Solceller tips för bostadsrättsföreningar

Funderar din förening på att investera i en solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg.

Solceller på tak.

Sju tips på vägen

 1. Ta kontakt med en säljare för att få besök och se om taket passar och gå igenom förutsättningar som gemensam eller individuell elmätning.

 2. Ställ frågor till säljaren om hur taket kan designas och vilka solcellsmoduler som erbjuds. Be om olika förslag och en ritning på hur taket kommer att se ut.

 3. Det är viktigt att placeringen av modulerna inte försämrar funktionen på hängrännor
   och snörasskydd.

 4. Be om en genomgång av hur en solcellsanläggning fungerar. Hur mycket kommer du att minska ditt elinköp med och hur mycket kommer du att sälja till elhandlaren?

 5. De vanligaste modulerna på marknaden är kiselmoduler som erbjuds i två typer: Flerkristallina (Poly) som enbart kan fås i blå färg och Enkristallina (Mono) som kan fås i olika färger där svart är vanligast.

 6. Det finns även solceller som är integrerade i tak och solceller som sitter i glas, men det innebär ett högre pris.

 7. Fråga säljaren vilken lösning som erbjuds för att följa elproduktionen från din solcellsanläggning. Vilken kommunikation erbjuds mellan växelriktaren och din dator eller mobiltelefon, hur redovisas produktionen? Vad ingår i priset och vad tillkommer?

Gemensam eller individuell elmätning?

Gemensamhetsmätning: Betyder att det enbart finns en huvudmätare (med tillhörande elabon nemang) som mäter fastighetens och alla boendes elanvändning. Föreningen kan ha egna undermätare som mäter varje lägenhets elanvändning, det underlättar för att ha en solcellsanläggning. Kan matcha anläggningen till hela husets elanvändning.

Individuell mätning: Betyder att varje lägenhet har ett eget elabonnemang , där varje lägenhet betalar sin egen elräkning. Det är vanligast med en solcellsanläggning för fastighetselen (trapphus, tvättstuga med mera)

Man kan också ha individuella solcellsanläggningar för varje lägenhet.  I det fallet kopplas den individuella anläggningen in innanför hyresgästens egna mätarsäkring med egen växelriktare. Det ställer krav på kabeldragning och placering av växelriktare och att alla hyresgäster har tillgång till likvärdiga takytor med liknande förutsättningar för solelsproduktion.

Offert

 • Ta in flera offerter.
 • Jämför kronor/kilowatt: Det totala offertpriset inklusive moms (kronor) dividerat med den totala moduleffekten (kilowatt)
 • Rangordna från lägst till högst pris.
 • Jämför offerterna, typ av modul samt om till exempel elcertifikats mätare eller trådlös kommunikation ingår om det önskas.

Ordlista

Spotpris betyder egentiligen dagligt pris. Priset sätts av NordPool som är den nordiska elbörsen.

Effekt mäts i kilowatt. Anger styrkan på dina solceller.

Energi = effekt x tid. Mäts i kilowattimmar och anger hur mycket el du kan få ut från solanläggningen. Beror på hur mycket sol som når panelerna (placeringen).

Efter beställning av anläggning

 • Säljaren skickar in en föranmälningsblankett till nätägaren och ett installationsmedgivande erhålls.
 • Solcellsanläggningen kan nu byggas. Det tar ett par dagar för en normalvilla.
 • När anläggningen är klar skickar säljaren en färdiganmälningsblankett till nätägaren.
 • Därefter kommer nätägaren och byter huvudmätaren, utan kostnad, till en mätare som mäter köpt och såld el.
 • När du fått ditt sälj-id-nummer från nätägaren finns möjlighet att välja en elhandlare som du kan sälja överskottsproduktionen till och köpa el ifrån.

Att fundera på

 • Hur kan elen som produceras synliggöras för anställda och kunder?
 • Hur kommer elbehovet förändras?
 • Ska elbilsladdare installeras i framtiden? Här kan lagring spela roll i framtiden.

Vilken anläggning ger bäst ekonomi  hos en bostadsrättsförening?

Mest lönsamt är att dimensionera efter att använda så mycket som  möjligt av solelen själv och ha ett mindre fokus på att sälja el. Det beror på att bostadsrättsföreningar betalar full energiskatt och inte är berättigade till att göra momsavdrag.

Dessutom För att en bostadsrättsförening ska kunna dra nytta av skattereduktion på 60 öre per kilowattimme såld el, krävs att föreningen kan dra av skattereduktionen på inkomstskatt eller erlagd fastighetsavgift.

Om en bostadsrättsförening säljer mera el än den köper på årsbasis ska den försäljningen behandlas som en inkomst. En anläggning som är mindre än 255 kilowatt är i regel mer lönsam i och med att den egenanvända solelen är befriad från elenergiskatt.  På anläggning större än 255 kilowatt betalas full energiskatt på all den  el som föreningen använder (2018 är skatten 31,1 öre/kilowattimme plus moms).

Skattereduktion

 • 60 öre per kilowattimme erhålls på den el som säljs till elhandlare.
 • Vid årets slut skickar elnätägaren en uppgift till bostadsrättsföreningen om hur mycket elenergi som sålts. Bostadsrättsföreningen drar sedan av summan i deklarationen.

Mindre bostadsrättsföreningar kan vara mikroproducenter

För att bli mikroproducent ska dessa krav vara uppfyllda:

 • Max 63 A huvudsäkring
 • Inte sälja mer el än vad man köper på årsbasis

För mikroproducenter gäller följande:

 • Ingen inmatningstariff
 • Mätarbyte utan kostnad för kunden

Elhandlare

En del elhandlare betalar mer än spotpris. Det är ett frivilligt åtagande och erbjudandet är ofta begränsat till kunder som klassas som mikroproducenter.

Nätägaren

Genom att el säljs ut på nätet minskas nätägarens förluster. Därigenom är nätägaren skyldig enligt lag att betala en nätnytta. I dag är ersättningen cirka 3-5 öre/ kilowattimme. En inmatningstariff kan tas ut som straffavgift om man inte faller inom ramen för mikroproducent. Nätägaren bestämmer själv storleken på den.

Elcertifikat

 • Det är ett marknadsstyrt stödsystem för att öka andelen förnybar elproduktion
 • Elcertifikat kan erhållas i max 15 år.
 • Kräver en särskild mätare vilken kunden själv betalar. Vissa elhandlare erbjuder sig att köpa elcertifikat via nätägarens huvudmätare,  men då sker tilldelning av elcertifikat enbart på försåld el.
 • Kostnad för certifikatsmätaren är cirka 5 000 kr.
 • Stödsystemet är främst avsett för större produktionsanläggningar.  Med dagens regelverk och priser går det att nå lönsamhet för anläggningar större än cirka 8 kilowatt.
 • Priset på elcertifikat styrs av utbud och efterfrågan.

Investeringsstöd

Investeringsstödet söks via Länsstyrelsen vilket utgör 20 procent av totala kostnaden för solcellsanläggningen.

Bygglov

Generellt krävs inte bygglov när solpanelerna följer byggnadens form. Det finns undantag, kontakta bygglovenheten i din kommun för att klargöra hur det är i just ditt fall.

Montage och installation

Montage och elinstallation är en mycket viktig del i köpet av en solcellsanläggning. Allt elarbete ska utföras av behörig elinstallatör. Det gäller även hopkoppling av modulerna. Att modulerna är rätt monterade är avgörande för att garantier ska gälla. Kontrollera även om arbetet utförs inom samma företag eller om det läggs ut på annan part. Efterfråga referenser på liknande arbeten.

Brand

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har riktlinjer kring brandsäkerhet för solceller. Rekommendationen är att kontakta räddningstjänsten innan byggnationen
påbörjas.

Försäkringar

Kontakta ditt försäkringsbolag och gå igenom hur anläggningen ska försäkras och undersök om det finns speciella försäkringskrav.

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706- 09 07 00

Senast publicerad