Beslutade medborgarförslag 2015

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Februari

App för bättre service i Mjölby kommun

Diarienummer KS/2013:718

Kommunstyrelsen beslutade 25 februari 2015 att medborgarförslaget har bifallits genom att en applikation har införts för synpunktshantering och felanmälan samt att det finns en gemensam applikation inom Östergötland för evenemang och aktiviteter.

Trådbunden internet och telefonuppkoppling

Diarienummer KS/2014:246 och KS/2014:338

I samråd med miljönämnden och utbildningsnämnden har kommunstyrelsen 25 februari 2015 beslutat att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen även fortsättningsvis kommer att följa strålskyddsinstitutets bedömningar.

Mars

Bymiljöväg i Normlösa

Diarienummer KS/2014:243
Kommunstyrelsen konstaterar 11 mars 2015 att den aktuella vägen är statens ansvar genom Trafikverket.

Containrar i villaområden för trädgårdsavfall

Diarienummer KS/2014:78

Kommunstyrelsen beslutade 11 mars 2015 att avslå medborgarförslaget med att dagens servicenivå bedöms som tillräckligt god.

Utegym på Vasaområdet i Mantorp

Diarienummer KS/2013:682

Kommunstyrelsen beslutade 11 mars 2015att avslå medborgarförslaget med att ett tidigare nyanlagt utegym vid Prästgårdsliden först ska utvärderas innan någon ytterligare anläggning planeras.

Textskylt om KappAhl

Diarienummer KS/2014:321

Kommunstyrelsen biföll 11 mars 2015 medborgarförslaget med att minnesskylten har fått en ny placering och en egen stolpe.

Asfaltsplanen på Västra Lund i Skänninge

Diarienummer KS/2014:48

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 11 mars 2015med att en utredning ska ske om var en central asfaltsplan ska placeras i Skänninge.

Passagen Magasinsvägen-Häradsvägen

Diarienummer KS/2014:260

Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget 11 mars 2015med att kommunen ska kontakta aktuella fastighetsägare för att tydliggöra gång- och cykelstråket i planområdets östra del.

Kvarteret Rosenkammaren till byggnadsminne

Diarienummer KS/2014:395

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 25 mars 2015 med hänvisning till att en detaljplan har antagits som föreslår bostäder och verksamheter. Länsstyrelsen har även fattat beslut 29 september 2014 att inte förklara byggnaderna som byggnadsminne.

April

Schemalagd lunch

Diarienummer KS/2015:555

Utbildningsnämnden fattade beslut 24 april 2015 att avslå medborgarförslaget avseende schemalagda luncher men nämnden ska följa upp måltidsmiljön på skolorna.

Maj

Rasthage för hundar i Skänninge

Diarienummer KS/2014:430 och KS/2014:544

Kommunstyrelsen beslutade 20 maj 2015 att avslå medborgarförslagen med hänvisning till ett tidigare fattat beslut i tekniska nämnden om att inte uppföra fler hundrastgårdar i kommunen.

Permanent gångbro över Svartån som förbinder Östra Eldslösa och Sörby

Diarienummer KS/2014:477
Medborgarförslaget besvarades i kommunstyrelsen 20 maj 2015 med att anläggning av en gångbro ska utredas inom Svartåstrandprojektet.

Översyn av stadsmiljön utmed Svartån

Diarienummer KS/2014:531
Kommunstyrelsen fattade beslut 20 maj 2015 att avslå den del som avser fontänen, men samtidigt uppdra till tekniska nämnden att se över ljudnivån och driftstider. När det gäller frågan om belysning vid gångvägen är det inplanerat i projektet men ännu ej tidssatt.

Cykelväg

Diarienummer KS/2014:590

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 20 maj 2015 med att det inte har funnits tillräcklig efterfrågan på cykelväg mellan Gottlösa och Mantorp.

Juni

Utveckling Bjälbotullsområdet

Diarienummer KS/2015:27

Tekniska nämnden besvarade medborgarförslaget 18 juni 2015 med att service- och teknikförvaltningen ska göra iordning området under 2015 och 2016.

Badplats Väderkvarnsbacken

Diarienummer KS/2015:77

Tekniska nämnden har efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen fattat beslut 18 juni om att avslå medborgarförslaget då vattnet bedömts som tjänligt när prover har tagits.

Hundrastgård i Mantorp

Diarienummer KS/2015:104

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 18 juni 2015 med hänvisning till ett tidigare fattat beslut om att inte uppföra fler hundrastgårdar inom kommunen.

Skolväg till Blåklintsskolan

Diarienummer KS/2015:105

Tekniska nämnden besvarade medborgarförslaget 18 juni 2015 med att hastighetsomskyltning kommer att ske under året samt att någon form av hastighetsdämpande kommer att ske, dock tidigast 2016.

Trafikplanering i Skänninge

Diarienummer KS/2015:120

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden 18 juni 2015 då bedömningen är att det inte behövs något utökat parkeringsförbud i gamla Skänninge.

September

Datorhjälp till äldre seniorer

Diarienummer KS/2014:588, KS/2015:82
Medborgarförslaget avslogs 2 september 2015 § 180 av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller individuell it-handledning vid biblioteket vilket riktar sig till alla medborgare.

Oktober

Motorsportanläggning

Diarienummer KS/2015:4
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 7 oktober 2015 med att föreningen Hjärtat i Mantorp samordnar en diskussion i frågan.

Scen med tak nere i Gamla Skänninge

Diarienummer KS/2014:569

Det föreslagna området är i detaljplanen markerad som mark som inte får bebyggas med hänsyn till stora kulturvärden i området. Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 7 oktober 2015 § 220.

Utebio

Diarienummer KS/2014:571

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 7 oktober 2015 § 221 med hänvisning till att kostnaden bedöms för stor kopplat till osäkra effekter och resultat.

November

Frukt i skolan

Diarienummer KS/2015:297

Utbildningsnämnden avslog medborgarförslaget 30 november 2015, § 108, med att fullgod kost serveras redan idag på skolor och fritidshem.

Aktivitetsparker i Mjölby och Skänninge

Diarienummer KS/2015:109

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 9 december 2015, § 286, med hänvisning till det för närvarande inte är aktuellt att bygga fler aktivitetsparker. Det finns idag en i Mjölby samt ytterligare en är under planering i Mantorp.

Utomhusgym i Mantorp

Diarienummer KS/2015:237

Tekniska nämnden beslutade 26 november 2015 § 132 att medborgarförslaget är besvarat med att det pågår planering för att anlägga en aktivitetspark i Mantorp som bland annat innehåller ett utegym.

Parkeringsplats Mikael Hackes Plan

Diarienummer KS/2015:245

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 26 november 2015, § 133, eftersom en utökning av parkeringsplatser strider mot gällande detaljplan samt att det inte är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

December

Anropsstyrd trafik till Sya

Diarienummer KS/2015:349
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 9 december 2015 § 288.

Fibernät på landsbygden

Diarienummer KS/2014:589

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 9 december 2015 § 287 med att den tidigare lösningen med att offentligt medfinansiera utbyggnad tillsammans med länsstyrelsen ej längre är möjlig på grund av ändrat regelverk.

Bullerskydd

Diarienummer KS/2015:367
Miljönämnden beslutade 17 december 2015 § 132 att överlämna medborgarförslaget till Trafikverket för fortsatt utredning och handläggning.

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11