Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Mjölby kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Det är rektor eller förskolechef vid Mjölbys kommunala för- och grundskolor och gymnasium eller fristående skolor och förskolor som kan ansöka om tillläggsbelopp.

Exempel på behov som ger rätt till tilläggsbelopp

  • Elever som på grund av sjukdom eller skada, under en längre tid behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges.
  • Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning och som behöver omfattande individuellt stöd, kompensatoriska hjälpmedel och/eller tekniska hjälpmedel.
  • Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning och som inte klarar sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt vuxenstöd. Eleverna har betydande svårigheter med sin koncentration, strukturering och uthållighet.