Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Bygglovshanteringen i Mjölby är 10:e bäst i Sverige!

Företagare runt om i Sverige har i två undersökningar fått svara på frågor om företagsklimatet i sin kommun. Den ena undersökningen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bakom och den andra företagarorganisationen Svenskt Näringsliv.

SKLs undersökning visar att företagen är särskilt nöjda med bygglovshanteringen i Mjölby kommun, så nöjda att kommunen hamnar på 10:e plats i landet när man jämför kommunerna sinns emellan.

- Vi har arbetat konsekvent de senaste två åren med att utveckla servicen och myndighetsutövningen gentemot företagen i kommunen berättar Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande. All myndighetsutövande personal har utbildats och jag vill gärna tro att vi ser resultatet här i form av ett förbättrat företagsklimat som undersökningarna visar.

- Ett annat område som vi har arbetat med är direktkontakten med företagen i form av ett näringslivsråd. Där ingår ett antal representanter för företag och företagsorganisationer i kommunen och tillsammans har vi tagit fram en handlingsplan på vad som ska förbättras i kommunen avseende näringslivet. Där har vi nu åtgärdat 12 områden som säkert också har haft betydelse för det positiva resultatet i undersökningarna, berättar Cecilia Burenby.

SKLs undersökning är en servicemätning av kommunernas myndighets­utövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt ser­veringstillstånd. De företag som haft ärenden hos kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2017 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglig­het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.


Så här placerar sig de olika myndighetsområdena (NKI = nöjd kund index, max är 100):


MyndighetsområdeNKI Mjölby kommunNKI Sverige i genomsnittBygglov8263Livsmedelskontroll7074Miljö- och hälsoskydd6769Serveringstillstånd7975


 Totalt


7471För de två områdena brandtillsyn och markupplåtelse är antalet deltagande företag för få för att redovisas.

Miljö- och hälsoskydd hamnar två betygsenheter under riksgenomsnittet medan livsmedelskontrollen är fyra enheter sämre än genomsnittet. Serveringstillståndet är fyra enheter högre än genomsnittet. Enligt SKLs sätt att se det är ett NKI på 67 (miljö- och hälsoskydd) godkänt betyg, 74 respektive 79 är ett högt betyg (livsmedelskontroll respektive serveringstillstånd) medan 82 är ett mycket högt betyg (bygglov).

Företagarna får också tycka till om sex olika serviceområden som alla får högt eller mycket högt betyg totalt sett för kommunen. Bemötande är det område med högst betyg, 84, och som också har den största ökningen sedan förra mätningen för två år sedan. Företagarna ger tillgänglighet 78, effektivitet 77, kompetens 76, information 75 och rättssäkerhet 74.

Sammanfattande omdöme

Svenskt näringslivs enkätundersökning Lokalt företagsklimat har just presenterats. Enkäten skickas ut till företag i alla landets kommuner och sedan jämförs betygen kommunerna sinns emellan. Den tongivande frågan ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?” placerar Mjölby respektive Ödeshögs kommun på delad andra plats i Östergötland, slagen av endast Ydre kommun. Storstadskommunerna Linköping och Norrköping placerar sig på femte respektive sjunde plats i länet.

- Den mycket positiva höjningen av betyget på den här frågan hoppas vi slår igenom för hela rankingresultatet som kommer i höst. Vi politiker har satt som mål att kommunens näringslivsklimat ska tillhöra de 25 procent bästa i Sverige och förhoppningsvis är vi en god bit på väg dit nu, säger en glad Cecilia Burenby.

Vägnät, tåg- och flygförbindelser är man mest nöjd med!

Företagen har svarat på 15 frågor och för alla utom två ökar betygen i Mjölby kommun. Särskilt nöjda är företagen med vägnät, tåg och flygförbindelser, tele och it-nät samt hur man upplever konkurrens från kommunens verksamheter. Minst nöjda är företagen med kommunens upphandling och tillgång till medarbetare med relevant kompetens. Den största ökningen på betygsskalan sedan förra året får kommunens information till företagen.

- Det är roligt att vår satsning på information till företagen uppskattas säger näringslivschef Claes Jonasson. Vi ger ut ett nyhetsblad 3-4 gånger om året till alla företag och vi har också startat ett facebook-konto där vi är aktiva. Näringslivsrådet har också haft betydelse i detta sammanhang.

Två mycket små betygsminskningar noteras, det ena är allmänhetens attityder till företagande och det andra är skolans attityder till företagande.

- Förbättringsarbete är ett ständigt pågående arbete så vi slår oss inte till ro, säger Cecilia Burenby. Vi fortsätter arbeta mot målet att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet när det gäller näringslivsklimatet, avslutar hon.

Information om undersökningarna finns här:

Svenskt näringslivs undersökning: www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKLs undersökning: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster