Ombyggnation av det biologiska reningssteget vid Mjölkulla reningsverk

Arbetet med att bygga om det biologiska reningssteget vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby pågår nu för fullt. Mellansedimenteringsbassängen är nästan helt tömd och rengöring pågår parallellt med rivning av mellanväggar.

Mjölkulla reningsverk

Inför kommande byggnadsarbeten kommer en byggväg att anläggas inom området. Det kommer att medföra ökat antal transporter med grus från vecka 10. Transporterna kommer sedan att fortsätta i högre omfattning än vid ordinarie drift, vilket innebär mer trafik och buller runt Mjölkulla reningsverk.


Det befintliga biologiska reningssteget är fortfarande intakt och utsläppsvärdena i utgående vatten uppfyller gällande villkor enligt tillstånd och naturvårdsverkets avloppsdirektiv.