Beslutade medborgarförslag 2017

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Januari

Kontorsstolar till biblioteket

Diarienummer KS/2016:377

Kultur- och fritidsnämnden avslog förslaget 30 januari 2017 under § 1, eftersom anpassade stolar för särskilda behov finns att låna.

Toalett i Gästisparken

Diarienummer KS/2016:204
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 26 januari 2017 under § 13 eftersom det finns en toalettanläggning i närheten som kan täcka behovet.

Farthinder på Eldslösaleden

Diarienummer KS/2016:287

Tekniska nämnden avslog 26 januari 2017§ 11 medborgarförslaget eftersom Eldslösaleden är en ringled där framkomligheten för motorfordon är prioriterad. Gång- och cykeltrafik är separerad från övrig trafik.

Farthinder vid Riddarängsvägen i Mantorp

Diarienummer KS/2016:270

Hastigheten har sänkts till 30 kilometer i timmen på Riddarängsvägen och det har haft effekt på den faktiska hastigheten. Trafikmätningar har också visat att trafikflödet har ökat men inte i någon större omfattning. Därför avslog tekniska nämnden förslaget 26 januari 2017.

Februari

Flytt av Gästisparkens scen till stadsparken

Diarienummer KS/2016:266

Tekniska nämnden avslog förslaget 23 februari 2017 under § 25 med hänvisning till att marken i stadsparken genomkorsas av vatten- och avlopps-ledningar och ska därför inte byggas över. Ytan för en scen är därför begränsad.

Mars

Turistväg förlängning Väderstad – Mantorp

Diarienummer KS/2016:145

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget efter samråd med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Förslaget kan dock inte genomföras utan att Trafikverket, som är väghållare av de flesta sträckningarna, är delaktigt. Kommunen behöver därför avvakta besked från Trafikverket, enligt beslut fattat 8 mars 2017 under § 46.

Multisportarena i Slomarp

Diarienummer KS/2016:199

Kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget 8 mars 2017§ 44. De ställde sig positiva till att kultur- och fritidsnämnden i samarbete med tekniska nämnden tar med förslaget i sin långtidsplanering.

Multiarena i anslutning till Lagmansskolan

Diarienummer KS/2016:238

Vid kommunstyrelsens möte 8 mars 2017 § 45 bifölls förslaget. Förslaget sammanfaller med en ombyggnation av skolgården. Aktiviteter som kan genomföras efter ombyggnationen motsvarar syftet hos förslagställaren

April

Bilpool för kommunens personbilar

Diarienummer KS/2016:87

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 19 april 2017, under § 87, med att det vid nästa upphandling ska utredas om delar av kommunens bilpool kan ingå i en köpt tjänst med en privat aktör.

Maj

Byggande av växthus vid Lundbybadet

Diarienummer KS/2016:18

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 10 maj 2017, under § 113, med att frågan om stadsnära odling bör hanteras av medborgare själva på lämpliga platser där allmänheten kan ha fritt tillträde och att Lundbybadet är en relativt modern badanläggning med ett välbyggt värmeåtervinningssystem och därmed ett begränsat utsläpp av värme.

Växthus vid Sörby kraftvärmeverk

Diarienummer KS/2016:357

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 10 maj 2017, under § 114, med att kommunen inte har för avsikt att bygga växthus för närodlat på egen hand men ser positivt på frågan om någon aktör är intresserad av att starta en sådan verksamhet.

Filmning i hörsalen

Diarienummer KS/2014:552

Kommunstyrelsen beviljade medborgarförslaget 10 maj 2017, § 115, och kommer att finansiera uppsättning av kameror för inspelning i hörsalen.

Kaféet i gästisparken

Diarienummer KS/2016:210

Kaféet i Gästisparken kommer att bemannas av omsorgs- och socialnämndens avdelning för arbete och integration varför medborgarförslaget beviljas.

Familje- och friskvårdscentral i Måndalen

Diarienummer KS/2016:239

Medborgarförslaget besvarades av kommunstyrelsen 24 maj 2017, under § 127, med att förslaget kommer vara en del när man gör en långsiktig planering av Mjölby kommuns aktivitetsplatser.

Juni

Telefonkiosken i Skänninge till en bokkiosk

Diarienummer KS/2017:40

Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 14 juni 2017, § 140, med att kultur- och fritidsnämnden får ett uppdrag att göra om kiosken till enbokkiosk samt att ansvara för driften.

Hargsjön

Diarienummer KS/2016:267

Miljönämnden avslog medborgarförslaget 15 juni 2017, § 44, eftersom omfattande åtgärder inte kan genomföras för närvarande. Enklare åtgärder i form av klippning av vass kan vidtas av fastighetsägare efter samråd med miljönämnden.

Fibernät

Diarienummer KS/2016:288

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 14 juni 2017, under § 141, med hänvisning till att kommunen kan stötta med medfinansiering till en förening som startar projekt om att bygga fibernät.

Hundrastgård i Mantorp

Diarienummer KS/2016:153

Tekniska nämnden beslutade 20 juni 2017, § 73, att bifalla medborgarförslaget med att ta fram ett kostnadsförslag och lämplig plats för en hundrastgård i Mantorp.

Ställplatser för husbilar

Diarienummer KS/2016:184

Medborgarförslaget avslogs 20 juni 2017, § 72, med att det idag finns privata ställplatser på ett flertal ställen i kommunen.

Augusti

Skräpplockardag

Diarienummer KS/2017:157

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 30 augusti 2017, § 92, att Mjölby kommun ska införa en skräpplockardag eftrsom de bedömde att det organisatoriskt inte var möjligt. För att anmäla behov av städning i publika miljöer hänvisas till den felanmälansfunktion som finns på kommunens hemsida och som mobilapp.

September

Ökad service med närmare källsortering

Diarienummer: 2017:27

Kommunfullmäktige besvarade medborgarförslaget 19 september 2017, § 101, med att det finns en politisk vilja att öka källsorteringen av sopor men att det i dagsläget är för stora investeringskostnader.

Nya kommunala utbildningar

Diarienummer: 2017:183

Utbildningsnämnden besvarade medborgarförslaget 25 september 2017, § 87, med att det regionalt finns motsvarande utbildningar och att kommunen har fokuserat på gymnasieutbildningar inom föreslagna områden.

Oktober

Fritidsanläggningar i Skänninge

Diarienummer: KS/2017:197

Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar medborgarförslaget 9 oktober 2017, § 54 , med att de för närvarande arbetar med att upprätta en långtidsplan tillsammans med service- och teknikförvaltningen över lämpliga aktivitetsplatser i kommunen och där detta förslag kan vara med i planeringen.

Utegym vid Södra spåret

Diarienummer: KS/2017:224

Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar medborgarförslaget 9 oktober 2017, § 55, med att de för närvarande arbetar med att upprätta en långtidsplan tillsammans med service- och teknikförvaltningen över lämpliga aktivitetsplatser i kommunen och där detta förslag kan vara med i planeringen.

Parkering vid Kungsvägen

Diarienummer: KS/2017:174

Tekniska nämnden beslutade 26 oktober 2017, § 129, att avslå medborgarförslaget med att snedparkering inte är att rekommendera vid vägar med hög trafikintensitet som det är vid Kungsvägen.

November

Lindbladsskolans skolgård i Skänninge

Diarienummer: KS/2017:195

Medborgarförslaget behandlades i utbildningsnämnden 27 november 2017, § 104, där den information som lämnades var att ett staket monterats vid tomtgräns samt att övriga frågor kan vara lämpliga att diskuteras i samband med ett besök på skolan. Önskemålen vägs samman när förvaltningens totala behov av åtgärder utreds.

Flexibla tider och måltider för 15-timmarsbarnen i förskolan

Diarienummer: KS/2017:274

Utbildningsnämnden avslog medborgarförslaget 27 november 2017, § 109, med att det är mer angeläget att använda de ekonomiska medlen till ökad personaltäthet i förskolan.

December

Förbättra utsikten vid utfart Habblarp-Vetagatan

Diarienummer: KS2017:175

Vid tekniska nämndens möte 14 december 2017, § 162, biföll kommunen den del av förslaget som avsåg att ta bort växtlighet och sänkning av markytan. Däremot avslog man däremot förslaget om hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timman.

Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Östgötagatan-Parkgatan

Diarienummer: KS/2017:239

Medborgarförslaget avslogs 14 december 2017, § 163, av tekniska nämnden med hänvisning till att trafikmätningar inte visar att hastigheten överskrids samt till att en hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timman planeras i närtid.

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11