Anmälan om dagvattenanläggning

Enligt miljöbalken är dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område klassat som avloppsvatten.

Dagvatten ska ledas via kommunala dagvattenledningar eller så måste du som fastighetsägare ta hand om dagvattnet på din egen fastighet, så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Översvämning är ett problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd. 
Läs mer om källaröversvämning.

För att inrätta en dagvattenanläggning krävs en anmälan till miljönämnden enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt gäller inte om det handlar om viss eller vissa fastigheters räkning. För fastigheter utanför detaljplanelagt område gäller inte anmälningsplikt. I stället klassas dagvatten som avleds som vattenverksamhet och omfattas av miljöbalkens 11 kapitel.

Blanketter

Anmälan om dagvattenPDF

Kontakt

Miljöchef

Jenny Asp-Andersson
Telefon: 0142-850 24

jenny.asp.andersson@mjolby.se


Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se