Skolfastigheter

Mjölby kommun växer, både vad gäller befolkningen och bebyggelsen. Många barnfamiljer flyttar hit vilket innebär att behovet att nya lokaler inom förskolan och skolan är stort. Just nu pågår arbete med att planera för, bygga upp, och underhålla skolfastigheter i kommunen.

Vi bygger nytt!

Flera byggprojekt är redan på gång. Dessutom har du kanske hört talas om att det planeras nya bostadsområden här och var i vår kommun. Byggs det fler bostäder behövs det också fler förskolor och skolor. Du kan vara lugn, utbildningsnämnden är involverad redan i ett tidigt skede så att alla barn och ungdomar ska få plats i våra verksamheter.

Ny grundskola i Mjölby tätort

2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en ny grundskola, hösten samma år började arbetet med att bygga den nya skolan. Utbildningsnämnden har tagit fram en modell för ny skolorganisationen. Nu fortsätter arbetet i kommunens olika nämnder och förvaltningar.

Förslaget innebär att Lagmanskolan blir en renodlad högstadieskola. Egebyskolan, Blåklintskolan och den nya skolan, som ska placeras i sydöstra Mjölby, föreslås för elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Om förslaget går igenom innebär det att vissa skolor skulle behöva byggas till, och att Vasaskolan på sikt inte används som skolbyggnad för grundskolan.

Utbildningsnämndens förslag till skolorganisation har nu skickats vidare till Kommunstyrelsen som ska fatta det slutliga beslutet.

Förskolor på gång

Måndalens förskola, ibland kallad Sjunningsfält, är nu klar och barnen har i augusti 2019 flyttat in i den nya byggnaden. Ungefär hälften av barnen som börjar på Måndalen kommer från Skogslunds förskola, som nu tas ur drift.

I Sörby, Mjölby tätort, har arbetet börjat med att bygga en nya förskola. Lokalerna beräknas kunna tas i drift sommaren 2020.

I Mantorp planeras utbyggnad av bostäder i flera etapper. I arbetet med detaljplan för området Fall, som ligger söder om järnvägen, har yta avsatts för en förskola. Förhoppningen är att detaljplanen finns klar till slutet av hösten 2019. Förskolan beräknas i så fall börja byggas mot slutet av sommaren 2020. Byggtiden är ungefär ett år.

Det finns investeringsmedel avsatta för att bygga en förskola vid Eldslösa, i sydöstra delarna av Mjölby. Det är samma markområde som är avsatt för grundskolan.

Utbyggnad av skolor

I Mantorp är byggnationen av en ny idrottshall vid Klämmestorpskolan klar.

I Mjölby har det tidigare planerats för en utbyggnad av Lagmanskolan. Innan utbyggnad av Lagmanskolan sker behöver det stå klart hur den nya skolan ska organiseras eftersom det kan påverka vilka årskurser som ska gå på Lagmanskolan i framtiden. Fram tills dess kommer Lagmansskolan förstärkas med paviljonger för att kunna utöka elevantalet.

Långsiktig planering

Minst en gång per år görs en befolkningsprognos som ligger till grund för bland annat den långsiktiga planeringen gällande skolor och förskolor.

Enligt den senaste prognosen ser det ut som att det kommer behövas en ny förskola i Mjölby och en i Mantorp inom 8-10 år. Det är utöver de tre förskolor i Mjölby (Sörby, Eldslösa och Måndalen) och den i Mantorp (Fall) som ännu inte är klara men som är under arbete. I Skänninge och i Väderstad behöver utökning av förskolelokaler utredas.

En utredning av behov av skollokaler i Mantorp har genomförts. I Skänninge och Väderstad behövs inte fler skollokaler i dagsläget.

Byggnadskontoret står för framtagandet av detaljplaner som inkluderar bostäder, förskolor, skolor och annan bebyggelse. Det finns möjlighet för dig som medborgare att lämna in synpunkter och ibland inbjuds det även till workshops om hur kommunen utvecklas. Läs mer på hemsidan för Boende och miljö.

Boende och miljö - Planer

Utredning av skolorganisationen i Mantorp

Eftersom det finns planer på att bygga nya bostäder i Mantorp kommer det bli fler barn som ska börja skolan. Utbildningsförvaltningen har gjort en behovsanalys och förstudie gällande framtida skolorganisation i Mantorp på kort, medellång och lång sikt.

På kort sikt, fram till ungefär år 2025, innebär förslaget att Klämmestorpsskolan byggs ut och används inledningsvis för klass 4-6. Vifolkaskolan används främst för förskoleklass till och med klass 3 (F-3) samt elever i högstadiet (klass 7-9), medan Veta skola används till F-3.

På medellång sikt, år 2025-2030 föreslås en ny F-6 skola byggas söder om järnvägen. Vifolkaskolan kommer då bli en renodlad högstadieskola.

Nästa etapp, år 2030-2045, kan ytterligare en ny skola behöva byggas i Mantorp tätort. I samband med det kan Veta skola komma att avvecklas eller användas på annat sätt. Vifolkaskolan skulle fortsätta fungera som högstadieskola, och de övriga tre skolorna blir F-6 skolor.

I april 2019 ställde sig utbildningsnämnden bakom förslaget som nu har lämnats vidare till andra nämnder i kommunen så att förslaget kan bearbetas och upptas i den nya översiktsplanen för Mantorp. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens investeringsbudget som bland annat kan innehålla medel för skollokaler.

Tillfälliga lokaler

Ibland behöver förskolor eller skolor helt, eller delvis, flyttas till tillfälliga lokaler. Anledningen kan vara att befintliga lokaler behöver renoveras, eller att barn- och elevantalet ökat så att de lokaler som finns inte längre räcker till. I flera fall är de tillfälliga lokalerna i form av paviljonger, men finns det lämpliga lokaler att hyra i närheten av förskolan eller skolan kan även det vara ett alternativ att nyttja under en period. Paviljonger innehåller klassrum och grupprum, samt kapphängare och toaletter. Paviljongerna kan användas av både förskolebarn och av elever i skolålder.

I nuläget finns paviljonger vid Vifolkaskolan i Mantorp, Lagmanskolan i Mjölby och i Väderstad (förskolan).

Underhåll och renovering

Det pågår ständigt renovering och underhåll av de fastigheter som redan är i drift. En del underhåll är planerat och utförs på grund av dagligt slitage, annat underhåll är för av avhjälpa fel som upptäcks.

Pågående arbeten

Omklädningsrum och duschar har setts över i kommunens skolor. Många är i behov av renovering. I vissa skolor har arbetet redan påbörjats, och några har redan färdigställts.

Renoveringen av Sya förskola är nu klar.  

Förskolan Tallgården genomgår omfattande renovering som beräknas pågå fram till januari 2020. Under tiden vistas barnen på Västra Lunds och Bjälbotulls förskola.

Kontakt

Utbildningsstrateg

Thomas Kinell

Tel 0142 - 850 07

thomas.kinell@mjolby.se