Solceller för företag

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg.

Solceller på ett fält.

Sju tips på vägen

 1. Ta kontakt med en säljare för att få besök och se om taket passar.

 2. Ställ frågor till säljaren om hur taket kan designas och om vilka solcellsmoduler som erbjuds. Be om olika förslag och en ritning på hur taket kommer att se ut.

 3. Det är viktigt att placeringen av modulerna inte försämrar funktionen på hängrännor och snörasskydd.

 4. Be om en genomgång av hur solcellsanläggningen fungerar. Hur mycket kommer du att minska ditt elinköp och hur mycket kommer du att sälja till elhandlaren?

 5. De vanligaste modulerna på marknaden är kiselmodulersom erbjuds i två typer: Flerkristallina (Poly) som enbart kan fås i blå färg och Enkristallina (Mono) som kan fås i olika färger där svart är vanligast.

 6. Det finns även solceller som är integrerade i tak och solceller som sitter i glas, men det innebär ett högre pris.

 7. Fråga säljaren vilken lösning som erbjuds för att följa elproduktionen från din solcellsanläggning. Vilken kommunikation erbjuds mellan växelriktaren och din dator eller mobiltelefon, hur redovisas produktionen? Vad ingår i priset och vad tillkommer?

Offert

 • Ta in flera offerter.
 • Jämför kronor per kilowatt: Det totala offertpriset inklusive moms (kronor) dividerat med den totala moduleffekten (kilowatt).
 • Rangordna från lägst till högst pris.
 • Jämför offerterna: typ av modul samt om exempelvis elcertifikatsmätare eller trådlös kommunikation ingår.

Efter beställning av anläggning

 • Säljaren skickar in en föranmälningsblankett till nätägaren och ett installationsmedgivande erhålls.

 • Solcellsanläggningen kan nu byggas. Det tar ett par dagar för en normalvilla.

 • När anläggningen är klar skickar säljaren en färdiganmälningsblankett till nätägaren.

 • Därefter kommer nätägaren och byter huvudmätaren, utan kostnad, till en mätare som mäter köpt och såld el.

 • När du fått ditt sälj-id-nummer från nätägaren finns möjlighet att välja en elhandlare som du kan sälja överskottsproduktionen till och köpa el ifrån.

Ordlista

Spotpris betyder egentiligen dagligt pris. Priset sätts av NordPool som är den nordiska elbörsen.

Effekt mäts i kilowatt. Anger styrkan på dina solceller.

Energi = effekt x tid. Mäts i kilowattimmar och anger hur mycket el du kan få ut från solanläggningen. Beror på hur mycket sol som når panelerna (placeringen).

Att fundera på

 • Hur kan elen som produceras synliggöras för anställda och kunder?
 • Hur kommer elbehovet förändras? Ska elbilsladdare installeras i framtiden? Här kan lagring spela roll i framtiden.

Skattemässig påverkan för Jordbruk

Montage på ekonomibyggnader (markanläggning på jordbruksmark) Anläggningen tillhör skatterättsligt näringsverksamheten och räknas som en tillbyggnad. Kostnaden får dras av genom årlig värdeminskning

Montage privatbostaden (markanläggning på tomt) Investeringen tillhör inte näringsverksamheten utan kostnaden räknas som en förbättringsutgift. Kostnaden får dras av som kapitalvinst vid försäljning av fastigheten.

Om anläggningen tillhör näringsverksamheten och elen delvis används i privatbostaden. Ska så kallad uttagsbeskattning ske. Det innebär att man ska beskatta värdet som motsvarar förtjänsten om man sålt den privatanvända elen till marknaden.

Ekonomi

För att bli mikroproducent ska dessa krav vara uppfyllda:

 • Max 63 A huvudsäkring
 • Inte sälja mer el än vad man köper på årsbasis

För mikroproducenter gäller följande:

 • Ingen inmatningstariff
 • Mätarbyte utan kostnad för kunden

Vid större säkring än 63A blir företaget småskalig elproducent. Nätägaren har rätt
att ta ut (men kan avstå från att ta ut) en inmatningsavgift.

Anläggningens storlek påverkar din energiskatt

Lagstiftningen kring energiskatt för solel beror på hur stor effekt företagets anläggningar har:

 1. Om du har en eller flera anläggningar vilka har en sammanlagd effekt på max 255 kilowatt så är anläggningarna befriade från elenergiskatt för den el som är egenproducerad och används för eget bruk.

 2. Om du har flera anläggningar som tillsammans har en större effekt än 255 kilowatt behöver du betala reducerad elenergiskatt, för närvarande 0,5 öre per kWilowattimme, för den el som är egenproducerad och används för eget bruk. Man kan alltså ha flera anläggningar på max 255 kilowatt.

 3. Om du har en anläggning som har högre effekt än 255 kilowatt betalar du full elenergiskatt just nu 31,1 öre per kilowattimme för den el som är egenproducerad och används för eget bruk.

Skattereduktion

 • 60 öre per kilowattimme erhålls på den el som säljs till elhandlare.

 • Vid årets slut skickar elnätägaren en uppgift till företaget om hur mycket elenergi som sålts. Företaget drar sedan av summan i deklarationen.

Elhandlare

En del elhandlare betalar mer än spotpris. Det är ett frivilligt åtagande och erbjudandet är ofta begränsat till kunder som klassas som mikroproducenter. Det finns elhandlare som kan ge viss ersättning för ursprungsgarantier.

Nätägaren

Genom att el säljs ut på nätet minskas nätägarens förluster. Därigenom så är nätägaren skyldig enligt lag att betala en nätnytta. I dag är ersättningen runt 3-5 öre per kilowattimme.

Elcertifikat

 • Elcertifikat är ett marknadsstyrt stödsystem för att öka andelen
  förnybar elproduktion.
 • Elcertifikat kan erhållas i max 15 år.
 • Kräver en särskild mätare vilken kunden själv betalar. Kostnaden för certifikatsmätaren är cirka 5000 kronor.
 • Elcertifikat är främst avsett för större produktionsanläggningar. Med dagens regelverk och priser kan det vara lönsamt att installera elcertifikatsmätare för anläggningar större än cirka 8 kilowatt.
 • Ett elcertifikat motsvarar 1000 kilowattimmar genererad el.
 • Priset på elcertifikat styrs av utbud och efterfrågan.

Investeringsstöd

 • Investeringsstödet söks via Länsstyrelsen vilket utgör 20 procent av totala kostnaden för solcellsanläggningen.
 • Maximalt stöd 1,2 miljoner.

Bygglov

Generellt krävs inte bygglov när solpanelerna följer byggnadens form. Det finns undantag, kontakta bygglovenheten i din kommun för att klargöra hur det är i just ditt fall.

Montage och installation

Montage och elinstallation är en mycket viktig del i köpet av en solcellsanläggning. Allt elarbete ska utföras av behörig elinstallatör. Det gäller även hopkoppling av modulerna. Att modulerna är rätt monterade är avgörande för att garantier ska gälla. Kontrollera även om arbetet utförs inom samma företag eller om det läggs ut på annan part. Efterfråga referenser på liknande arbeten.

Brand

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har riktlinjer kring brandsäkerhet för solceller. Rekommendationen är att kontakta räddningstjänsten innan byggnationen
påbörjas.

Försäkringar

Kontakta ditt försäkringsbolag och gå igenom hur anläggningen ska försäkras och undersök om det finns speciella försäkringskrav.

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706- 09 07 00

Senast publicerad