Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Detaljplan i Mjölby för Mjölby 40:2 med flera (Sörby)

Planförslaget har antagits av Byggnads- och räddningsnämnden den 16 april 2019.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan över området intill Sörby rundloge i Mjölby tätort. Se planområde på bilden ovan.

Planens syfte är att möjliggöra utökad byggrätt för en förskola och LSS-boende på Sörby för totalt 120 förskolebarn respektive 6 boende på LSS. Till förskolan och LSS-boendet planeras tillhörande utemiljö, parkering samt angöring.

Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 15 oktober till 11 november 2018. Under samrådet inkom yttranden till byggnadskontoret. Inkomna yttranden och kommunens ställningstagande med anledning av dessa framgår av samrådsredogörelsen. Granskning om planförslaget genomfördes under tiden 20 februari till 15 mars 2019.  Inkomna yttranden och kommunens ställningstagande med anledning av dessa framgår i granskningsutlåtandet.

Efter samråd och granskning har planförslaget reviderats och en antagandehandling har upprättats. Planen antogs av Byggnads- och räddningsnämnden den 16 april 2019.  

Planförslaget bedöms överensstämma med gällande översiktsplan.

Antagandehandling - PlanbeskrivningPDF

Antagandehandling - PlankartaPDF

Utredningar med mera

Inga nya utredningar har gjorts i samband med detaljplanen. En bullerberäkning har gjorts för villorna närmast Sörbyleden, för mer information kontakta ansvarig handläggare.

Upplysningar om planförslaget lämnas av: 

Caroline Gyllemark 

Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se.


Information om hur vi behandlar dina personuppgifterPDF