Hygieniska verksamheter

Kraven på hygienlokaler är till för att begränsa risken för smittspridning och infektionsrisker. Av den som arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet krävs en god personlig hygien, rätt redskapshantering, lämpliga lokaler med mera.

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, hårvård, skönhetsbehandlingar så som microneedling. Kommunen har tillsyn över yrkesmässiga hygieniska verksamheter. En del av dessa måste du som verksamhetsutövare anmäla till kommunen.

Vem behöver anmäla?

En del lokaler för hygienisk behandling är anmälningspliktiga enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tidigare omfattade anmälningsplikten sådana verksamheter där det finns risk för blodsmitta genom användande av skärande eller stickande verktyg på kroppens hud eller slemhinnor. Från och med den 1 juli 2021 blev fler verksamheter anmälningspliktiga då anmälningsplikten utökades med behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användande av skärande eller stickande verktyg på kroppens hud eller slemhinnor.

Exempel på behandlingar som omfattas av anmälningsplikt är:

 • behandlingar där tatueringsfärg injiceras i huden
 • fotvård
 • akupunktur
 • rakning där rakkniv används mot huden
 • håltagning, även med så kallade håltagningspistoler
 • behandlingar där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i hud eller slemhinna genom användandet av nålfri teknologi, en nål eller något annat stickande verktyg. Detta innefattar exempelvis serum, microroller och microneedling.

Anmälan ska göras skriftligt till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startas. En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Syftet med anmälan är att myndigheten ska ha möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk, om lokalen inte är lämpad eller utformad för den tilltänkta verksamheten.

Information om hur du gör en anmälan Öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om hygienisk verksamhet Pdf, 236 kB.

Egenkontroll

Alla som driver verksamheter med hygienisk behandling är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Syftet med egenkontrollen är att på bästa sätt skydda människors hälsa och miljön från skada. Det innebär bland annat att man ska ha tillräcklig kunskap om riskerna sin verksamhet har för smitta, infektion och allgeri. En väl fungerande egenkontroll ger också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustningen och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar.

Egenkontrollen ska utformas utifrån verksamhetens omfattning och risker och kan därför se olika ut för olika typer av verksamheter. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. För de anmälningspliktiga verksamheterna gäller en särskild förordning om egenkontroll med mer detaljerade krav på innehåll.

Några generella regler för lokalen

 • Lokalen ska vara lättstädad. Man behöver se till att ytor som golv, väggar, hyllor och behandlingsbord är lätta att rengöra och se till att inte ha så många saker framme.
 • Att instrument och material förvaras på ett säkert sätt för att undvika förorening och smittspridning.
 • Undvik textila material, till exempel kuddar, filtar, mattor och gardiner.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet
 • Handtvättställ ska finnas i behandlingsrum eller strax intill.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. Det ska framgå av rutinerna vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Att lokalen har en tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen. Punktutsug kan behövas om det uppstår mycket damm och/eller stark lukt.

Några generella regler för behandling

 • Beroende på typ av behandling (alltid för stickande skärande behandling) kan du behöva ställa frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling utförs.
 • I de fall speciell efterbehandling behövs ska kunden även få skriftlig information om skötselrutiner.
 • Att du har rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund.
 • Rutiner för hur du kommer att kunna ha en god handhygien under hela behandlingen.
 • Rutiner för rengöring av material och eventuella instrument.
 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan ska hämtas av en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.

Miljökontorets tillsyn

Miljökontoret utför återkommande tillsyn vid samtliga anmälningspliktiga hygien verksamheter. Vid tillsynen görs en genomgång av lokaler, smittskyddsrutiner och skriftliga rutiner för verksamheten.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen enligt 27 kapitlet 1 § miljöbalken. Avgiften debiteras genom årsavgift alternativt timavgift.

Sanktioner

Om anmälningspliktig verksamhet inte anmäls måste verksamhetsutövaren betala en miljösanktionsavgift. Aktuella belopp anges i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad