Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är sekretariat åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Till förvaltningen hör kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, it-avdelningen, medborgarservice, HR- och löneavdelningen, tillväxt och kommunikation som består av marknad och kommunikationsavdelningen samt näringslivskontoret.

Kontakt

Kommundirektör

Andreas Capilla

Telefon: 010-234 51 35

andreas.capilla@mjolby.se

Ekonomiavdelningen

Avdelningen arbetar med budget- och ekonomistyrningsfrågor, bokslut, ekonomisk uppföljning, jämförelser med andra kommuner samt kassa- och kravhantering.

Andra viktiga uppgifter är systemförvaltning och stöd till förvaltningarna. Dessutom förväntas att avdelningen utvecklar ekonomiadministrationen innehållsmässigt och tekniskt. Avdelningen utför även ekonomiadministrativt arbete åt kommunens dotterbolag FAMI.

Ekonomichef Maria Åhström

Ekonomichef

Maria Åhström

Telefon: 010-234 51 27

maria.ahstrom@mjolby.se

It- och digitaliseringsavdelningen

It- och digitaliseringsavdelningen är en gemensam avdelning för Mjölby och Vadstena kommuner. Avdelningen tillhör kommunstyrelsens förvaltning i Mjölby kommun.

It- och digitaliseringsavdelningen ska, med verksamheternas behov i fokus, på ett kostnadseffektivt sätt leda och stödja kommunernas utveckling inom it och digitalisering. Avdelningen ansvarar för strategiska och operativa it-frågor och inspirerar, stödjer och driver it-relaterad verksamhetsutveckling i kommunerna.

Avdelningens ansvarsområden är bland annat:

  • teknisk drift av verksamhetssystem, nätverk och övrig infrastruktur
  • Upphandling och inköp av utrustning, kommunens datorer, servrar och nätverk
  • support till alla anställda och politiker
  • allmän rådgivning i it- och digitaliseringsfrågor
It-chef Henrik Halvorsen

It-chef, Chief Information Officer

Henrik Halvorsen

Telefon: 010-234 59 30

henrik.halvorsen@mjolby.se

Driftchef

Telefon: 010-234 58 68
johan.axelsson@mjolby.se

Telecomsamordnare

Per Rudin
Telefon: 010-234 50 79

per.rudin@mjolby.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar med stöd till kommunens politiska organisation. Kontoret arbetar också för att stödja och utveckla förvaltningarnas arbete med att uppfylla kommunens mål och vision.  

Vi ansvarar för:

  • Kansli för kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Frågor om hållbar utveckling
  • Utredningsfrågor
  • Trygghet och säkerhet
  • Nämndadministration
  • Verksamhetsutveckling
Biträdande kommundirektör Carina Brofeldt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt

Telefon: 010-234 51 56

carina.brofeldt@mjolby.se


Administratör

Ulla-Britt Gärd
Telefon: 010-234 51 70

ulla-britt.gard@mjolby.se

Förvaltningssekreterare

Elisabeth Rosenqvist
Telefon: 010-234 54 86

elisabeth.rosenqvist@mjolby.se


Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 010-234 51 11

carina.stolt@mjolby.se


Carina Åsman
Telefon: 010-234 53 73

carina.asman@mjolby.se


Energi- och klimatrådgivare

Ann-Christin Nilsson-Cedermo
Telefon: 010-234 57 58

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se


Hållbarhetsstrateg

Åsa Carlberg
Telefon: 010-234 50 88

asa.carlberg@mjolby.se


Social hållbarhetsstrateg

Karin Ulrich

Telefon: 010-234 68 80

karin.ulrich@mjolby.se


Verksamhetsutvecklare

Ingela Harrelind
Telefon: 010-234 53 88

ingela.harrelind@mjolby.se


Exploateringshandläggare

Jessika Strand Andersson
Telefon: 010-234 51 16

jessika.strandanderson@mjolby.se


Exploateringsingenjörer

Ketil Kindestam
Telefon: 010-234 51 34

ketil.kindestam@mjolby.se


Håkan Sylvan
Telefon: 010-234 55 93 
hakan.sylvan@mjolby.se


Albert Lindgren
Telefon: 010-234 51 02

albert.lindgren@mjolby.se


Trygghets- och säkerhetsenheten

Tillförordnad säkerhetschef

Charlotte Hallin

Telefon: 010-234 59 09

charlotte.hallin@mjolby.se


Säkerhetssamordnare

Roger Max
Telefon: 010-234 52 36

roger.max@mjolby.se


Stefan Karlsson
Telefon: 010-234 57 93

stefan.karlsson@mjolby.se


Jonas Birgestam

Telefon: 010-234 58 58

jonas.birgestam@mjolby.se


Hanna Lindgren

Telefon: 010-234 68 63

hanna.lindgren@mjolby.se

Medborgarservice

För dig som invånare finns Medborgarservice som en väg in till kommunen. Till Medborgarservice kan du vända dig för att få hjälp med din fråga eller ditt ärende. Vi ger service och information i kommunala frågor, svarar för konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning samt handlägger färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Medborgarservice ansvarar för Mjölby och Vadstena kommuners telefonväxel, centralarkiv, föreningsarkiv och den interna post- och reprofunktionen i Mjölby kommun.

Vill du besöka oss finns vi i entrén i Stadshuset på Burensköldsvägen 11 i Mjölby.

Enhetschef Maria Karlsson

Enhetschef Medborgarservice

Maria Karlsson

Telefon: 010-234 50 68

maria.karlsson@mjolby.se

HR- och löneavdelningen

HR- och löneavdelningen arbetar med personalstrategiska frågor och konsultativt arbete mot förvaltningarna med till exempel arbetsmiljö, rekrytering, arbetsrätt, förebyggande hälsoarbete, rehabilitering och kompetensutveckling.

Avdelningen handlägger också alla löner, till medarbetare och förtroendevalda och administrerar skatter, arbetsgivaravgifter, pensioner, avtalsförsäkringar och kontakter och redovisning till olika myndigheter. 

Personalchef Yvonne Stolt

HR-chef

Yvonne Stolt

Telefon: 010-234 51 24

yvonne.stolt@mjolby.se

Tillväxt & kommunikation

Tillväxt och kommunikation består av två avdelningar: marknads- och kommunikationsavdelningen samt näringslivkontoret.

Marknads- och kommunikationsavdelning: Avdelningen ansvarar för marknadsföring och profilering av Mjölby kommun liksom övergripande kommunikationsfrågor, såväl strategiska som operativa. Avdelningen har också ansvar för landsbygdsfrågor.

Marknadschef Eva Rådander

Marknads- och kommunikationschef

Eva Rådander
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Kommunikatör

Maria Hedberg
Telefon: 010-234 5917
maria.hedberg@mjolby.se

Kommunikatör

Nathalie Wahlbeck

Telefon: 010-234 53 12

nathalie.wahlbeck@mjolby.se


Kommunikatör

Karolina Hollén

Telefon: 010-234 60 35

karolina.hollen@mjolby.se


Webbstrateg

Lis-Anna Engstrand
Telefon: 010-234 52 86
lis-anna.engstrand@mjolby.se

Webbmaster

Stefan Kalm
Telefon: 010-234 59 65
stefan.kalm@mjolby.se

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström
Telefon: 010-234 59 03
annelie.ahlstrom@mjolby.se

Projektkoordinator Upplevelsecenter för mat

Caroline Davidsson

caroline.davidsson@mjolby.se

Näringslivskontoret: Näringslivskontoret verkar genom dialog och samverkan för att Mjölby kommun ska kunna erbjuda företag ett så bra näringslivsklimat som möjligt. Här ingår också företagsetableringsfrågor.

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren

Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se

Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson
Telefon: 010-234 51 12
jonny.bertholdsson@mjolby.se

Senast publicerad