Detaljplan i Väderstad, för del av Vallsberg 7:65

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8, se avgränsning nedan. Området är avgränsat av Stationsvägen i söder, gamla banvallen i norr, gamla stationshuset och åkermark i öster pespektive väster.

Flygbild över Väderstad

Klicka för större bild.

Marklägenheter vid Stationsvägen

Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för nya bostäder. Detaljplaneförslaget möjliggör för bostäder i form av småhus, så som radhus, parhus och friliggande villor. Uppförs bebyggelsen som radhus kan cirka 15 bostäder byggas, om frilligande villor byggs kan cirka 5 bostäder uppföras. Detaljplaneförslaget medger bebyggelse i en våning.

Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 25 september till 21 oktober 2018. Under samrådet inkom yttranden till byggnadskontoret. Inkomna yttranden och kommunens ställningstagande med anledning av dessa framgår av samrådsredogörelsen.

Efter samrådet har planförslaget reviderats och finns nu tillgängligt för granskning och ni kan lämna era synpunkter och tankar om förslaget till byggnadskontoret till och med den 6 januari 2019. Se nedan för vilka revideringar som är har gjorts. Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på sidan för planer www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats och i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby samt i bibliotektet i Väderstad.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Önskan om planförslaget och papperskopior på handlingar

Planarkitekt

Ida Arvidsson.
Telefon: 0142-850 62
ida.arvidsson@mjolby.se

 

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

 

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

 

Frågor kan ställas senast fredag den 6 januari 2019.
Om du inte skriftligen framfört dina synpunkter senast under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Om du är fastighetsägare ansvarar du för att meddela eventuella hyresgäster om samrådet.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifterPDF

Granskningshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Samrådsredogörelse (publiceras inte på hemsidan, ta kontakt med handlägganden eller byggnadskontoret för att ta del av handlingen.)

Utredningar

PM GeoteknikPDF

Mur (markteknisk undersökningsrapport)/geoteknikPDF

Översiktlig miljöteknisk markundersökningPDF