Detaljplan för fastigheten Vallsberg 7:83 med flera i Väderstad

Syftet med planförslaget är att pröva utökad byggrätt för befintlig industriverksamhet från 25 procent till 50 procent och att låta allmän platsmark, park som är planlagd utmed väg 944 övergå i industrimark och uppgå i angränsande industrifastighet.

I gällande översiktsplan för Mjölby kommun, antagen av kommunfullmäktige 2011-08-23, redovisas ingen förändring av nuvarande markanvändning för detaljplaneområdet. Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Upplysningar om planförslaget

Jonas Gustavsson

Telefon: 0142-851 86

jonas.gustavsson@mjolby.se


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se


Frågor kan ställas under granskningstiden och senast den 18 november 2016.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar:

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Behovsbedömning miljöpåverkanPDF