Solceller - tips för privatpersoner

Solceller på hustak.

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg.

Sju tips på vägen

 1. Ta kontakt med en säljare (gärna flera) för att få besök och se om taket passar.

 2. Ställ frågor till säljaren huruvida taket är lämpligt för solelsproduktion, val av solcellsmoduler och hur modulerna integreras med taket. Solcellsmontage i kombination med batterier som elenergilager har blivit mer intressant. Ställ frågor om vilka lösningar för elenergilager som erbjuds i kombination med solcellsmontaget eller för komplettering i framtiden. Samma gäller för elbilsladdning.

 3. Det är viktigt att placeringen av modulerna inte försämrar
  funktionen på hängrännor och snörasskydd.

 4. Be om en genomgång av hur en solcellsanläggning fungerar. Hur stor del av den egenproducerade elenergin minskar ert elinköp respektive hur stor del kommer att säljas till vald elhandlare. Hur förändras fördelningen om solcellsanläggningen kompletteras med elenergilager.

 5. De vanligaste modulerna på marknaden är kiselmoduler som erbjuds i två typer: Flerkristallina (Poly) som enbart kan fås i blå färg. Enkristallina (Mono) som kan fås
  i olika färger där svart är vanligast.

 6. Det finns även solcellsmoduler som är byggnadsintegrerade i taket. Det
  är lösningar som är på frammarsch men som fortfarande har ett högre pris.

 7. Fråga säljaren vilken lösning som erbjuds för att följa elproduktionen från din solcellsanläggning. Vilken kommunikation erbjuds mellan växelriktaren och din dator/mobiltelefon, hur redovisas produktionen? Vad ingår i priset och vad tillkommer?

Efter beställning av anläggning

 • Säljaren skickar in en föranmälningsblankett till nätägaren och ett installationsmedgivande erhålls.

 • Solcellsanläggningen kan nu byggas. Det tar ett par dagar för en normalvilla.

 • När anläggningen är klar skickar säljaren en färdiganmälningsblankett till nätägaren. Därefter kommer nätägaren och byter huvudmätaren, utan kostnad, till en mätare som mäter köpt och såld el.

 • När du fått ditt sälj-id-nummer från nätägaren finns möjlighet att välja en elhandlare som du kan sälja överskottsproduktionen till och köpa el ifrån.

Ordlista

Spotpris betyder egentiligen dagligt pris. Priset sätts av NordPool som är den nordiska elbörsen.

Effekt mäts i kilowatt. Anger styrkan på dina solceller.

Energi = effekt x tid. Mäts i kilowattimmar och anger hur mycket el du kan få ut från solanläggningen. Beror på hur mycket sol som når panelerna (placeringen).

Offert

 • Ta in flera offerter.
 • Offertjämförelse: dividera offererat pris inklusive moms och exklusive grön skatteväxling med den totala moduleffekten. Jämförelsetalet blir kronor/kilowatt. Var observant på att vissa leverantörer inkluderar grönt skatteavdrag i offerten.
 • Rangordna från lägst till högst pris.
 • Jämför offerterna: typ av modul, ingår trådlös kommunikation och ställningsbyggnad.

Ekonomi

Mikroproducent eller inte?

För att bli mikroproducent ska dessa krav vara uppfyllda:

 • Max 63 A huvudsäkring.
 • Inte sälja mer el än vad man köper på årsbasis.

För mikroproducenter gäller följande:

 • Ingen inmatningstariff.
 • Mätarbyte utan kostnad för kunden.
 • Vid större säkring än 63A blir företaget en småskalig elproducent. Nätägaren
  har rätt att ta ut (men kan avstå från att ta ut) en inmatningsavgift.

Skattereduktion

 • 60 öre per kilowattimme erhålls på den el som säljs till elhandlare. Upp till 100A mätarsäkring.
 • Vid årets slut skickar elnätägaren en uppgift till Skatteverket på hur mycket elenergi som sålts. Därefter dras skattereduktionen automatiskt på deklarationen.
 • 30 000 kilowattimmar eller 18 000 kronor är max vad skattereduktionen kan ge skatteavdrag för.

Elhandlare

En del elhandlare betalar mer än spotpris. Det är ett frivilligt åtagande och erbjudandet är ofta begränsat till kunder som klassas som mikroproducenter. Det finns elhandlare som kan ge viss ersättningför ursprungsgarantier (UG).

Nätägaren

Genom att el säljs ut på nätet minskas nätägarens förluster. Därigenom så är nätägaren skyldig enligt lag att betala en nätnytta. I dag är ersättningen ungefär 3-5 öre per kilowattimme.

En inmatningstariff kan tas ut som straffavgift om man inte faller inom ramen för mikroproducent. Nätägaren bestämmer själv storleken på den.

Elcertifikat och ursprungsgaranti (UG)

Elcertifikat (EC) är inget alternativ för privatkunden. Låga elcertifikatspriser i kombination med att Energimyndigheten infört en årlig hanteringsavgift gör affären olönsam.

Ursprungsgaranti (UG) garanterar ursprungets energislag och var elenergin är producerad. 1 UG=1000 kWh förnybar producerad elenergi. Vissa elhandlare ger ersättning för solelsproducerade ursprungsgarantier för att kunna erbjuda ett bra pris på köp av producerad överskottsel.

Bidrag och stöd

Från och med 1 januari 2021 finns ett grönt skatteavdrag (liknande konstruktion som ROT). Avdragen gäller för arbete och material. I ett offertpris för solcellsanläggning respektive elenergilager så ingår även projektering och transport kostnadsposter som inte ingår i det gröna skatteavdraget.

Skatteverket harfastställt schablonavdrag som avser hela det offererade priset. Solcellsanläggning 15 procentregeln ger 14,55 procent på hela offertpriset.
Energilager 50 procentregeln ger 48,5 procent på hela offertpriset.

Bygglov

Generellt krävs inte bygglov när solpanelerna följer byggnadens form. Det finns undantag, kontakta bygglovenheten i din kommun för att klargöra hur det är i just ditt fall.

Montage och installation

Montage och elinstallation är en mycket viktig del i köpet av en solcellsanläggning. Allt elarbete ska utföras av behörig elinstallatör. Det gäller även hopkoppling av modulerna. Att modulerna är rätt monterade är avgörande för att garantier ska gälla. Kontrollera även om arbetet utförs inom samma företag eller om det läggs ut på annan part. Efterfråga referenser på liknande arbeten.

Brand

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har riktlinjer kring brandsäkerhet för solceller. Rekommendationen är att kontakta räddningstjänsten innan byggnationen
påbörjas.

Försäkringar

Kontakta ditt försäkringsbolag och gå igenom hur anläggningen ska försäkras och undersök om det finns speciella försäkringskrav.

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706- 09 07 00

Senast publicerad