Nöjd kundindex företag

Företagare runt om i Sverige har fått svara på frågor om företagsklimatet i sin kommun. Undersökningen visar bland annat att företagen är särskilt nöjda med bygglovshanteringen i Mjölby kommun.

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighets­utövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt ser­veringstillstånd.

De företag som haft ärenden hos kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2017 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglig­het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.