Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, etapp 2

Syfte

Syftet med planförslaget är att skapa planmässiga förutsättningar för byggnation av ytterligare bostadshus öster om den befintliga delen av Olofstorp, med tillfart via Platsvägen. Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 15 friliggande enfamiljshus.

Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplan för Mjölby kommun, antagen den 23 augusti 2011.

Granskningsperioden pågår den 20 november – 14 december 2015.

Under granskningstiden finns handlingar tillgängliga på:

  • Kommunens websida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • Biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 9.
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby.

Upplysningarom planförslaget lämnas av:

Jonas Gustavsson

Telefon: 0142-851 86

jonas.gustavsson@mjolby.se

 

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

 

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

 

Frågor kan ställas senastmåndag den 14 december 2015.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Behovsbedömning miljöpåverkanPDF

Utredningar i planarbetet:

SpårtrafikbullerutredningPDF

Gatu- och VA-utredningPDF

Geoteknisk utredningPDF

VibrationsutredningPDF