Omsorgs- och socialförvaltningens ledning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

I vårt uppdrag ingår att informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter. Våra verksamheter regleras i första hand av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Tillförordnad förvaltningschef

Caroline Strand

Telefon: 0142-854 89

Tillförordnad chef arbete och välfärd

Elin Alm Rahm

Telefon: 0142-857 56

Chef individ- och familjeomsorg

Kristina Granlund

Telefon: 0142-851 91

Tillförordnad chef äldre

Catherine Stolfer Suneson

Telefon: 0142-851 08

Tillförordnad chef LSS

Kristina Granlund

Telefon: 0142-851 91

Chef hälso- och sjukvård

Sonja Johansson

Telefon: 0142-854 79

Chef ekonomi- och systemstöd

Camilla Eriksson

Telefon: 0142-857 38

Kommunikatör

Tove Frisk

Telefon: 0142-859 17

HR-konsult

Karoline Pettersson

Telefon: 0142-859 82

Utvecklingsledare digitalisering

Magdalena Green

Telefon: 0142- 366264

Utvecklingsledare verksamhetslokaler

Håkan Davidsson

Telefon: 0142-853 78

Utvecklingsledare kvalitet

Vakant

Förvaltningssekreterare

Christoffer Sjögren

Telefon: 0142-854 81

Förvaltningssekreterare

Göran Lidemalm

Telefon: 0142-852 24

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Caroline Irebro

Telefon: 0142-854 71

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Boel Eklund

Telefon: 0142-857 37