Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Detaljplan i Mantorp för del av Viby Olofstorp 4:4 m.fl. (Södra Rydja)

Planförslaget är nu utställt för granskning och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Granskningen pågår till och med 23 maj 2019.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Viby Olofstorp 4:4 samt en mindre del av Viby 22:1. Planområdet är beläget mellan Riddarängsvägen och stambanan och utgörs av åker- och skogsmark.

Planens syfte är att lägga fast ramarna för en småskalig bostadsbebyggelse. Planen reglerar byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna samt bebyggelsens omfattning och byggnadernas höjd. Detaljplanen ska också säkerställa en god bullersituation vid de planerade bostäderna.

Planförslaget omfattar till större delen ett utbyggnadsområde för bostäder i kommunens översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011.

Planförslaget är nu utställt för granskning och det är möjligt att lämna synpunkter på planen.

Granskningstiden pågår till och med den 23 maj 2019.
Under granskningstiden finns handlingar tillgängliga på:

Biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 7, Mantorp
Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

För önskan om handlingar i pappersform eller frågor om detaljplanenen

Planhandläggare

Magnus Hultegård

Telefon 0142-851 86,

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

byggnad@mjolby.se

 

Frågor kan ställas senast torsdag den 23 maj 2019.
Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela eventuella hyresgäster om granskningen.

Information om hur Byggnadskontoret hanterar dina personuppgifter hittar du här.PDF

Aktuella granskningshandlingar