Beslutade medborgarförslag 2016

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Januari

Bygg hyresrätter och bostadsrätter i Skänninge

Diarienummer KS/2015:144

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 20 januari 2016, § 12, med att kommunen kan möjliggöra byggnation av bostäder genom översikts- och detaljplaner. En fördjupad översiktplan för Skänninge har ställts ut med förslag om framtida bebyggelse och markanvändning.

Museibyggnaderna i Skänninge

Diarienummer KS/2015:40

Tekniska nämnden har påbörjat ett samarbete med länsmuséet för att ta fram en underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 20 januari 2016 § 13.

Ett aktivitetshus för alla

Diarienummer KS/2015:213

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 20 januari 2016, § 14, med hänvisning till att en mötesplats för seniorer är prioriterat samt att det sker andra satsningar till målgruppen barn- och ungdomar.

Cykelväg förbi Grönlund

Diarienummer KS/2015:368

Tekniska nämnden bifaller  28 januari 2016, § 3, medborgarförslaget med att projektet finns inplanerat i investeringsbudgeten och kommer att påbörjas under 2016.

Säkrare skolväg vid Egebyskolan

Diarienummer KS/2015:393

Vid tekniska nämndens möte 28 januari 2016, § 4, beslutades att göra en trafikutredning av passagen över Vetagatan samt att genomföra en gallring av framförallt undervegetationen i området. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Februari

Musik från brunnslock

Diarienummer KS/2015:256

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget i februari 2016, § , med att det inte finns utrymme inom ramen för nämndens budget för ett genomförande.

Potatisskyltar

Diarienummer KS/2015:266

25 februari 2016 § 20 avslog tekniska nämnden förslaget med att det kan verka menligt på trafiksäkerheten samt att det inte bedöms motiverat att skylta upp statyn.

Belysning vid hundrastgård

Diarienummer KS/2015:357

Medborgarförslaget bifölls delvis genom att belysning ska planeras in i prioriteringsplanen för 2016-2017. Förslaget att anlägga en vattenkran vid hundrastgården avslogs däremot vid tekniska nämndens sammanträde 25 februari 2016.

Farthinder Lagmansgatan

Diarienummer KS/2015:164

Detaljplanen medger inte genomfartstrafik på Lagmansgatan och farthinder kommer att kvarstå för att begränsa trafiken, enligt beslut i tekniska nämnden 25 februari 2016 § 22, varför medborgarförslaget avslogs.

Skyltar Parkskolan

Diarienummer KS/2015:347

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 25 februari 2016 § 23 med att befintliga skyltar ska nedmonteras då de saknar betydelse. Inga nya vägmärken kommer att sättas upp istället.

Belysning i Väderstad

Diarienummer KS/2015:360

Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden 25 februari 2016 § 19 med att kompletterande belysning är med bland prioriterade åtgärder de kommande åren.

Mars

Skatepark i Väderstad

Diarienummer KS/2015:361

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget 29 mars 2016, § 10, eftersom det inte finns några ekonomiska medel tillgängliga.

Förändring av inpassage till ishallen

Diarienummer KS/2016:14
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte finns ett ekonomiskt utrymme för närvarande men att en ombyggnad ska tas med i framtida planering enligt beslut 29 mars 2016 § 11.

Juni

Gratis broddar till medborgare över 65 år

Diarienummer KS/2016:9
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 1 juni 2016, § 113, med hänvisning till att det inte innefattas i det kommunala ansvaret.

Digitalt servicekontor

Diarienummer KS/2015:261
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget 1 juni 2016, § 112, med att det idag finns service via biblioteket och medborgarservice till kommunens medborgare som bedöms som tillräcklig.

Augusti

Säkrare gång- och cykelväg

Diarienummer KS/2015:206
Tekniska nämnden fattade beslut 25 augusti 2016, § 94, att genomföra ytterligare trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder på övergångsstället Svarvaregatan men att avslå medborgarförslaget i den delen som avsåg övergångsställe på Dag Hammarskjölds gata.

Skötsel av skogsmark

Diarienummer KS/2016:77
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget 25 augusti 2016, § 93, med att en naturvårdande skötsel bedrivs i området vilket medger viss begränsad gallring.

December

Friskvårdsaktiviteter för seniorer

Diarienummer KS/2016:211

Kultur- och fritidsnämnden samrådde med omsorgs- och socialnämnden och beskrev de aktiviteter som bedrivs idag och vilka som är planerade. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Beslutet fattades 12 december 2016 § 56.

Frisbeegolfbana

Diarienummer KS/2016:236

En frisbeegolfbana har anlagts vid Kungshögaskolan i Mjölby och utvärdering behöver göras innan beslut om eventuella ytterligare banor planeras enligt beslut från kultur- och fritidsnämnden 12 december 2016 § 55.

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11