Detaljplan för Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl. Planområdet angörs via Fallvägen och är beläget mellan Falls industriområde och befintliga bostäder på Häradsvallen. I norr angränsar planområdet till Riksvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus. Detaljplaneförslaget har tidigare varit utställt för samråd och granskning. Till byggnadskontoret framfördes synpunkter på bland annat det vånings antal som planförslaget tilllät. Detaljplaneförslaget har efter tiden för föregående granskning justerats till att istället tillåta som högst 3 våningar inom hela planområdet. Det är därför detaljplaneförslaget ställs ut för ny granskning. 

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (0,9MB)

Planbeskrivning PDF(1,9MB)

GranskningsredogörelsePDF (0,05MB)

BehovsbedömningPDF (0,05MB)

Utredningar

Pm BullerutredningPDF


Geoteknisk markundersökningsrapportPDF

Geotekniskt PMPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

TrafikutredningPDF

RiskbedömningPDF

Kompletterande riskbedömningPDF

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2PDF