Beslutade medborgarförslag 2018

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Januari

Trafiksäkerhet i Skänninge

Diarienummer: KS/2017:196

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 25 januari 2018, § 2, eftersom ett övergångsställe inte bedöms som en trafiksäkerhetsåtgärd i detta fall. Övriga förslag hänvisas till Länsstyrelsen.

Utomhusgym i Väderstad

Diarienummer: KS/2017:266

Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget 29 januari 2018, § 1, med att de för närvarande arbetar med att upprätta en långtidsplan tillsammans med service- och teknikförvaltningen över lämpliga aktivitetsplatser i kommunen och där detta förslag kan vara med i planeringen.

Flytt av pärlfiskaren

Diarienummer: KS/2017:333

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 29 januari 2018, § 3, med att en renovering av statyn planeras och attraktionskraften av statyn kan öka samt att bedömningen är att kostnaden att flytta inte är försvarbar.

Mars

Rondell i Mantorp

Diarienummer: KS/2017:108

Tekniska nämnden beslutade 1 mars 2018, § 21, att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att olycksstatistiken inte visar på några kollisioner mellan vänstersvängande fordon och att de uppmätta hastigheterna på platsen är låga. Vid samråd med Trafikverket har dessa meddelat att de i dagsläget inte ser behov av en ombyggnation.

Utbyggnad av cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad

Diarienummer: KS/2017:309

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 7 mars 2018 under § 45. Mjölby avser att bygga en gång- och cykelväg till Sjögestad motell.

Belysning av återvinningsstationen vid Preem macken i Skänninge

Diarienummer: KS/2017:89

Tekniska nämnden beslutade att avslå medborgarförslaget 21 mars 2018 under § 45 eftersom ansvaret ligger på förpackningsindustrin.

April

Lekpark Lundby

Diarienummer: KS/2017:160

Tekniska nämnden svarade på medborgarförslaget 26 april 2018, under § 55, med att klottersanering ska åtgärdas inom ett dygn och att  fotbollsmål redan finns i området. Önskemålen om en utökning av lekplatsen ska tas med i den fortsatta planeringen, men avslås för närvarande.

Mittlinje på cykelväg mellan Mjölby och Mantorp

Diarienummer: KS/2017:148

Den 26 april 2018, under § 68, beslutade tekniska nämnden att bevilja medborgarförslaget att måla vägmarkeringar på cykelvägen mellan Mjölby-Mantorp.

Maj

Cykelväg längs med Riksvägen i Mantorp

Diarienummer: KS/2017:250

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 31 maj 2018, under § 74, eftersom det finns alternativa färdvägar som kan användas för gång- och cykeltrafik.

Fritt fiske mellan broarna i Mjölby centrum

Diarienummer: KS/2017:363

Den 31 maj beslutade tekniska nämnden att bevilja medborgarförslaget under § 75. Fritt fiske får ske mellan Burensköldsbron och bron på Kungsvägen med handredskap samt att frågan skulle utredas vidare.

Juni

Förlängning av parkering

Diarienummer: KS/2017:306
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 20 juni 2018 under § 91 därför att den förslagna platsen var privat mark och kommunen därmed inte bestämmer över marken. Befintliga möjligheter till parkering behövs eftersom det i dagsläget inte finns alternativa parkeringsmöjligheter.

Ombyggnation av Sångarledens trottoar till gång- och cykelväg

Diarienummer: KS/2017:305

Den 20 juni 2018 avslog tekniska nämnden, under § 92, medborgarförslaget eftersom åtgärden inte kan genomföras i dagsläget. Nämnden tar ändå med sig förslaget till kommande planering.

Bänkar utmed gång- och cykelvägen mellan Olofstorp och Depot i Mantorp

Diarienummer: KS/2017:236

Tekniska nämnden beviljade medborgarförslaget 20 juni under § 93. Bänkar ska placeras ut på Västerlösavägen och längs med cykelvägen mellan Olofstorp och Depot.

Augusti

Samordning av hedersrelaterade frågor

Diarienummer: KS/2017:316

Kommunstyrelsen beslutade 15 augusti 2018, under § 161, att ge ett uppdrag till den kommungemensamma gruppen som arbetar med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism att även komplettera med en plan för att samordna hedersrelaterade frågor.

Farthinder i Skänninge

Diarienummer: KS/2018:154

Tekniska nämnden beslutade 30 augusti 2018 under § 112 att avslå medborgarförslaget därför att trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts genom att separera gångare och cyklister från motorfordon och samtidigt minskat den befintliga körbanebredden.

Cykelväg mellan Skänninge och Mantorp

Diarienummer: KS/2018:98

Medborgarförslaget avslogs 30 augusti 2018 under § 113 av tekniska nämnden eftersom den inte är prioriterad i Östergötlands cykelplan.

September

Väderkvarnsbacken-kioskverksamhet

Dnr KS/2018:130 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-09-10 § 39 att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kioskverksamhet har tidigare prövats och kan motiveras på grund av för liten omsättning.

Oktober

Julgran hembygdsgården Dnr KS/2017:342

Tekniska nämnden avslog 2018-10-25 § 156 medborgarförslaget med att ytterligare julgran med belysning är svårt att få tag på men att de ska se över möjligheten till julbelysning på annat sätt.

Väderkvarnsbacken-lekpark Dnr KS/2018:130

Den del av medborgarförslaget som avser byggandet av en lekpark beviljas 2018-10-25 § 157 och kommer att byggas under våren 2019.

November

Affärsverksamhet i Gallerian Dnr KS/2018:228

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2018-11-14 § 233 då kommunen inte har eller ska ha rådighet över privata företag.

Tomt på Kungsvägen Dnr KS/2018:228

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2018-11-14 § 233 med hänvisning till att tomten är i privat ägo och kommunen har därför inte möjlighet att påverka byggnationen.

Återvinningsstationen i Mantorp Dnr KS/2018:90

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2018-11-29 § 172 med att ansvaret för containrar och återvinningsstationerna ligger på förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Kallbadhus vid Svartå strand Dnr KS/2018:115

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget 2018-11-28 § 258 med att ett kallbadhus ska tas i beaktande vid byggande av en ny badplats vid Svartå strand

Utbyggnad av grundskolorna i Mjölby tätort Dnr KS/2018:140

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2018-11-28 § 259 med att en ny grundskola ska byggas vid Eldslösaområdet.

Farthinder på Kungsvägen Dnr KS/2018:205

Medborgarförslaget avslogs 2018-11-29 § 169 med att det i dagsläget inte är aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder då resurserna får prioriteras där olycksrisken är större.

Trafiksituationen på Folkungagatan Dnr KS/2018:260

Tekniska nämnden besvarade medborgarförslaget 2018-11-29 § 168 med att de ska öka parkeringsövervakningen i området för att stävja de parkeringsproblem som förekommer.

December

Badplats eller bryggor vid Svartån Dnr KS/2018:190

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2018-12-03 § 56 med hänvisning till att tillgången på badplatser är väl tillgodosett.

Båtplatser i Svartån Dnr KS/2018:194

Medborgarförslaget avslogs av kultur- och fritidsnämnden 2018-12-03 § 57 då de anser behovet tillgodosett genom tillgång till båtplatser och uthyrning av roddbåtar vid Skogssjön.

Träningsanläggning, OCR hinderbana Dnr KS/2018:230

Kultur- och fritidsnämnden har 2018-12-03 § 58 besvarat medborgarförslaget med att förslaget ska tas med som ett förslag inför kommande planering för år 2020.

Utegym i Mjölby Dnr KS 2018:128

Medborgarförslaget besvarades 2018-12-03 § 59 med att förslaget tas med i den kommande planeringen inför 2020.

Parkeringsdäck vid Kanikegatan Dnr KS/2018:73

Medborgarförslaget avslogs 2018-12-20 § 187 av tekniska nämnden med bedömningen att det inte finns behov av att bygga ut antalet parkeringsplatser.

Uppställningsplats för husvagnar Dnr KS/2018:219

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2018-12-20 § 188 med att en uppställningsplats inte är förenligt med detaljplanen.

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11