Visionen och värdegrunden

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2025. Förhoppningen är att visionen ska vägleda medborgare, föreningar, näringsliv, organisationer och andra aktörer till en positiv utveckling av kommunen. Kommunens attraktivitet består av ett flertal olika kvalitéer och upplevelsevärden som kan uppfattas på olika sätt. Det är viktigt att erbjuda bästa tänkbara blandning så att människor och företag hittar hit, utvecklas, trivs och stannar.

Vår värdegrund beskriver vad vi i Mjölby kommun står för - vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt det vi gör. Värdegrunden vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder.

 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny vision för Mjölby kommun år 2045. Arbetet med den nya visionen kommer att pågå resten av året, kommunfullmäktige tar sedan beslut om en ny vision under 2022.

Vision 2025 - Världsvan & Hemkär

Mjölby kommun är en hållbar kommun år 2025. Vi ska skapa utrymme för att både människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Visionens strategiska områden

Vision 2025 är uppdelad i fem strategiska verksamhetsområden. Här redovisas de först kortfattat med önskad bild av hur det ser ut i kommunen år 2025. Längre ner beskrivs varje område mer detaljerat.

Du kan även ladda ned Vision 2025 som pdf Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

En kommun med livskraft

 • Positiv befolkningsutveckling i en växande region
 • God hälsa och levnadsstandard
 • Attraktiva boendemiljöer

Invånarna är initiativrika och välutbildade

 • Nytänkande och innovationer
 • God utbildnings- och kunskapsnivå
 • Dra nytta av teknik

En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass

 • Näringsliv i världsklass
 • Dynamisk arbetsmarknad
 • Arbete för alla

Utvecklande mötesplatser

 • Bra dialog och delaktighet
 • Rikt kultur- och friluftsliv
 • Tryggt, säkert och tillgängligt

En miljö som håller i längden

 • Klimatanpassat och energieffektivt
 • Ett kretslopp i balans
 • Utmärkta kommunikationer

Visionen ska visa vägen

Mjölby kommun är idag en tillväxtkommun. Vi är stolta över att allt fler människor väljer att bosätta sig i kommunen och att företagsamheten är hög. Så vill vi förstås att det ska fortsätta att vara. Men vi får inte slå oss till ro! Globaliseringen har en stor inverkan på vår vardag. Förändringar kommer vare sig vi vill eller inte på både gott och ont. Valet står mellan att avvakta och invänta framtiden eller att kraftsamla och medvetet påverka den.

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2025. Förhoppningen är att visionen ska vägleda medborgare, föreningar, näringsliv, organisationer och andra aktörer till en positiv utveckling av kommunen. Kommunens attraktivitet består av ett flertal olika kvalitéer och upplevelsevärden som kan uppfattas på olika sätt. Det är viktigt att erbjuda bästa tänkbara blandning så att människor och företag hittar hit, utvecklas, trivs och stannar.

Mjölby kommun=en hållbar kommun

Mjölby kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vi ska skapa utrymme för att både människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

”Världsvan & hemkär” sammanfattar kommunens vision 2025

Orden ”världsvan & hemkär” sammanfattar väl den önskade framtidsbilden för Mjölby kommun år 2025. Att vara ”världsvan och hemkär” innebär för oss inte någon motsättning. Tvärtom är det kombinationen som ger helheten.

Vår världsvana kommer av viljan att växa och vår nyfikenhet på framtiden och vad som händer i omvärlden. Vi tar tillvara på de möjligheter som ges. Vi är en del av den expansiva fjärde storstadsregionen och allt fler människor väljer att bosatta sig i kommunen. Här finns nytänkande och framtidstro, attraktiva skolor och ett näringsliv i världsklass.

”Hemkär” står för stoltheten över den egna hembygden. Den delar vi gärna av oss med och sprider vidare. Vi talar gärna gott om vår kommun. Genom vårt geografiska läge drar vi nytta av den mindre ortens kvalitéer och närheten till storstadens utbud. I Mjölby kommun är det enkelt att leva ett gott liv. Här erbjuds utvecklande mötesplatser och attraktiva boendemiljöer. Det mesta finns inom bekvämt avstånd.

En kommun med livskraft

Mjölby kommun är en del av en viljestark och växande region. Här finns en livskraft i alla kommundelar med Mjölby som en stark centralort. Befolkningen ökar stbilt. Allt fler har upptäckt fördelarna med Mjölby och valt att bosätta sig i kommunen, särskilt barnfamiljer som vill se sina barn växa upp i en trygg miljö. Kommunen har nu passerat 30 000 invånare. Det finns ett stort urval av attraktiva bostäder med olika boendeformer, lägen och prisnivåer. Ett utbud som är tilldragande för människor i olika livssituationer.

Vi har en positiv samhällsutveckling som både unga och äldre trivs i. Det finns en hjälpsamhet och en gemenskap med en plats för alla, där jämlikhet råder i alla avseenden.

Invånarna har en god hälsa och en hög levnadsstandard. Här finns utrymmer för livsstilar som tar hänsyn till både människa och miljö. Alla kan försörja sig och finna en meningsfull utveckling. Äldre utgör en viktig resurs som tas tillvara.

Invånarna är initiativrika och välutbildade

Vi är nyfikna på vad framtiden har att ge. Vi tar intryck av det som händer i omvärlden och tar tillvara på de möjligheter som ges. Här finns plats för nya idéer.

Tidigt grundläggs ett livslångt lärande som sedan utvecklas genom lärande i olika miljöer. Ett lärande som tillämpar kunskap och växlar mellan olika former och som fortsätter hela livet. Våra attraktiva förskolor och skolor är eftertraktade och utmärker sig genom att ge en god utbildning av högsta kvalitet och ger en bra start i livet. De unga rustas för framtidens arbetsliv. Utbildningsoch kunskapsnivån bland invånarna är högre än riksgenomsnittet. Mjölby kommuns centrum för vuxenutbildning och yrkeshögskola fungerar som en nationell förebild.

Den nya tekniken har inneburit att allt fler människor arbetar både mer effektivt och på distans och man utnyttjar möjligheten till att korta sin arbetsdag. Tekniken ger förutsättningar att kommunicera när och var som helst och den ger ett flexibelt informationsutbyte som alla kan ta del av.

En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass

Vår företagsamhet och goda entreprenörsanda är väl känt. Vi har ett differentierat näringsliv i världsklass allt ifrån tillverkningsindustri till tjänste- och kunskapsföretag. Det finns en god blandning av små, medelstora och stora företag. Näringslivet har en lokal förankring i samhället med bra kontaktnät och god samverkan mellan företag och organisationer.

I kommunen finns bästa möjliga förutsättningar för företagande. Genom våra unika livsmiljöer är vi attraktiva för nya etableringar. Näringslivet bedriver tillsammans med universitet och kommun en framgångsrik och efterfrågad forskning och utveckling. Det sker en samverkan mellan utbildning och näringsliv för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Genom den fjärde storstadsregionen har vi en bred dynamisk arbetsmarknad. Den växande befolkningen i hela regionen gör att arbetsmarknaden är mer robust och mindre sårbar. Vi har ett arbetsliv där alla får plats. Medborgarna är välutbildade och eftertraktade på arbetsmarknaden. En hög sysselsättningsnivå möjliggör för människor att försörja sig genom eget arbete.

Götalandsbanan och Europakorridoren tillsammans med riksvägarna 32/50 ger Mjölby till stora fördelar genom en större arbetsmarknad och som logistiskt centrum. De allra flesta kommuninvånare har nära till en pendeltågstation vilket har sammanbundit regionen än mer.

Utvecklande mötesplatser

Alltfler, både boende och besökare, söker sig till Mjölby kommun för det rika utbudet av mötesplatser och upplevelser inom handel, kultur, musik, idrott och natur. Här finns allt från Mjölbys attraktiva stadskärna med ett stort serviceutbud, till pittoreska och kulturhistoriska platser och moderna tätorter, till natur- och rekreationsmiljöer och en levande landsbygd. Det mesta finns inom bekvämt avstånd och är tillgängligt för alla.

Stadskärnan är ett livfullt centrum där människor möts. Där finns en harmonisk blandning av arbetsplatser, bostäder, handel, verksamheter, kultur och gröna rum. Men också den närhet som en god service erbjuder. Våra vackra å-miljöer och naturområden är uppskattade platser. Svartån har blivit den pärla som förutsågs och är en stor tillgång för alla kommuninvånare och används för strandpromenader, bad, fiske och paddling.

Det välförsedda utbudet av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter gör att mötet mellan människor uppstår såväl över generationsgränser som mellan olika livsstilar, intressen och smakriktningar. Alla kan själva välja mellan utmaning och högt tempo eller rekreation och stillhet.

Det är en självklarhet att alla medborgare känner sig trygga och säkra. Äldre och funktionshindrade ska känna sig säkra på att kunna få den vård och omsorg de behöver. Genom ett framgångsrikt förebyggande arbete är brottsligheten i kommunen i det närmaste obefintlig. Ingen upplever det otryggt att röra sig ute på gator och torg dygnets alla timmar.

Medborgarna är delaktiga i det kommunala beslutsfattandet. Det är enkelt att göra sig hörd och idéer tas tillvara. Ungdomarnas inflytande och delaktighet är betydande. Medborgarna är stolta över sin kommun och driver med stort engagemang kommunens utveckling framåt.

En miljö som håller i längden

Kretsloppet mellan stad och land är i balans och våra resurser i skog, slätt och vatten förvaltas väl. Det finns ett stort miljöengagemang bland invånarna då vi betraktar våra naturvärden som en rikedom som vi lånar av kommande generationer.

Infrastrukturinvesteringarna har medfört en hållbar klimat- och miljöanpassad utveckling. Solenergin tillvaratas och tillgodoser tillsammans med vindkraftverk och förbrännings- och biogasanläggning våra energibehov.

Det är lätt och bekvämt för invånarna att förflytta sig effektivt och säkert. Transporterna är klimatanpassade och energieffektiva. Kollektivtrafiken dag som natt har utvecklats med nya möjligheter och är ett bra val för de allra flesta resor. Cykeln är ett självklart alternativ för kortare resor. Pendlingen med bil har minskat drastiskt.

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver vad vi i Mjölby kommun står för - vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt det vi gör. Politiker, chefer och fackliga representanter arbetade gemensamt under vintern 2012/13 fram värdegrunden. Vi har alla som arbetar i Mjölby kommun ett ansvar för att förverkliga värdegrundens innehåll.

Värdegrunden vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder

 • Medborgare och kunder i fokus
  Vi utgår från medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet.
 • Professionellt bemötande
  Vi bemöter medborgare och kunder på ett kompetent och respektfullt sätt.
 • Samverkan för förbättringar
  Vi ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar.
 • Kreativt förhållningsätt
  Vi är engagerade och modiga. Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat

Till sidans topp

Senast publicerad