Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Detaljplan för Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl. Planområdet angörs via Fallvägen och är beläget mellan Falls industriområde och befintliga bostäder på Häradsvallen. I norr angränsar planområdet till Riksvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus. Detaljplaneförslaget har tidigare varit utställt för samråd och granskning. Till byggnadskontoret framfördes synpunkter på bland annat det vånings antal som planförslaget tilllät. Detaljplaneförslaget har efter tiden för föregående granskning justerats till att istället tillåta som högst 3 våningar inom hela planområdet. Det är därför detaljplaneförslaget ställs ut för ny granskning.

Efter granskningen kan detaljplanen komma att antas i kommunfullmäktige. Under granskningstiden finns handlingar också tillgängliga på biblioteket i Mantorp och i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11 i Mjölby.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingar lämnas av:

Planarkitekt

Ida Arvidsson

Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se.

 

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

 

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

 

Frågor kan ställas senast måndag den 12 april 2018.
Du som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ansvarar att meddela eventuella hyresgäster om granskningen.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (0,9MB)

Planbeskrivning PDF(1,9MB)

GranskningsredogörelsePDF (0,05MB)

BehovsbedömningPDF (0,05MB)

Utredningar

Pm BullerutredningPDF

 

Geoteknisk markundersökningsrapportPDF

Geotekniskt PMPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

TrafikutredningPDF

RiskbedömningPDF

Kompletterande riskbedömningPDF

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2PDF