Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Detaljplan för Hulje 8:24 m.fl i Mjölby (skjutbanor)

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Hulje 8:24 m.fl, se avgränsning nedan. Området som omfattas är ett före detta grustäckt i södra delen av Hulje. Området angörs från Huljegatan. Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för skjutbanor.

Flygbild över Hulje.

Bakgrund

Bakgrunden till detaljplaneförslaget är att kommunen ser över möjligheterna att omlokalisera befintliga skjutbanor i Mjölby. Dels är det pistolskjutbanan i östra Mjölby som behöver ny plats och dels en ny plats för befintlig skjutbana i Hulje.

Platsen har valts då det höga slänterna i grusgropen minskar spridningen av ljudet från skotten till omgivningen och det finns därför bra förutsättningar att klara naturvårdsverkets riktvärden för skottbuller.

Förslaget till detaljplan finns nu tillgängligt för granskning och ni kan lämna era synpunkter och tankar om förslaget till byggnadskontoret senast den 9 augusti 2019. Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga på denna sida samt i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingar lämnas av:

Håkan Sylvan

Telefon: 0142-855 93,

hakan.sylvan@mjolby.se


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se


Frågor om planförslaget kan ställan senast fredag den 9 augusti 2019.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ansvarar att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Information om hur Mjölby kommun behandlar dina personuppgifter.PDF

Granskningshandlingar

KungörelsePDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

Utredningar med mera som tillhör planarbetet

Miljöteknisk markundersökningPDF

SkottbullerutredningPDF 12 MB

Flödesschema för hantering av granskningshandlingar