Kommunmål: Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra

 • ”Peppar peppar” som riktar sig mot säkerhet i hemmet för äldre.
  Kommunstyrelsens förvaltning och räddningstjänsten genomförde en heldag för äldre invånare på temat äldresäkerhet.
  Ansvarig: räddningstjänsten och kommunstyrelsens förvaltning.
 • Information till medborgare om förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor.
  Flera informationskampanjer har genomförts, bland annat Öppet hus på brandstationen, utdelning av foldrar och säsongsanpassad information på hemsidan.
  Ansvarig: räddningstjänsten.
 • Investeringar i nya ledningar där risken för läckor är som störst samt bättre reningsmetoder på kommunens reningsverk Ledningar byts ut fortlöpande enligt framtagen saneringsplan. Sedan tillkommer oförutsedda akuta läckor som förstås åtgärdas direkt. Reningsverk i Gudhem håller successivt på att avvecklas. Allt spillvatten går över till Mjölkkulla som är ett bättre och mer effektivt reningsverk. Det beräknas vara klart i mars 2015.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen. 
 • Utökade informationsinsatser när trygghetsskapande åtgärder genomförs.
  Under 2014 genomfördes informationsinsatser inom ramen för verksamhetsplanens aktiviteter.Planering har startat för en riktad kampanj inom trygghets- och säkerhetsområdet 2015.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning. 
 • I projektform driva ett kontinuitetshanteringsprojekt inom samhällsviktiga verksamheter.
  Den del ipilotprojektet som berör kommunen är genomförd, det återstår endast att delta i referensgrupp för handbok. Arbetet pågår under 2015.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.
 • Genomföra två trygghetsvandringar 2014.
  Ett starkt önskemål lyftes fram av bostadsbolaget, men det togs tillbaka  i ett sent skede. Istället genomfördes två trygghetsvandringar i Boxholms kommun.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.