Riskobjekt

Både i Mjölby och Boxholms kommuner drivs verksamheter som kan orsaka fara för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka. Verksamheterna klassas som "farlig verksamhet". En farlig verksamhet kan även innefattas av Lag (1999:381) Sevesolagen. Lagen handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat om vilka verksamheter som klassas som farlig verksamhet i Mjölby och Boxholms kommuner.

De utpekade verksamheterna måste enligt andra kapitlet, fjärde paragrafen i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, vidta vissa åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljö.

För Mjölby och Boxholms kommuner har länsstyrelsen beslutat om farlig verksamhet av den lägre kravnivån för fyra verksamheter:

Sevesolagen

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, kallas "Sevesolagstiftningen" efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976.

Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier.

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som hanteras och på vilka risker som verksamheten medför.

Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk vid en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns på grund av verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska göras, och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0142-854 00

raddning@mjolby.se