Bidrag till sommaraktiviteter 2019

Regeringen har även inför sommarlovet 2019 avsatt medel för att Sveriges kommuner ska erbjuda kostnadsfria sommaraktiviteter för barn i åldern 6-15 år. I Mjölby kommun vill vi, liksom tidigare år, erbjuda föreningslivet att vara en del i denna satsning som ett komplement till kommunens egna utbud av aktiviteter.

Riktlinjer och kriterier för bidraget

För att föreningen ska få bidrag för sommaraktiviteter, ska dessa vara kostnadsfria för barnen, stimulera både flickor och pojkars deltagande samt främja integration och kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Aktiviteterna ska också genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande vilket innebär att aktiviteterna inte får behovsprövas.

För att aktiviteten ska vara berättigad till bidrag av kommunen ska:

  • Aktiviteten ska pågå under minst två (2) timmar
  • Aktiviteten ska ha som syfte att nå nya målgrupper
  • Aktiviteten ska vara öppen för minst åtta (8) deltagare
  • Aktiviteterna ska genomföras under tiden 17 juni – 18 augusti 2019.

Marknadsföring

Kommunen sammanställer aktiviteterna i ett sommarlovsprogram som marknadsförs via skolorna och på kommunens hemsida innan sommarlovet.

Hur gör föreningen?

  1. Föreningar som vill genomföra kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet anmäler sin aktivitet på den framtagna blanketten till kommunen senast 6 maj 2019.

  2. Föreningen får besked om mottagen anmälan och beslut på beviljat bidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätten att besluta om vilka aktiviteter som anses vara berättigade till bidrag enligt kriterierna. Vid tveksamheter förs en dialog med föreningen.

  3. Varje förening är helt ansvarig för genomförandet av aktiviteten. Föreningen förväntas även marknadsföra sin egen verksamhet på annat sätt än genom kommunens framtagna sommarprogram.

  4. Aktiviteten kan med fördel vara i form av ”prova på verksamhet” eller lägerverksamhet.

  5. För att ersättningen ska betalas ut ska arrangören redovisa samtliga aktiviteter efter genomförandet. I redovisningen ska antal flickor respektive pojkar som deltagit i verksamheten framgå. Vidare redovisas vilka resultat verksamheten haft för barnen, genom en kort beskrivning. Blankett/formulär för detta kommer att skapas senare och skickas till medverkande föreningar.

  6. Ersättningen betalas ut efter att föreningen har genomfört verksamheten och redovisning med efterfrågad statistik kommit in till kommunen, detta beräknas till månadsskiftet augusti/september.

Ersättning till föreningar per genomförd aktivitetsdag.

Föreningen ersätts med ett bidrag på 500 kronor per dag oavsett om man har en eller flera aktiviteter under dagen.

Med en förhoppning om många bra och variationsrika aktiviteter som också bidrar till roliga sommarminnen för alla barn i kommunen!