Information om behandling av personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, mobilnummer. Syftet med att ta in uppgifterna är för att kunna hantera ditt ärende.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du lämnat en synpunkt eller gjort en felanmälan till kommunen. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att avtal ska kunna fullgöras samt att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att sparas i fem år enligt kommunens dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar gällande dig registreras i kommunens system för synpunktshantering.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.

Du når oss enklast genom att kontakta oss på mjolbykommun@mjolby.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.