Detaljplan för del av Fall 1:1 med flera, etapp 1

Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Fall 1:1 med flera. Planområdet ligger i Mantorp söder om järnvägen, man kommer dit via Hargsvägen och Stationsvägen. I norr angränsar området till järnvägen, i öster till befintlig bebyggelse och till skogs- och jordbruksmark i övrigt.

Översiktskarta

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder, en förskola och ett gruppboende för personen med funktionsnedsättning, söder om järnvägen, i närheten av de centrala delarna av Mantorp. Detaljplanen ger förutsättningar för att utveckla Mantorp tätort i ett stationsnära läge.

I området föreslås en varierad bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, rad-, par- och kedjehus.

Bebyggelsen föreslås bli 2-3 våningar.

I planområdets södra del, föreslår detaljplanen en förskola samt ett boende för personer med funktionsnedsättning, ett så kallat gruppboende. Planområdet trafikförsörjs via Hargs- och Stationsvägen.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Förändringar efter samrådet

Efter samrådet har planområdet minskats. Bl.a. har bebyggelsområdena mellan Stationsvägen och Betesvägen & Hagvägen utgått. Planområdet har utvidgats mot sydväst där bostäder och förskola nu planeras.

Granskning

Planen var utställd för granskning under perioden 20 mars - 19 april 2021. 

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Magnus Hultegård

Telefon: 010 - 234 51 86

E-post: magnus.hultegard@mjolby.seInformation om hur Mjölby kommun behandlar dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar med mera

Bullerutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beräkning av föroreningar dagvatten Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning 2020 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk utredning 2019 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk utredning 2020 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning ammoniakhantering Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skuggstudie Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 403 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustration Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar med mera

Planprogram Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande riskutredning Mantorp Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vibrationsutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning, etapp 1 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning, etapp 2 och 3 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Geoteknik och Markteknsik undersökningsrapport, 2015-03-06 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tekniskt PM, komplettering 2016-10-11 Pdf, 460 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Minnesanteckningar Öppet hus om detaljplanen 21/8 2018 Pdf, 165 kB.