Nöjd kundindex företag

Mjölby kommun vill vara en riktigt bra plats för företagande. En god kommunal service är en viktig del i företagsklimatet och därför mäter vi årligen upplevelsen av vår service. Resultatet blir ett verktyg för oss att kunna utveckla vår verksamhet. 2018 års resultat visar att företagarna är nöjda med Mjölby kommuns service.

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighets­utövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt ser­veringstillstånd.

De företag som haft ärenden hos kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2018 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglig­het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.