Revisionsplan 2019

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget enligt 9 kap 9 § i kommunallagen är att årligen i den omfattning som följer god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, beredningarnas, nämndernas och bolagens verksamhetsområde.

För att efterleva god revisionssed kommer de förtroendevalda med stöd av sakkun-niga biträden att genomföra en grundläggande granskning enligt nedanstående punkter.

 • Löpande följa och vara insatta i den kommunala verksamheten genom att läsa protokoll, beslutsunderlag och andra dokument.

 • Upprätthålla en kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen, nämnder, bolag och förvaltningar genom möten och löpande kontakter. Träffar kan även ske i samband med utförd granskning. Besök i verksamheten kan bli aktuellt.
 • Nyckeltal och andra mått kommer att efterfrågas och genom sakkunnig tas fram för de områden som i riskanalysen visat skäl att följas ytterligare.

 • Vid granskning av de kommunala bolagen kallas ordförande och ledning till en träff under året. Auktoriserad revisor kallas vid samma tillfälle.

Revisionen granskar årligen kommunens delårsbokslut och årsbokslut.För ovanstående ansvarar de fem förtroendevalda revisorerna samfällt men en spe-cialisering finns fördelad utifrån de ansvarsområden vi har att granska. Dessa är;

Yngve Welander: omsorgs- och socialnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och valnämnden.

Yngve Nilsson: tekniska nämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden samt byggnads- och räddningsnämnden.

Anna-Stina Palm: utbildningsnämnden, miljönämnden och  byggnads- och räddningsnämnden.

Thomas Sunnerfjord: utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Roberth Svensson: omsorgs- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden.

Utöver att utifrån lagstiftning, fullmäktiges mål, riktlinjer och beslut granska och bedöma ändamålsenlighet i styrelsens och nämnders verksamhet ser revisorerna utifrån risk- och väsentlighetsanalys, skäl att särskilt granska nedanstående processer inom ramen för 2019 års ekonomiska anslag:

 • Lokalförsörjning
 • Effektivitet och långsiktighet vid planering av gatuunderhåll och underhåll av VA- systemet
 • Beredningsprocessen
 • Investeringar och kompetens för att driva och förvalta planerade projekt
 • Intäktsrutiner (fakturering, statsbidrag och betalningsbevakning)
 • Redovisning av anläggningstillgångar
 • Kommunstyrelsens hantering och beslut gällande Gallerian Aktiebolag
 • Uppföljning av ett antal av tidigare granskningar

Antagen revisionsplan kan komma att justeras eller utökas under året till följd av inträffade händelser under året.

Lekmannarevisionen planeras enligt särskild revisionsplan.

Yngve Welander, ordförande Yngve Nilsson, vice ordförande
Anna-Stina Palm, Thomas Sunnerfjord , Roberth Svensson