Solceller - tips för privatpersoner

Solceller på hustak.

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg.

Sju tips på vägen

 1. Ta kontakt med en säljare för att få besök och se om taket passar.

 2. Ställ frågor till säljaren om hur taket kan designas och vilka solcellsmoduler som erbjuds. Be om olika förslag och en ritning på hur taket kommer att se ut.

 3. Det är viktigt att placeringen av modulerna inte försämrar funktionen på hängrännor och snörasskydd.

 4. Be om en genomgång av hur en solcellsanläggning fungerar. Hur mycket kommer du att minska ditt elinköp med och hur mycket kommer du att sälja till elhandlaren?

 5. De vanligaste modulerna på marknaden är kiselmoduler som erbjuds i två typer: Flerkristallina (Poly) som enbart kan fås i blå färg och Enkristallina (Mono) som kan fås i olika färger där svart är vanligast.

 6. Det finns även solceller som är integrerade i tak och solceller som sitter i glas, men det innebär ett högre pris.

 7. Fråga säljaren vilken lösning som erbjuds för att följa elproduktionen från din solcellsanläggning. Vilken kommunikation erbjuds mellan växelriktaren och din dator eller mobiltelefon, hur redovisas produktionen? Vad ingår i priset och vad tillkommer?

Solens effekt

En solcellsanläggning på 7-8 kvadratmeter har en effekt på 1 kilowatt. 1 kilowatt solceller kan producera cirka 800 – 1000 kilowattimmar på ett år. Installationskostnaden för 1 kilowatt är 15 000-20 000 kronor inklusive moms.

Offerter

 • Ta in flera offerter.
 •  Jämför kronor/kilowatt: Det totala offertpriset inklusive moms (kronor) dividerat med den totala moduleffekten (kilowatt).
 • Rangordna från lägst till högst pris.
 • Jämför offerterna: typ av modul samt om exempelvis elcertifikatsmätare
  eller trådlös kommunikation ingår.

Ordlista

Spotpris betyder egentiligen dagligt pris. Priset sätts av NordPool som är den nordiska elbörsen.

Effekt mäts i kilowatt. Anger styrkan på dina solceller.

Energi = effekt x tid. Mäts i kilowattimmar och anger hur mycket el du kan få ut från solanläggningen. Beror på hur mycket sol som når panelerna (placeringen).

Efter beställning av anläggning

 • Säljaren skickar in en föranmälningsblankett till nätägaren och ett installationsmedgivande erhålls.

 • Solcellsanläggningen kan nu byggas. Det tar ett par dagar för en normalvilla.

 • När anläggningen är klar skickar säljaren en färdiganmälningsblankett till nätägaren. Därefter kommer nätägaren och byter huvudmätaren, utan kostnad, till en mätare som mäter köpt och såld el.

 • När du fått ditt sälj-id-nummer från nätägaren finns möjlighet att välja en elhandlare som du kan sälja överskottsproduktionen till och köpa el ifrån.

Ekonomi

 • 60 öre per kilowattimme erhålls på den el som säljs till elhandlare.
 • Vid årets slut skickar elnätägaren en uppgift till Skatteverket på hur mycket elenergi som sålts. Därefter dras skattereduktionen automatiskt på deklarationen.
 • 30 000 kilowattimmar eller 18 000 kronor är max vad skattereduktionen kan ge skatteavdrag för.

Privatpersoner är nästan alltid mikroproducenter

För att bli mikroproducent ska dessa krav vara uppfyllda:

 • Max 63 A huvudsäkring
 • Inte sälja mer el än vad man köper på årsbasis

För mikroproducenter gäller följande:

 • Ingen inmatningstariff
 • Mätarbyte utan kostnad för kunden

Elhandlare

En del elhandlare betalar mer än spotpris. Det är ett frivilligt åtagande och erbjudandet är ofta begränsat till kunder som klassas som mikroproducenter.

Nätägaren

Genom att el säljs ut på nätet minskas nätägarens förluster. Därigenom så är nätägaren skyldig enligt lag att betala en nätnytta. I dag är ersättningen ungefär 3-5 öre per kilowattimme.

En inmatningstariff kan tas ut som straffavgift om man inte faller inom ramen för mikroproducent. Nätägaren bestämmer själv storleken på den.

Elcertifikat

 • Elcertifikat är ett marknadsstyrt stödsystem för att öka andelen förnybar elproduktion
 • Elcertifikat kan erhållas i max 15 år.
 • Kräver en särskild mätare vilken kunden själv betalar. Vissa elhandlare erbjuder sig att köpa elcertifikat via nätägarens huvudmätare, men då sker tilldelning av elcertifikat enbart på försåld el.
 • Kostnad för certifikatsmätaren är cirka 5 000 kronor.
  Elcertifikat är främst avsett för större produktionsanläggningar. Med dagens regelverk och priser kan det vara lönsamt att installera elcertifikatsmätare för anläggningar större än cirka 8 kilowatt.
 • Priset på elcertifikat styrs av utbud och efterfrågan.

Investeringsstöd

Investeringsstödet söks via Länsstyrelsen vilket utgör 20 procent av totala kostnaden för solcellsanläggningen. Rotavdrag kan inte kombineras med investeringsstödet.

Bygglov

Generellt krävs inte bygglov när solpanelerna följer byggnadens form. Det finns undantag, kontakta bygglovenheten i din kommun för att klargöra hur det är i just ditt fall.

Montage och installation

Montage och elinstallation är en mycket viktig del i köpet av en solcellsanläggning. Allt elarbete ska utföras av behörig elinstallatör. Det gäller även hopkoppling av modulerna. Att modulerna är rätt monterade är avgörande för att garantier ska gälla. Kontrollera även om arbetet utförs inom samma företag eller om det läggs ut på annan part. Efterfråga referenser på liknande arbeten.

Brand

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har riktlinjer kring brandsäkerhet för solceller. Rekommendationen är att kontakta räddningstjänsten innan byggnationen
påbörjas.

Försäkringar

Kontakta ditt försäkringsbolag och gå igenom hur anläggningen ska försäkras och undersök om det finns speciella försäkringskrav.

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706- 09 07 00