Detaljplan i Väderstad, för Väderstads-Bosgård 1:8

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8, se avgränsning nedan. Området är avgränsat av Stationsvägen i söder, gamla banvallen i norr, gamla stationshuset och åkermark i öster pespektive väster.

Väderstads-Bosgård 1:8

Marklägenheter vid Stationsvägen

Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för nya bostäder. Detaljplaneförslaget möjliggör för bostäder i form av småhus, så som radhus, parhus och friliggande villor. Uppförs bebyggelsen som radhus kan cirka 2 bostäder byggas, om frilligande villor byggs kan cirka 1 bostäder uppföras. Detaljplaneförslaget medger bebyggelse i en våning.

Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 25 september till 21 oktober 2018. Under samrådet inkom yttranden till byggnadskontoret. Inkomna yttranden och kommunens ställningstagande med anledning av dessa framgår av samrådsredogörelsen.

Efter samrådet har planförslaget reviderats och ställts ut för granskning under perioden 19 december 2018 - 25 januari 2019. Antagandet av planen har inväntat kommunens förvärv av silofastigheten. Detaljplan för en första etapp för byggande av nya bostäder längs Stationsvägen antogs av kommunen i december 2020 och vann laga kraft januari 2021. Beslut om antagande av den aktuella planetappen har avvaktat intressent för den första etappen.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 010 - 234 51 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.seInformation om hur vi behandlar dina personuppgifter Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 782 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse (publiceras inte på hemsidan, ta kontakt med handläggaren eller byggnadskontoret för att ta del av handlingen.)

Utredningar

PM Geoteknik Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Mur (markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad