Faunadepåer

Även döda träd är fulla av liv! Många djur och växter är beroende av död ved i form av stående torrträd, eller liggande döda stammar och grenar. Den döda veden tjänar som föda, boplats eller skydd för dessa organismer.

Stubbe med håligheter

Det myllrar av liv i högstubbar.

En hög med grenar eller ett dött stående träd kan verka ointressant vid en första anblick. Men vid en närmare titt finner man ett myller av liv i den multnande veden. Påväxt av olika svampar, liksom gnagmärken och larvgångar efter insekter vittnar om att död ved är full av liv. Det rika insektslivet lockar även till sig många rovlevande arter vars föda består av insekter.

En murken stam eller högstubbe kan också fungera som bostad åt större djur som fåglar och fladdermöss. Kvarlämnade ris- och lövhögar fungerar som vinterbostad åt till exempel igelkottar.

I Sverige finns flera tusen arter som är knutna till död ved i någon form. Många arter har specifika krav på den döda vedens egenskaper. Vissa arter kan exempelvis bara utnyttja grova stående högstubbar, medan andra kräver liggande stammar i skuggig och fuktig miljö. Variationen av olika livsmiljöer skapar förutsättningar för artrikedom och stor biologisk mångfald.

Död ved är en bristvara i dagens hårt brukade landskap. Många växter och djur som lever på och av död ved har därför blivit sällsynta och hotade. Betydelsen av död ved för den biologiska mångfalden är väl känd och uppmärksammas bland annat i det nationella miljömålet "Levande skogar", där ökande mängd död ved i vårt landskap är ett tydligt mål.

Kommunens arbete för biologisk mångfald

Faunadepå på Kilängen i Mantorp

Mjölby kommun jobbar aktivt med att förstärka den biologiska mångfalden i staden. 2016 startades projektet "Tätortens träd" som en del i det arbetet. I projektet ingår bland annat att skapa så kallade faunadepåer. En faunadepå är död ved som placerats ut eller lämnats för att gynna olika organismer. Det kan vara liggande stockar, en hög med grenar eller en högstubbe. Den murknande veden utgör sedan både mat och husrum för ett stort antal djur och växter.

Två av de utvalda platserna är Kilängen i Mantorp och Vasaparken i Mjölby. Platsen är vald med omsorg för att ge bra förutsättningar för hög biologisk mångfald. På Kilängen växer flera hundra år gamla ekar som utgör livsmiljö för ett stort antal växter och djur. Det är dock ont om död ved på Kilängen. Genom att tillföra ekstockar i så kallade faunadepåer blir förutsättningarna ännu bättre för de arter som är beroende av ek och ekved i olika stadier.

Informationsskylt om faunadepåer Pdf, 704 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag göra något i min egen trädgård?

Du kan själv hjälpa hotade arter genom att skapa din egen faunadepå. Spara till exempel gamla träd, stockar eller högar med grenar och ris i din trädgård så har Du gjort en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad