyldig att känna till de allmänna trafikföreskrifterna. Alla trafikföreskrifter finns i en digital, nationell databas där kommun, gata eller föreskrifter är sökbara på olika sätt.

Transportstyrelsens databas om trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster