Detaljplan för del av fastigheterna
Fall 1:1 med flera, etapp 1, Mantorp

Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Fall 1:1 med flera. Planområdet ligger i Mantorp söder om järnvägen, man kommer dit via Hargsvägen och Stationsvägen. I norr angränsar området till järnvägen, i öster till befintlig bebyggelse och till skogs- och jordbruksmark i övrigt.

Fallområdet.

Samråd

Byggnads- och räddningsnämnden tog beslut den 12 juni  2018, § 91, att ställa ut ett förslag till detaljplan för samråd.

Samråd om detaljplanen pågick till den 17 september 2018.

Under samrådstiden finns handlingarna även utställda på:

Mantorp bibliotek

Häradsvägen 9 Mantorp


Stadshusets entré

Burensköldsvägen 11 Mjölby


Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingarna lämnas av:

Magnus Hultegård

Telefon: 0142-851 86 

magnus.hultegard@mjolby.se


Möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter finns på öppet hus
den 21 augusti, klockan 18- 20, Klämmestorpsskolans matsal 


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se


Frågor gan ställas senast måndagen den 17 september 2018.

Information om hur Mjölby kommun behandlar dina personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

IllustrationPDF

Utredningar med mera

PlanprogramPDF

BullerutredningPDF

Övergripande riskutredning MantorpPDF

NaturvärdesinventeringPDF

VibrationsutredningPDF

Dagvattenutredning, etapp 1PDF

Dagvattenutredning, etapp 2 och 3PDF

TrafikutredningPDF

PM Geoteknik och Markteknsik undersökningsrapport, 2015-03-06PDF

Tekniskt PM, komplettering 2016-10-11PDF

Övrigt

Minnesanteckningar Öppet hus om detaljplanen 21/8 2018PDF

Nya bostäder

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder, en förskola och ett gruppboende för personen med funktionsnedsättning, söder om järnvägen, i närheten av de centrala delarna av Mantorp. Detaljplanen ger förutsättningar för att utveckla Mantorp tätort i ett stationsnära läge.

I området föreslås en varierad bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, rad-, par- och kedjehus.

Bebyggelsen närmast Stationsvägen föreslås bli 2-4 våningar och i övriga delar av planområdet föreslås bebyggelse upptill 2 våningar.

I planområdets södra del, föreslår detaljplanen en förskola samt ett boende för personer med funktionsnedsättning, ett så kallat gruppboende. Hela planområdet trafikförsörjs via Hargs- och Stationsvägen.

Detaljplaneförslaget bedöms tillviss del vara förenligt med gällande översiktsplan.