Sanering av PCB

PCB betyder polyklorerade bifenyler. Det är inte ett ämne utan en grupp av mer än 200 föreningar med liknande kemisk struktur. Farligheten hos dessa varierar med PCB räknas till ett av de farligaste miljögifter som det finns kunskap om.

Regler om PCB

I en förordning om PCB som trädde ikraft den 1 mars 2007 ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Observera att reglerna inte gäller för en- eller tvåfamiljshus. Resultaten av inventeringarna ska redovisas till miljökontoret senast den 30 juni 2008.

Sanering av fog- och golvmassor

Om det visar sig att halterna PCB ligger över 500 ppm (500 mg/kg) krävs sanering och då ska även en handlingsplan upprättas och bifogas till inventeringen. Om halterna ligger mellan 50-500 ppm kan saneringen ske i samband med renovering eller rivning.

Sanering av fog- och golvmassor där halterna ligger över 500 ppm ska ske senast:

  • 30 juni 2011 i byggnader uppförda/renoverade 1956-1969, ej industribyggnader. Om fog — eller golvmassan har använts inomhus får den dock avlägsnas senast 30 juni 2013.
  • 30 juni 2013 i industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt för fog- och golvmassa som ligger inomhus från 1956-1973.

Redovisning av inventeringsresultat/handlingsplan

I redovisningen ska beskrivas resultaten av inventeringen, hur inventeringen gått till, vilken tidsplan som finns och de åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta material innehållande PCB.

Blankett för inventering och handlingsplan finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Historia

PCB hittades i miljön för första gången på 1960-talet. Det sammankopplades med kraftiga störningar på vissa rovdjursarter, bland annat säl, havsörn och utter. Att effekter ses först på rovdjur beror på att PCB har egenskaper som gör att de anrikas, det vill säga koncentrationen ökar uppåt i näringskedjorna. Den huvudsakliga användningen av PCB i Sverige förbjöds 1972 och idag är det förbjudet över i stort sett hela världen. Trots detta hittas PCB långt ifrån de områden där det använts, exempel på detta är djur i polarområdena som isbjörn och säl.

Påverkan på människa

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa på många sätt. Därför finns rekommendationer från livsmedelsverket att kvinnor i fertil ålder inte ska äta fet fisk från Östersjön mer än högst en gång per månad.

Fog- och golvmassor med PCB

Användningen av PCB i fogmassor var i huvudsak begränsad till åren 1956-1972. PCB användes som mjukgörare i fogmassorna. Inblandningen av PCB har varit cirka 20%. Analyser av fogmassor i byggnaderna från 1956-1973 har visat att halterna varierar kraftigt, från några få procent till 30%.

Sanering av PCB

Halten av sanering av fog- och golvmassor i en byggnad har satts till 500 ppm (500 mg/kg, 0,05%). Vid halter mellan 50-500 mg/kg kan fogmassorna eller golven tas om hand vid renovering eller rivning. Detta värde (500 ppm) har sitt ursprung i byggsektorns Kretsloppsråds handlingsplan för att sanera PCB.
Vid sanering måste stor noggrannhet och speciella försiktighetsmått vidtas för att förhindra att PCB sprids till omgivningen eller in i byggnaden med spill, damm eller luft. Likaså är det viktigt med ett fullgott arbetarskydd för den personal som utför arbetet.

PCB-haltiga material som avlägsnas vid sanering är farligt avfall och skall hanteras enligt de särskilda regler som gäller för detta. Även isolerrutor och kondensatorer innehållande PCB ska tas om hand. Detta kan dock göras i samband med utbyte av fönster eller armaturer. Isolerrutor och kondensatorer innehållande PCB klassas också som farligt avfall.

Anmälan om sanering

Innan en fastighet saneras måste en anmälan göras till miljönämnden. I anmälan redovisas bland annat vilken fastighet som skall saneras, mängden PCB och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas. Anmälan ska göras senast tre veckor innan saneringen startar.

Blankett för anmälan om sanering finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om PCB och sanering finns på www.sanerapcb.nu fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordningen (SFS 2007:19) om PCB går att läsa på www.lagrummet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se


Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad