Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Mjölby kommun tycker det är viktigt med hållbar utveckling, vilket man bland annat lyfter fram i sin vision. Där står det bland annat; Mjölby kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.

Vad är då hållbar utveckling?

Hållbar utveckling brukar beskrivas utifrån tre olika delar; ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Alla delarna är lika viktiga och är beroende av varandra.

  • Ekonomisk hållbarhet innehåller bland annat produktivitet, investeringar, finansiell stabilitet, nyskapande och infrastruktur.   
  • Social hållbarhet innehåller områden som utbildning, arbetsliv, hälsa, delaktighet, kultur och kreativitet.
  • Ekologisk hållbarhet innehåller klimat, biologisk mångfald, ekosystem, luft, mark och vatten.

Energiplan & klimatstrategiPDF

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör miljön och naturen. Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Vi måste även producera hållbar mat, utan att förstöra och smutsa ner vårt vatten och vår jord.

Genom att ändra våra livsstilar kan vi minska den globala uppvärmningen. Det innebär till exempel att vi måste ändra våra resvanor, minska energianvändningen och minska på vårt avfall.

I kommunen jobbar vi bland annat med att minska energiåtgången i våra fastigheter och uppmuntrar våra anställda till att åka kollektivt i första hand när de ska på tjänsteresor. När det inte är möjligt att resa kollektivt har vi tillgång till flertalet biogasbilar.

Ekonomisk hållbarhet

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa.

I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom en effektivare omsättning av material. Varor kan ersättas med tjänster och återanvändningen kan öka.
 
Mjölby kommun vill att kommunen ska växa och att fler företag ska etablera sig. Det kräver att vi ger nya invånare och företagare goda förutsättningar, till exempel genom att det finns kvalificerad arbetskraft, god infrastruktur, bra skolor och ett stabilt politiskt system.

Utvecklingen får dock inte ske på bekostnad av någon av de två andra dimensionerna- social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Den sociala dimensionen är väldigt bred. Den berör bland annat barnens rättigheter, där varje barn har rätt till utbildning, att yttra sina behov och åsikter med mera. Även frågor om jämlikhet berörs.

Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet, kulturell bakgrund eller sexuell läggning.

Det är också viktigt att skapa förutsättning för en god hälsa. För att uppnå detta krävs att många olika delar samverkar, till exempel motion och matvanor.

Kultur är något som ofta glöms bort när vi talar om hållbar utveckling, men som är en viktig del för att vi människor ska må bra.

Mjölby kommun vill stimulera till goda och sunda levnadsvanor så som bra mat, motion, ett tryggt samhälle, bra skolor, inga droger och låg kriminalitet.

Fairtrade City Mjölby

Logo Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Mjölby diplomerades som en Fairtrade City den 6 juni 2015. Det är vi mycket stolta över!

Kommunens arbete

Vi arbetar för att öka andelen Fairtrademärkta varor som handlas in på våra skolor, förskolor, äldreboenden och för att de kommunala arbetsplatserna ska ha Fairtrademärkt kaffe i sina fikarum. Till en början satsar vi i Mjölby nu på produktgrupperna kaffe, te och bananer.

Under 2015 ökade inköpen av Fairtrademärkta livsmedel inom de utvalda produktgrupperna från 18 procent till 38 procent. Störst ökning ser man på produktgruppen bananen där cirka 70 procent av bananerna som köps in är Fairtrademärkta.

Hållbar mat

Tillsammans för rättvis handel

Fairtrade City-diplomeringen är till för hela kommunen som geografiskt område och inte bara för kommunen som organisation. Kommunen arbetar därför tillsammans med näringsliv, kyrkan, ABF och föreningar i Mjölby kommun för en ökad kunskap om Fairtrade och ett ökat utbud av Fairtrademärkta produkter.

Under 2016 ska styrgruppen fokusera på inventering av butiker, caféer och restauranger och kampanjer under exempelvis Fairtrade day och Fairtrade fokus.

Listor över utbudet av Fairtrademärkta varor i butiker och på caféer hittar du via länk i högerkant.

Fairtrade Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrgupp Fairtrade CityPDF

Kontakt

Hållbarhetsstrateg

Åsa Carlberg
Telefon: 0142-850 00

asa.carlberg@mjolby.se