Hur ska dagvatten kopplas?

Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till kommunens spillvattenledning.

Att ha dag- och dräneringsvatten kopplat på spillvattenledningen kan vid kraftigt regn eller snösmälting leda till att fastigheter drabbas av översvämning. Spillvattenledningen kan vid överbelastning också medföra att orenat spillvatten måste brädda ut i vattendrag. Det innebär även onödiga kostnader när dagvattnet når reningsverket och där genomgår en rening som det normalt sett inte behöver.

Det gamla ledningsnätet bestod oftas av två ledningstyper; dricksvatten och avloppsvatten. Dagens ledningsnät har tre ledningstyper; dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Om du har en fastighet som är byggd enligt den gamla modellen där spill- och dagvatten blandas är du enligt dagens regelverk skyldig att separera dessa flöden.

Kontroll

Hur fastigheternas dagvatten är kopplat kontrolleras succesivt av Service- och teknikförvaltningen. Upptäcks det att din fastighet är felkopplad kommer du att meddelas och uppmanas att kopplas om dagvattnet.

Du kan då välja mellan att koppla ditt dagvatten till den kommunala dagvattenledningen eller ta om hand om dagvattnet själv på din tomt till exempel med hjälp av en stenkista eller låta vattnet från stuprören rinna ut på marken. Det är då viktigt att tänka på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för det dagvatten som hamnar på din tomt och vattnet får inte ledas över till dina grannar eller på något sätt orsaka skada eller olägenhet.

I Boverkets byggregler (BBR) finns regler för hur dag- och dräneringsvattnet ska kopplas. Bland annat står där att det ska kopplas till en uppsamlingsbrunn med sandfång innan det ansluts till kommunal ledning och att dräneringsvattnet inte får anslutas till en ledning som kan dämma.

I undantagsfall kan fastighetsägaren få en skriftlig tillåtelse att låta dagvatten fortsättningsvis vara kopplat på spillvattenledningen.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 010-234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se


VA-ingenjör

Jimmy Johnsson
Telefon: 010-234 50 16

jimmy.johnsson@mjolby.se

Senast publicerad